principmeddelelse 11-20 om sygedagpenge – ressourceforløbsydelse – refusion – arbejdsgivers partsstatus – lægelige oplysninger – retten til indsigt – konkret afvejning af modstående hensyn

256

Principmeddelelse 11-20 fastslår

I sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb har en arbejdsgiver alene ret til at få oplysninger om helbred eller andre lægelige oplysninger om lønmodtager i en sag om refusion, hvis oplysningerne har væsentlig betydning for arbejdsgivers varetagelse af sine økonomiske interesser. Arbejdsgivers adgang til oplysningerne begrænses dog, hvis det konkret kan føre til skadevirkninger for lønmodtageren. Kommunen skal konkret over for arbejdsgiver kunne pege på hvilke oplysninger, det handler om, og begrunde hvorfor oplysningerne ikke bør gives til arbejdsgiver. Arbejdsgiver kan først få adgang til oplysningerne, når kommunen helt eller delvist overvejer at standse retten til refusion.

Partsstatus

En arbejdsgiver, der udbetaler løn under en lønmodtagers sygefravær, er part i sagen om refusion af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse. Det betyder blandt andet, at arbejdsgiver som udgangspunkt har ret til aktindsigt, partshøring og krav på en begrundet afgørelse om refusion.

Særregler i lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik

Selvom arbejdsgiver er part i en sag om refusion, har arbejdsgiver ikke ret til indsigt i alle helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtager. Det følger af særregler i sygedagpengeloven og lov om aktiv socialpolitik.

I nogle situationer har arbejdsgiver dog alligevel ret til at blive gjort bekendt med visse helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtager.

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om arbejdsgiver kan få udleveret oplysningerne om lønmodtager.

Tidspunktet er afgørende

Det er først på det tidspunkt i sagen, hvor kommunen tager skridt til at standse udbetalingen af refusion helt eller delvist, at arbejdsgiver kan have ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtager. Det er først fra dette tidspunkt, at oplysningerne vil kunne få væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser.

Væsentlige helbredsmæssige og lægelige oplysninger

Arbejdsgiver har alene ret til at få de væsentlige helbredsmæssige og lægelige oplysninger, som danner grundlag for afgørelsen om hel eller delvis ophør af refusion. Det er derfor ikke alle oplysninger om lønmodtager, som kommunen kan give indsigt i. Kommunen skal vurdere, om oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiver kan varetage sine økonomiske interesser i sagen. Kun i det omfang det er væsentligt, kan arbejdsgiver få oplysninger i forbindelse med aktindsigt, partshøring og begrundelse.

Aktindsigt i andre typer af oplysninger end helbredsmæssige og lægelige oplysninger skal fortsat afgøres efter de almindelige regler om aktindsigt.

Indsigt i oplysninger – ikke i dokumenter

Dokumenter, der i sin helhed indeholder helbredsmæssige og lægelige oplysninger, kan som udgangspunkt på intet tidspunkt videregives til arbejdsgiver. Arbejdsgiveren vil alene kunne få indsigt i væsentlige oplysninger. Kommunen kan gengive de helbredsmæssige og lægelige oplysninger i et særskilt dokument til arbejdsgiver. Oplysningerne kan for eksempel gengives i et selvstændigt følgebrev.

Aktindsigt i andre typer af dokumenter end dokumenter, der indeholder helbredsmæssige og lægelige oplysninger, skal fortsat afgøres efter de almindelige regler om aktindsigt.

Konkret afvejning af de modstående hensyn ved indsigt i væsentlige oplysninger

Selvom arbejdsgiver ville kunne have ret til indsigt i væsentlige helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtager, skal kommunen også overveje om oplysningerne alligevel skal undtages på grund af afgørende hensyn til lønmodtagers interesse i at hemmeligholde oplysningerne.

Kommunen skal her foretage en konkret afvejning af de modstående hensyn. Afvejningen er den samme som foretages efter forvaltningslovens § 15 b, nr. 5, om partsaktindsigt. Der skal være tungtvejende grunde for, at arbejdsgiver ikke har ret til at blive gjort bekendt med væsentlige oplysninger om lønmodtager. Afvejningen skal foretages for hver enkelt oplysning.

Ved afvejningen af de modstående hensyn, om de væsentlige oplysninger skal udleveres til arbejdsgiver, kan det for eksempel indgå:

– at oplysningerne beskriver helbredsforholdenes indvirkning på arbejdsevnen eller prognose og som kan have betydning for lønmodtagerens mulighed for at genoptage arbejdet.

– at oplysningerne er af væsentlig betydning for arbejdsgivers mulighed for at kommentere og vurdere, om oplysningsgrundlaget er tilstrækkeligt og arbejdsgivers overvejelser om at indbringe sagen for en klagemyndighed.

Ved afvejningen af, om de væsentlige oplysninger ikke skal udleveres til arbejdsgiver, kan det for eksempel indgå:

– at der er tale om følsomme oplysninger, der beskriver lønmodtagers helbredstilstand, og

– hvilke konkrete risici der er for, at lønmodtagers interesser vil lide skade af væsentlig betydning.

Kommunen skal kunne pege på en konkret risiko for, at lønmodtagers interesser vil lide skade af væsentlig betydning. Det kan være nødvendigt at indhente en erklæring fra lønmodtager, om der er skadevirkninger ved at udlevere oplysningerne til arbejdsgiver.

Den konkrete sag

I den konkrete sag anmodede arbejdsgiver om fuld aktindsigt i sagen om refusion efter der var truffet afgørelse om ophør af refusion af sygedagpenge. Forinden afgørelsen om ophør af refusion havde kommunen sendt partshøring om påtænkt ophør af refusion. Arbejdsgiver reagerede ikke på partshøringsbrevet inden for den fastsatte frist. Kommunen gav delvis afslag på aktindsigt vedrørende helbredsmæssige og lægelige oplysninger over for arbejdsgiver.

Kommunen begrundede det delvise afslag på aktindsigt med, at der alene kunne gives aktindsigt i de helbredsmæssige og lægelige oplysninger, som havde betydning for afgørelsen. Kommunen henviste til, at de helbredsmæssige og lægelige oplysninger var gengivet så nøjagtigt som muligt i partshøringsbrevet og afgørelsen, og der kunne derfor ikke udleveres dokumenter i sin helhed, der indeholdt lægelige og helbredsmæssige oplysninger.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede kommunens afgørelse. Udvalget vurderede, at kommunen havde givet arbejdsgiver indsigt i de væsentlige helbredsmæssige og lægelige oplysninger, som dannede grundlag for kommunens afgørelse om ophør af refusion. Arbejdsgiver kunne derfor varetage sine økonomiske interesser i sagen.

Kommunen havde i forbindelse med partshøringsbrev og afgørelse til arbejdsgiver vedlagt et følgebrev med dét partshøringsbrev og dén afgørelse, der var sendt til lønmodtager. Det fremgik af brevet til arbejdsgiver, at lægeattester fremsendt til lønmodtager ikke var vedlagt.

Efter særreglerne i sygedagpengeloven kunne arbejdsgiver derfor ikke få aktindsigt i yderligere helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtager, end dem som arbejdsgiver allerede var bekendte med, fordi de ikke var af afgørende betydning for, at arbejdsgiver kunne varetage sine økonomiske interesser.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg bemærkede, at der ikke var oplysninger af en sådan karakter, at der var nærliggende fare for, at lønmodtagers private interesser ville lide skade af væsentlig betydning ved, at arbejdsgiver fik indsigt i de væsentlige oplysninger.

Udvalget bemærkede, at oplysningerne beskrev lønmodtagers helbredsmæssige forhold på tidspunktet for afgørelsen om ophør af refusion. Oplysningerne svarede til, hvad der sædvanligvis indgår i sager om sygedagpenge(refusion), hvor lønmodtager er sygemeldt på baggrund af psykiske forhold udløst af forhold på arbejdspladsen. Der indgik bl.a. oplysninger om helbredsforholdenes indvirkning på arbejdsevnen, oplysninger om den iværksatte behandling og skånehensyn.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at fastslå, hvilken retsstilling arbejdsgiver har, i sager om refusion, i forhold til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtager, efter nye særregler i sygedagpengeloven og lov om aktiv socialpolitik.

Vi vil belyse, på hvilket tidspunkt en arbejdsgiver har ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtager. Derudover vil vi belyse, at der kan være tilfælde, hvor arbejdsgiver alligevel ikke har ret til at få indsigt i væsentlige oplysninger, selvom arbejdsgiver er part i sagen, og oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiver kan varetage sine økonomiske interesser i sagen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge (sygedagpengeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 107 af den 2. februar 2020.

– § 54, om arbejdsgivers ret til refusion

– § 68 a, om begrænsning af arbejdsgivers ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtager

Lov om aktiv socialpolitik jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019.

– § 69 v, om begrænsning af arbejdsgivers ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtager

Forvaltningsloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

– § 9, om ret til aktindsigt til den, der er part i en sag, hvor myndigheden træffer afgørelse

– § 15 b, nr. 5, om konkret afvejning af modstående hensyn

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

53-18 om sygedagpenge – arbejdsgiver – refusion – afledt ret – tilbagevirkende kraft

Ankestyrelsen fastslog at, når en arbejdsgiver udbetaler løn til lønmodtager under sygdom, kan arbejdsgiver få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtager ville have haft ret til at modtage fra kommunen vedrørende arbejdsforholdet. Arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge er afledt af lønmodtagers ret til sygedagpenge. Arbejdsgiver er derfor alene berettiget til refusion af sygedagpenge, hvis lønmodtager opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

Kasserede:

Følgende principmeddelelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

39-16 om sygedagpenge – raskmelding – passivitet – ferie – arbejdsgivers partsstatus – partshøring – refusion

Ankestyrelsen fastslog, at en arbejdsgiver, der udbetaler løn under en medarbejders sygefravær og får udbetalt refusion, har status som part i sagen om refusion af sygedagpenge. Kommunen skal derfor partshøre arbejdsgiver om forhold, der får retlig betydning for arbejdsgiver og dennes ret til refusion.

Ophæves, fordi det ved lov nu er fastslået, at arbejdsgiver er part i sagen om refusion af sygedagpenge.

D-15-94 om aktindsigt – part – arbejdsgiver – undtagelse af oplysninger – Folketingets Ombudsmand – konkret vurdering

Ankestyrelsen fastslog, at en arbejdsgiver, der havde fået afslag på refusion af dagpenge fra kommunen, havde som part ret til ubegrænset aktindsigt i sagens akter, herunder en af kommunen indhentet lægeerklæring, journalark og opfølgningsskema, der indeholdt udtalelser vedrørende lønmodtagerens uarbejdsdygtighed. Efter en konkret afvejning af de modstående hensyn, der er nævnt i forvaltningslovens § 15, fandtes der ikke herved at være godtgjort skadevirkninger over for lønmodtageren.

Ophæves, fordi det ved lov nu er fastslået, at arbejdsgiver er part i sagen om refusion af sygedagpenge.

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning om arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren, nr. 10077 af 19. december 2018.

– Pkt. 2 om arbejdsgivers partsstatus

– Pkt. 3 om begrænsning i arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger

– Pkt. 4 om arbejdsgiverens ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren

– Pkt. 5 om hensynet til lønmodtagerens interesse i at hemmeligholde helbredsmæssige eller lægelige oplysninger på grund af forholdets særlige karakter

Den konkrete afgørelse

I har klaget over X Kommunes afgørelse om aktindsigt i sagen om refusion af sygedagpenge for medarbejder X. X Kommune afgjorde spørgsmålet den 19. juni 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort jeres sag.

Resultatet er:

– I har ikke ret til yderligere aktindsigt i dokumenter og helbredsmæssige og lægelige oplysninger.

– Kommunen skal tage stilling til udlevering af sagens aktliste, dvs. indsigt i indførelser i journalregistret for så vidt angår de dokumenter, der knytter sig til sagen.

Det betyder, at vi stadfæster X Kommunes afgørelse i forhold til aktindsigt i sagens oplysninger og dokumenter.

Det betyder også, at vi hjemviser spørgsmålet om udlevering af aktliste.

Vi kritiserer, at der i kommunens afgørelse af den 19. juni 2019 ikke var givet en korrekt klagevejledning. Vi kritiserer desuden, at kommunen ikke har overholdt fristen for behandling af aktindsigt. Det fører dog ikke til et andet resultat.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at I har fået aktindsigt i de væsentlige helbredsmæssige og lægelige oplysninger i sagen.

Vi bemærker, at de udleverede oplysninger ikke udgjorde en nærliggende fare for, at jeres medarbejders private interesser ville lide skade af væsentlig betydning.

Vi vurderer, at der ikke er andre akter i sagen samt yderligere helbredsmæssige og lægelige oplysninger, som I skulle have haft.

Vi vurderer også, at kommunen skal tage stilling til udlevering af aktliste fra sagen.

Hvad er afgørende for resultatet

Sagens akter

I klager over, at I ikke har fået aktindsigt i alle de akter, der indeholder helbredsmæssige og lægelige oplysninger. I modtog partshøring om ophør af refusion den 12. juni 2019. Den 17. juni 2019 traf kommunen afgørelse om ophør af refusion. I anmodede om aktindsigt den 18. juni 2019 og I modtog delvis afslag på aktindsigt den 19. juni 2019.

Vi lægger vægt på, at I den 12. juni 2019 i partshøringsbrevet, blev gjort bekendt med de væsentlige helbredsmæssige og lægelige oplysninger om jeres medarbejder, som dannede grundlag for kommunens påtænkte afgørelse om ophør af refusion.

I den forbindelse lægger vi særligt vægt på, at dét partshøringsbrev, som var fremsendt til medarbejderen om ophør af sygedagpenge var medsendt til jer den 12. juni 2019. I var derfor gjort bekendt med de væsentlige helbredsmæssige og lægelige oplysninger om jeres medarbejder, som dannede grundlag for kommunens afgørelse om ophør af refusion af sygedagpenge, og som var af betydning for, at I kunne varetage jeres økonomiske interesser i sagen om ophør af refusion af sygedagpenge.

I har derfor ikke ret til indsigt i yderligere helbredsmæssige og lægelige oplysninger om medarbejderen, fordi de ikke er afgørende for, at I kan varetage jeres økonomiske interesser i sagen.

Vi er opmærksomme på jeres oplysninger om, at I som part i sagen har ret til aktindsigt i alle sagens akter. I henviste til praksis fra ombudsmanden og Ankestyrelsen.

Det oplyste er indgået under sagens behandling, men kan ikke føre til et andet resultat.

Efter en særregel i sygedagpengelovens § 68 a gælder det, at de helbredmæssige og lægelige oplysninger om en lønmodtager er undtaget fra arbejdsgivers ret til aktindsigt. Arbejdsgiver har undtagelsesvist ret til indsigt i de helbredsmæssige og lægelige oplysninger, i de situationer, hvor oplysningerne har væsentlig betydning for, at arbejdsgiver kan varetage sine økonomiske interesser i forbindelse med en (påtænkt) afgørelse om ophør af sygedagpengerefusion.

Det betyder, at I som arbejdsgiver alene har ret til at blive gjort bekendt med de helbredsmæssige og lægelige oplysninger, hvis de pågældende oplysninger er af væsentlig betydning for, at I kan varetage jeres økonomiske interesser i en sag om helt eller delvist afslag på refusion af sygedagpenge.

Vi bemærker i øvrigt, at selvom arbejdsgiver har interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne, vil retten til aktindsigt i oplysningerne i nogle tilfælde være begrænset af medarbejderens interesse i at hemmeligholde oplysningerne, hvis der efter en konkretiseret interesseafvejning er væsentlige skadevirkninger for medarbejder.

Ud fra sagens oplysninger ses kommunen ikke at have foretaget en sådan afvejning af de modstående hensyn.

I forhold til vurderingen af de modstående hensyn ved udlevering af væsentlige helbredsmæssige og lægelige oplysninger, bemærker vi, at de helbredsmæssige og lægelige oplysninger, som I fik indsigt i, var af afgørende betydning for, at I kunne varetage jeres økonomiske interesser i sagen, fordi de dannede grundlag for afgørelsen om ophør af refusion. Oplysningerne var derfor væsentlige for jer.

Vi bemærker desuden, at oplysningerne beskrev jeres medarbejders helbredsmæssige forhold på tidspunktet for kommunens afgørelse om ophør af refusion og svarede til oplysninger der sædvanligvis indgår i sager om sygedagpenge, hvor en medarbejder er sygemeldt på baggrund af stress og depression udløst af forhold på arbejdspladsen. Herunder indgik oplysninger om helbredsforholdenes indvirkning på arbejdsevnen, oplysninger om den iværksatte behandling og skånehensyn.

Der var derfor ikke tale om helbredsmæssige og lægelige oplysninger af en sådan karakter, at private forhold ville lide skade af væsentlig betydning ved, at I fik kendskab til oplysningerne.

Aktliste

Det følger af offentlighedsloven, at kommunens journalsystem skal være indrettet således, at det indeholder oplysninger om journaliserede dokumenter, herunder dato for modtagelse og afsendelse samt en kort angivelse af dokumentets indhold.

Det følger ligeledes af forvaltningsloven, at I som part har ret til at få aktindsigt i fortegnelser vedrørende en sags dokumenter. Formålet er, at I skal have mulighed for at danne et overblik over de oplysninger, der er på sagen. Formålet er ligeledes, at sikre, at den der søger om aktindsigt, har mulighed for at kontrollere, om pågældende har fået aktindsigt i samtlige dokumenter, som den aktindsigtssøgende mener at have krav på aktindsigt i.

Vi finder ved henvisning til ovenstående, at kommunen er forpligtet til af egen drift at udarbejde og fremsende en aktliste i forbindelse med behandling af en anmodning om aktindsigt.

Om reglerne

En part kan forlange at få kendskab til alle dokumenter i en sag, hvor myndigheden afgør et spørgsmål over for parten. Det fremgår af forvaltningsloven.

En arbejdsgiver, der udbetaler løn under medarbejderens sygefravær, er part i sagen om sygedagpengerefusion. Arbejdsgiveren har derfor som klart udgangspunkt, ret til at blive gjort bekendt med det fulde faktiske grundlag for en afgørelse, så arbejdsgiveren har mulighed for at varetage sine interesser i sagen.

Med virkning fra 1. januar 2019 har en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren efter forvaltningslovens §§ 9, 19 og 24, der indgår i en sag om refusion af sygedagpenge, selvom arbejdsgiveren er part i sagen. Arbejdsgiveren har dog ret til at blive gjort bekendt med oplysningerne, hvis de pågældende oplysninger er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i en sag om helt eller delvist afslag på refusion af sygedagpenge efter § 54, med mindre afgørende hensyn til lønmodtagerens interesse i hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Princip om meroffentlighed

Der er ikke mulighed for at give aktindsigt efter regler om meroffentlighed, hvis det betyder, at kommunen overtræder reglerne om tavshedspligt.

X Kommune kan derfor ikke give aktindsigt i yderligere helbredsmæssige og lægelige oplysninger efter reglerne om meroffentlighed, fordi der er tale om tavshedsbelagte oplysninger.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer