principmeddelelse 6-20 om økonomisk støtte – efterskole – 11. skoleår – undervisningspligtig alder – støtte til det 18. år

256

Principmeddelelse 6-20 omskriver offentliggjort praksis og fastslår

Principmeddelelsen er en omskrivning af 66-14. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Betingelserne for økonomisk støtte til et efterskoleophold

Økonomisk støtte til et efterskoleophold efter servicelovens § 52 a er betinget af, at den unge har et særligt behov for støtte, og at et efterskoleophold må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov for støtte.

Vurderingen af, om den unge har et særligt behov for støtte, sker uafhængigt af, om den unge har gennemført folkeskolens grunduddannelse og uafhængigt af, om den unge er i den undervisningspligtige alder.

Kommunen skal foretage en vurdering af, om de økonomiske betingelser er opfyldt, jf. § 52 a, stk. 2, hvis et efterskoleophold anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov for støtte. Det afgørende for bedømmelsen heraf er, om udgiften vil bringe et i øvrigt rimeligt budget hos forældremyndighedsindehaveren ud af balance. Den økonomiske støtte kan gives, indtil den unge fylder 18 år.

Den konkrete sag

Kommunen gav afslag på økonomisk støtte til et efterskoleophold med den begrundelse, at reglerne i serviceloven ikke kunne anvendes til at støtte et 11. eller 12. skoleår. Kommunen kunne ikke give afslag med den begrundelse.

Kommunen skulle foretage en konkret og individuel vurdering af den unges særlige behov for støtte og kunne heller ikke alene henvise til kommunens serviceniveau.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Principmeddelelsen er en omskrivning af den tidligere 66-14.

Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019.

• § 52 a om økonomisk støtte

Praksis

Kasserede:

Principmeddelelsen er en omskrivning af følgende tidligere principmeddelelse, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

• 66-14 om at vurderingen af økonomisk støtte til efterskoleophold sker uafhængigt af den undervisningspligtige alder

Vi har også anvendt Vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019 om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

• Pkt. 261 om økonomisk støtte til efterskoleophold efter servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 1

Den konkrete afgørelse, der dannede grundlag for den tidligere principmeddelelse 66-14, j.nr. 2013-2115-43342

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

Lov om social service (servicelovens), bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014

• 52 a

Den konkrete afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i A´s sag om økonomisk støtte til efterskole for B for skoleåret 2013/2014.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle A´s sag igen og træffe en ny afgørelse. I skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i A´s sag.

Vi hjemviser således kommunens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at kommunen ikke kan give afslag med den givne begrundelse.

Kommunen kan ikke give afslag på økonomisk støtte til et efterskoleophold med den begrundelse, at reglerne i serviceloven ikke kan anvendes til at støtte et 11. skoleår. Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af B´s særlige behov for støtte.

Det fremgår af serviceloven § 52 a, at der kan ydes økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til en ungs særlige behov for støtte.

Ved vores afgørelse har vi lagt vægt på, at kommunen ikke har forholdt sig konkret til B´s behov for støtte.

Det fremgår af pædagogisk psykologisk vurdering af 18. juni 2013, at B er middelsvært mentalt retarderet og lider af en ADHD-problematik. B´s vanskeligheder medfører store problemer med at indgå i sociale relationer. Derfor kræves der social støtte for, at B lykkedes i sociale situationer.

Det fremgår af kommunens afgørelse, at B vurderes omfattet af målgruppen for støtte til uddannelse gennem STU. Det fremgår ligeledes, at kommunen vurderer, at servicelovens § 52 a ikke finder anvendelse til 11. skoleår.

Vi finder, at kommunen ikke har forholdt sig til, om B har et sådan særligt behov for støtte, at dette kan begrunde bevilling af økonomisk støtte til et efterskoleophold i henhold til serviceloven § 52 a, stk. 1, nr. 2.

Vi bemærker også, at kommunen i deres oversendelsesbrev henviser til kommunens serviceniveau. Kommunen kan ikke begrunde afslag på støtte med henvisning til deres serviceniveau. Kommunens serviceniveau er alene vejledende, mens afgørelsen om et efterskoleophold til B skal træffes efter en konkret og individuel vurdering.

Vi bemærker afslutningsvis, at såfremt kommunen ved den fornyede behandling af sagen måtte finde B omfattet af målgruppen, skal de økonomiske betingelser ligeledes være opfyldt. Der kan således ydes økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren i det omfang, denne ikke selv har midler til afholdelse af udgifterne. Det afgørende for bedømmelsen heraf vil være, om udgiften vil bringe et i øvrigt rimeligt budget ud af balance.

Oplysninger i sagen:

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af 28. juni 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 14. juli 2013

• Kommunens genvurdering af 18. juli 2013

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer