principmeddelelse 22-20 om anbringelse uden for hjemmet – udenlandsk statsborger – udrejse af Danmark – EMRK – FN’s børnekonvention

256

Principmeddelelse 22-20 omskriver offentliggjort praksis

Principmeddelelse 22-20 er en omskrivning af C-32-00. Principmeddelelse 22-20 indeholder ikke noget nyt. Den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Hvis betingelserne for at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet, er opfyldt, og barnet eller den unge har lovligt ophold i landet, er det ikke i strid med de internationale regler om beskyttelse og bevarelse af familieforhold at anbringe barnet, selv om forældremyndighedsindehaveren ikke har dansk statsborgerskab og ønsker at forlade landet.

For børn og unge uden lovligt ophold
henvises til principmeddelelserne 53-17 og 54-17.

Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) har enhver ret til respekt for sit privatliv og familieliv. Offentlige myndigheder må dog i visse tilfælde gøre indgreb i denne ret. Det må blandt andet ske, hvis det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt for at beskytte andres rettigheder og friheder.

Ifølge FN’s konvention om barnets rettigheder har staten pligt til at respektere et barns ret til at bevare sin identitet, herunder blandt andet familieforhold.

I den konkrete sag traf børn og unge-udvalget afgørelse om at anbringe to børn uden for hjemmet på grund af omsorgssvigt. Børnene havde haft ophold i Danmark siden deres fødsel. Moderen, der havde forældremyndigheden alene, ønskede at rejse til sit hjemland og blive hjulpet af sine forældre. Ankestyrelsen var enig med børn og unge-udvalget i anbringelsen. Østre Landsret stadfæstede Ankestyrelsens afgørelse og udtalte, at den iværksatte tvangsanbringelse ikke var uforenelig med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller artikel 8 i FN’s konvention om barnets rettigheder.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Principmeddelelse 22-20 er en omskrivning af den tidligere C-32-00.

Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Omskrivningen er sket, fordi der er behov for en sproglig opdatering og en opdatering af regelgrundlaget.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

FN-konventionen om barnets rettigheder, jf. bekendtgørelse nr. 6 af 16. januar 1992 med senere ændringer

• artikel 8 om barnets ret til at bevare sin identitet, herunder familieforhold

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 19. oktober 1998 med senere ændringer

• artikel 8 om retten til respekt for privat- og familieliv

Lov om social service, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019

• § 2, om ret til hjælp efter serviceloven til enhver, der opholder sig lovligt her i landet

• § 58, stk. 1, nr. 1, og § 58, stk. 1, nr. 4, jf. 2. pkt., om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelse gælder stadig:

Ankestyrelsens principmeddelelse 53-17, der fastslår, at kommunen eller kommunens børn og unge-udvalg ikke med direkte henvisning til serviceloven kan træffe afgørelse i sager om hjælp og støtte til børn uden lovligt ophold.

Ankestyrelsens principmeddelelse 54-17, der fastslår, at udlændinge, der efter udlændingelovens bestemmelser har processuelt ophold i Danmark – det vil sige ret til at opholde sig her i landet, mens deres ansøgning om opholdstilladelse behandles – har lovligt ophold i Danmark som dette må forstås i serviceloven.

Kasserede:

Principmeddelelsen er en omskrivning af tidligere principmeddelelse C-32-00, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

Vi har også anvendt Vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019 om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

• Punkt 16 om ret til hjælp til børn og unge, der opholder sig lovligt i Danmark

Den konkrete afgørelse, der dannede grundlag for den tidligere principmeddelelse

Tidligere principmeddelelse C-32-00, j.nr. 400040-00

Følgende love blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

Bekendtgørelse af FN-konvention om barnets rettigheder – bekendtgørelse nr. 6 af 16. januar 1992

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 26 af 17. januar 2000

• § 2,

• § 42, stk. 1, nr. 1 og nr. 4

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008

• § 58

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om anbringelse uden for hjemmet af to små børn på grund af omsorgssvigt. Moderen havde ved separation fra børnenes fader fået forældremyndigheden over begge børn. Moderen var ikke dansk statsborger, og i forbindelse med separationen gav hun udtryk for, at hun ønskede at rejse til sit hjemland med børnene, således at de dér kunne blive hjulpet af hendes forældre.

Børn og unge-udvalget traf afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af børnene, idet betingelserne i servicelovens § 42, stk. 1, nr. 1 og 4 var opfyldt. Udvalget fandt, at servicelovens regler fandt anvendelse på børnene, som havde opholdt sig i Danmark siden deres fødsel. Udvalget fandt ikke, at FN’s konvention om barnets rettigheder ændrede det anførte. Udvalget henviste i sin afgørelse til, at lov om social service efter lovens § 2, stk. 1 gjaldt for enhver, der opholdt sig lovligt her i landet. Intet i lovens tilblivelse førte til, at anvendelsesområdet skulle være snævrere end efter bistandslovens § 1, hvilket efter Østre Landsret dom, U 1984.224 Ø førte til, at også reglerne om tvangsanbringelse af børn gjaldt for ethvert barn, der havde ophold i landet (SM 0-7-84).

Ankestyrelsen stadfæstede udvalgets afgørelse i sin helhed.

Afgørelse:

Østre Landsret stadfæstede Ankestyrelsens afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af børnene. Retten udtalte samtidig, at den iværksatte tvangsanbringelse uden for hjemmet ikke var uforenelig med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller artikel 8 i FN’s konvention om barnets rettigheder.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer