principmeddelelse 70-19 om erhvervssygdom – arm og skulder – rengøringsarbejde

256

Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis og fastslår

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 150-09, 152-09 og 153-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Skuldersygdomme (rotator cuff, supraspinatus tendinit og bicepstendinit) efter beskæftigelse med rengøringsarbejde kan anerkendes efter fortegnelsen over erhvervssygdommes punkter C. 5.1 og C. 5.2.

Arbejde med gulvvask med moppesystem kan indebære gentagne og kraftfulde skulderbevægelser i fortegnelsens forstand. Sådanne arbejdsmæssige belastninger kan være relevante for udvikling af en skuldersygdom nævnt på fortegnelsen, hvis arbejdet har været udført i tilstrækkelig lang tid.

Rengøringsarbejde med mange varierende arbejdsfunktioner indebærer ikke tilstrækkeligt skulderbelastende arbejde i fortegnelsens forstand.

I sag nr. 1 vurderede Ankestyrelsen, at betingelserne for anerkendelse efter fortegnelsen over erhvervssygdomme var opfyldte, da der ved det beskrevne arbejde med gulvvask med vådmoppe af ca. 65 gulve om dagen havde været tale om en tidsmæssigt tilstrækkelig belastning for gentagne og kraftfulde og/eller akavede skulderbevægelser.

I sag nr. 2 vurderede Ankestyrelsen, at betingelserne for anerkendelse efter fortegnelsen over erhvervssygdomme af et rotator cuff-syndrom ikke var opfyldte, da der ved det beskrevne rengøringsarbejde på sygehus med vådmopning af gulve, vægge og lofter tre timer dagligt ikke havde været tale om tilstrækkelig tidsmæssig belastning for gentagne og kraftfulde og/eller akavede skulderbevægelser. Det øvrige rengøringsarbejde mv. havde i væsentligt omfang været varieret og gav derfor ikke anledning til særlig længerevarende skulderbelastende funktioner med risiko for udvikling af rotator cuff-syndrom.

I sag nr. 3 vurderede Ankestyrelsen, at betingelserne for anerkendelse efter fortegnelsen over erhvervssygdomme af en venstresidig bicepstendinit ikke var opfyldte, da rengøringsarbejdet på sygehus med vådmopning af gulve mv. højst udgjorde 35-40 procent af arbejdsdagen, hvilket ikke var tidsmæssigt tilstrækkeligt. Det øvrige rengøringsarbejde mv. havde i betydeligt omfang været varieret og gav derfor ikke anledning til særlig længerevarende skulderbelastende funktioner med risiko for udvikling af bicepstendinit.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af de tidligere 150-09, 152-09 og 153-09.

Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Ankestyrelsen har offentliggjort principmeddelelsen for at tydeliggøre og samle de spørgsmål, der er behandlet tidligere. Praksis er indarbejdet i denne principmeddelelse.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019.

• § 5 om anerkendelse af en erhvervssygdom som en arbejdsskade

• § 7, stk. 1, nr. 1 om anerkendelse af erhvervssygdomme optaget på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fortegnelse over erhvervssygdomme

• § 7, stk. 1, nr. 2, 1. led, om anerkendelse af erhvervssygdomme uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme, hvis sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation er forårsaget af arbejdet

• § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led, om anerkendelse af erhvervssygdomme uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme, hvis sygdommen må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art

• § 7, stk. 3 om forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget inden anerkendelse af sådanne sygdomme

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme nr. 898 af 27. august 2019.

• § 1, stk. 1, nr.1 hvorefter den skadelige påvirkning skal have en styrke og tidsmæssig udstrækning, som kan forårsage sygdommen.

• § 1, stk. 2, og bilag 1, punkt C. 5.1 om rotator cuff-syndrom/impingementsyndrom

• § 1, stk. 2, og bilag 1, punkt C. 5.2 om symptomer fra eller forandringer i den lange bicepssene (bicepstendinit, tendinitis caput longum musculus bicipitis brachii)

Praksis

Kasserede:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af følgende tidligere principmeddelelser, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

150-09, 152-09 og 153-09: skulderlidelser og rengøringsarbejde

De konkrete afgørelser, der dannede grundlag for de tidligere principmeddelelser

Sag nr. 1, tidligere principmeddelelse 150-09, j.nr. 1213741-08

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – §§ 5 og 7

Bekendtgørelse:

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 94 af 4. februar 2009 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Afgørelse:

Sagsfremstilling:

En 55-årig kvinde havde gennem 11 år udført rengøringsarbejde. De første ca. 9 år arbejdede hun på deltid forskellige steder, herunder på skoler, i feriehuse og i forretninger. Kvinden havde overvejende fejet, støvsuget og vasket gulve med moppe, løftet stole op på og ned fra borde, samt rengjort kontorer, køkkener og toiletter.

De seneste 2 år havde hun udført rengøringsarbejde i forskellige børneinstitutioner, hvor timetallet var øget til 50-55 timer om ugen. Kvinden støvsugede dagligt gulve og vaskede dernæst med vådmoppe, hvor hun førte moppen over gulvet med højre hånd øverst på skaftet, mens venstre hånd og arm var løftet 45 grader ud fra kroppen. Hun trak moppen med kraftanvendelse over gulvet i sidelæns og cirkulerende bevægelser (8-tal). Hun vaskede ca. 65 gulve dagligt, hvilket betød at hun udførte mellem 30-60 sidelæns/cirkulerende bevægelser i minuttet.

Arbejdsgiver havde bekræftet kvindens timetal og arbejdsbeskrivelse.

Egen læge anmeldte i februar 2008 venstresidige skuldersmerter (rotator cuff-syndrom obs) som erhvervssygdom. Ved efterfølgende MR-scanning blev der stillet diagnosen venstresidig supraspinatus tendinit.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for anerkendelse af sygdomme i skulder, arm og hånd efter beskæftigelse med rengøringsarbejde.

Afgørelse:

Ankestyrelsen ændrede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse og anerkendte kvindens venstresidige supraspinatus tendinit.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden i en periode på ca. 2 år før sygdomsdebut havde været beskæftiget 50-55 timer om ugen med rengøringsarbejde, og at hun havde udført skulderbelastende vådmoppearbejde, hvor kraftbelastningen overvejende lå på venstre skulder/arm.

Dette arbejde udgjorde mindst halvdelen af en normal arbejdsdag. Ankestyrelsen vurderede, at dette var tilstrækkeligt til, at erhvervssygdomsfortegnelsens betingelser under punkt C. 5.1. om gentagne og kraftfulde og/eller akavede skulderbevægelser var opfyldt.

Sag nr. 2, tidligere principmeddelelse 152-09, j.nr. 1220423-08

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – §§ 5 og 7

Bekendtgørelse:

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 94 af 4. februar 2009 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Afgørelse:

Sagsfremstilling:

En 58-årig kvinde arbejdede fra 1997 til januar 2008 som serviceassistent 33 timer om ugen på et sygehus, hvor den primære arbejdsopgave var 3 timers daglig rengøring af gulve, vægge, lofter, borde og senge mv. Rengøringen af gulvene tog 1½ til 2 timer om dagen, og kvinden anvendte en stor vådmoppe á 2 omgange til rengøring og efterfølgende aftørring. Arbejdet foregik med armene ind til kroppen og i 8-tals bevægelser hvert andet sekund. Hun rengjorde vægge i ½ time om dagen med mindre vådmoppe, som vejede ca. ½ kilo i våd tilstand. Ved rengøring af lofter anvendte hun også mindre vådmoppe. Rengøringen af lofter tog omkring 15 minutter om dagen.

Derudover udførte kvinden kørsel af patienter i senge 1½ til 2 timer om dagen, serverede mad, vaskede op samt udførte forflytning af 1-5 patienter om dagen med en kollega, både med og uden lift.

I januar 2008 skiftede hun arbejde. Kvinden arbejdede indtil februar 2008 som serviceassistent, primært med gulvvask i et supermarked. Hun arbejdede i dette job 37 timer om ugen. Arbejdet foregik om morgenen, og den første halve time rengjorde hun store, lige arealer siddende på en rengøringsmaskine.

Dernæst udførte hun manuel rengøring med en 2-3 kilo tung vådmoppe i 2½ til 3½ time om dagen. Der blev ikke brugt 8-tals bevægelser, da hun skulle ind under forskellige hylder o.l. med vådmoppen. Herefter polerede hun gulvene i 1 til 1½ time om dagen med en maskine, som angiveligt var i stykker og derfor vibrerede. Maskinen var med indstilleligt håndgreb, delvist selvkørende, og hun skulle bruge mange kræfter på at trække i maskinen for at holde placeringen.

Kvinden rengjorde yderligere supermarkedets toiletter mv. 1 time om dagen.

Der var anmeldt højresidigt rotator cuff-syndrom.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for anerkendelse af sygdomme i skulder, arm og hånd efter beskæftigelse med rengøring.

Afgørelse:

Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvindens arbejde på et sygehus med vådmopning af gulve med 8-tals bevægelser, samt vådmopning af vægge og lofter havde indebåret gentagne og til dels kraftfulde skulderbevægelser, men at den tidsmæssige udstrækning af belastningerne ikke havde været tilstrækkelig til, at skuldersygdommen kunne anerkendes. Kvinden havde kun udført relevant skulderbelastende arbejde under halvdelen af en normal arbejdsdag. Hendes resterende arbejde i form af kørsel med patienter, servering af mad mv. havde været varieret og uden særlige skulderbelastende funktioner.

Ankestyrelsen vurderede, at arbejdet i supermarkedet ikke var relevant skulderbelastende.

Kvinden havde ikke arbejdet med overarmen statisk løftet til omkring 60 grader eller mere.

Det anmeldte højresidige rotator cuff-syndrom opfyldte derfor ikke betingelserne for anerkendelse efter erhvervssygdomsfortegnelsens punkt C. 5.2.

Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for anerkendelse udenfor fortegnelsen, idet der ikke var ny medicinsk dokumentation for, at det beskrevne rengøringsarbejde kunne være årsag til udvikling af rotator cuff-syndrom. Det beskrevne rengøringsarbejde på et sygehus havde i et væsentligt omfang været varieret og gav derfor ikke anledning til særlig længerevarende skulderbelastende funktioner.

Sag nr. 3, tidligere principmeddelelse 153-09, j.nr. 1213548-08

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – §§ 5 og 7

Bekendtgørelse:

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 94 af 4. februar 2009 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Afgørelse:

Sagsfremstilling:

En 50-årig kvinde havde arbejdet som rengøringsassistent på en operationsgang siden 1997. De første seks år var hun ansat 28 timer om ugen med en fast vagt hver eftermiddag. Derefter gik hun op på 34 timer om ugen, hvor hun to dage om ugen foretog formiddagsrengøring, og tre dage om ugen foretog eftermiddagsrengøring.

Arbejdet om eftermiddagen bestod i slutrengøring af operationsstuer, hvor alt interiør på operationsstuerne blev tørret af med en klud, der var imprægneret med sæbe, og derfor ikke skulle vrides så ofte; gulvene blev spulet og derefter skrabet og endelig tørmoppet. Væggene blev tørret af med en moppe, og der blev tømt ca. 30 affaldssække á 5-10 kilo.

Mopningen blev foretaget med ensidige og hurtigt gentagne bevægelser i overarmene, herunder med højre hånd foroven, løftet til ca. 90 grader, og venstre hånd nederst, løftet til ca. 60 grader. Ved gulvbehandlingen var der tunge skub af f.eks. videosøjler, tunge lejer og store el-kabler.

Arbejdet om formiddagen bestod i mellemrengøring af ca. 2-3 operationsstuer, nogle dage lidt oftere alt efter antallet af operationer. Arbejdet var det samme som beskrevet ved eftermiddagsrengøringen.

Herudover lavede hun kaffe til om formiddagen, og foretog rengøring af kontorer, garderobe og en baggang på ca. 100 meter, samt vaskerum og depoter, alle med gulvvask ved vådmopning, og tømning af skraldespande, svarende til ca. 20 sække á 5-10 kilo, der skulle løftes ca. 1,25 meter op i højden og smides i en container. Hun rengjorde også anæstesiudstyr, som blev lagt i maskine og tørrerum.

Endelig udførte hun hovedrengøring 2-3 gange om året, hvor væggene blev vasket ned ud over normal ståhøjde med våd- eller tørmoppe.

Der var anmeldt en venstresidig bicepstendinit.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for anerkendelse af sygdomme i skulder, arm og hånd efter beskæftigelse med rengøring.

Afgørelse:

Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvindens arbejde med vådmopning af ujævne og noprede gulve mv. havde indebåret gentagne og til dels kraftfulde skulderbevægelser, men at den tidsmæssige udstrækning af disse belastninger ikke havde været tilstrækkelig til, at det kunne medføre anerkendelse efter erhvervssygdomsfortegnelsen. Kvinden havde udført relevant skulderbelastende arbejde maksimalt 35-40 procent af arbejdsdagen. Hendes resterende arbejde havde været varieret og uden særlige skulderbelastende funktioner.

Hun havde heller ikke arbejdet med overarmen statisk løftet til omkring 60 grader eller mere.

Den anmeldte venstresidige bicepstendinit opfyldte derfor ikke betingelserne for anerkendelse efter erhvervssygdomsfortegnelsens punkt C. 5.2.

Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for anerkendelse udenfor fortegnelsen, idet der ikke var ny medicinsk dokumentation for, at det beskrevne rengøringsarbejde kunne være årsag til udvikling af bicepstendinit. Det beskrevne rengøringsarbejde på en operationsgang havde været relativt varieret og gav derfor ikke anledning til særlig længerevarende skulderbelastende funktioner.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer