principmeddelelse 23-20 om anbragte børn – afbrydelse af kontakt – børn og unge-udvalgets kompetence – digital kommunikation

256

Principmeddelelse 23-20 fastslår:

Afbrydelse af samvær og kontakt med anbragte børn og unge

Anbragte børn og unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk. Når der er behov for det, skal kommunen træffe afgørelse om de nærmere vilkår og rammer for samvær og kontakt.

Når der er behov for at afbryde samvær og kontakt, er det børn og unge-udvalget, som skal træffe afgørelsen.

Samvær og kontakt mindre end en gang om måneden

Kommunen kan ikke træffe afgørelse om, at samvær og kontakt finder sted mindre end en gang om måneden. En sådan afgørelse sidestilles med en afbrydelse af samværet eller kontakten og skal træffes af børn og unge-udvalget.

Afbrydelse af samvær og kontakt

Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om helt at afbryde forbindelsen i form af samvær og brev-, mail- og telefonforbindelse, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling eller når der er viden eller formodning om, at den person, som barnet eller den unge skal have samvær med, har begået overgreb mod et barn eller en ung.

Kontakt i form af brev-, mail- og telefonforbindelse

Kontakt i form af brev-, mail- og telefonforbindelse skal, både når det handler om kontakt mindre end en gang om måneden, og når det handler om afbrydelse af forbindelsen, forstås som alle former for kontakt, der ikke er fysisk samvær, og som kan sidestilles med brev-, mail- og telefonforbindelse. Det kan fx være kontakt via sms, sociale medier og digital kommunikation gennem levende billeder og lignende, uanset kommunikationsformen.

I sag nr. 1 havde kommunen truffet afgørelse om, at borgeren kun kunne have kontakt via Facetime med sit anbragte barn én gang i en periode på adskillige måneder. Ankestyrelsen vurderede, at der var tale om en afbrydelse af kontakten, idet kontakten er fastsat til mindre end en gang om måneden. Kommunen havde derfor ikke kompetence til at træffe afgørelsen.

I sag nr. 2 havde børn og unge-udvalget truffet afgørelse om, at forbindelsen mellem den unge og forælderen via internet og sociale medier skulle være afbrudt i en periode på 6 måneder. Ankestyrelsen vurderede, at der kunne ske afbrydelse af forbindelsen via internet og sociale medier.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Ankestyrelsen har behandlet et principielt spørgsmål om afbrydelse af forbindelse mellem forældrene eller netværket og barnet eller den ung for at præcisere, hvilke kommunikationsformer og kommunikationsfora, der kan anses for at være omfattet af brev-, mail- og telefonforbindelse.

Derudover indeholder principmeddelelsen den tidligere principmeddelelse nr. 59-19. Den praksis, som Ankestyrelsen har slået fast i denne, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Principmeddelelsen giver således et samlet billede af Ankestyrelsens offentliggjorte praksis om afbrydelse af kontakt og forbindelse mellem forældre eller netværk og et anbragt barn eller ung efter servicelovens § 71.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020.

• § 71, stk. 1 og 2, om samvær med et anbragt barn

• § 71, stk. 2, 3. og 4. pkt. jfr. stk. 3, 1. pkt., om kontakt mindre end en gang om måneden

• § 71, stk. 3, 2. pkt., jf. 1. pkt., om afbrydelse brev-, mail- og telefonforbindelse

• § 71, stk. 4

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelse gælder stadig:

46-18: Afgørelse om afbrydelse af samvær skal træffes af børn og unge-udvalget.

Kasserede:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af følgende tidligere principmeddelelse, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

59-19: Ved afgørelse om fastsættelse af kontakt mindre end en gang om måneden, skal kontakt forstås som alle former for kontakt, der ikke er fysisk samvær. Det kan være kontakt via breve, sms, telefonopkald, sociale medier og digital kommunikation gennem levende billeder og lignende.

Der er tale om en præcisering af gældende praksis, der således har virkning for fremtiden.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019 om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier.

• Pkt. 466, om ret til kontakt

• Pkt. 470, om regulering af kontakt

• Pkt. 472, om afbrydelse af forbindelse

De konkrete afgørelser, der danner grundlag for principmeddelelsen

Sag nr. 1, tidligere principmeddelelse 59-19, j.nr. 18-60330

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

Lov om social service (serviceloven) lov nr. 57 af 24. juni 2005, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020.

• § 71, stk. 1 og 2, om samvær med et anbragt barn

• § 71, stk. 2, 3. og 4. pkt. jfr. stk. 3, 1. pkt., om kontakt mindre end en gang om måneden

Afgørelse

A har klaget over K kommunes afgørelse om fastsættelse af A’s samvær med barn B. Kommunen afgjorde sagen den 28. september 2018.

Ankestyrelsen har nu afgjort sagen i møde.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle sagen igen for så vidt angår kontakt via Facetime

Det betyder, at vi hjemviser sagen om kontakt via Facetime mellem A og B til ny behandling.

Kommunen skal afgøre sagen om kontakt via Facetime på ny. Kommunen skal forelægge sagen for børn og unge-udvalget, hvis kommunen fortsat vurderer, at kontakt via Facetime mellem A og B skal være mindre end én gang hver fjerde uge.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at kommunens afgørelse er ugyldig, idet kontakten via Facetime mellem A og B må anses for afbrudt.

Vi finder, at manglerne er så alvorlige, at afgørelsen ikke kan opretholdes, som den er.

Hvad er afgørende for resultatet

A anmoder om Facetime med B forud for kommunens afgørelse af 28. september 2018. Kommunen træffer afgørelse om, at A kun må facetime en gang i perioden, og at det er i juli måned 2019.

Kommunen kan ikke træffe afgørelse om, at samvær eller kontakt med forældre eller netværk kun må finde sted mindre end én gang hver fjerde uge. Samvær eller anden kontakt, der finder sted mindre end en gang hver fjerde uge, sidestilles med afbrydelse af forbindelsen. Sådanne afgørelser kan kun træffes af børn og unge-udvalget efter indstilling fra kommunen. Dette fremgår af servicelovens § 71, stk. 2.

Vi henviser i den forbindelse til Ankestyrelsens principafgørelse 46-18.

Det forhold, at kommunen vælger at træffe afgørelse om afbrydelse af kontakt via Facetime, er derfor et forhold, som skal behandles efter serviceloven § 71, stk. 3. En sådan afgørelse skal træffes af børn og unge-udvalget.

Vi hjemviser derfor kommunens afgørelse. Hvis kommunen stadig mener, at kontakt via Facetime mellem A og B skal være afbrudt, skal kommunen forelægge sagen for børn og unge-udvalget.

Oplysningerne fremgår særligt af samværsafgørelsen af 28. september 2018.

Om reglerne

Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har ret til samvær og kontakt med deres forældre og netværk. Netværket kan bl.a. være søskende, bedsteforældre, andre familiemedlemmer og venner. Kommunen træffer afgørelse om omfanget af samværet og kontakten. Kommunen kan også fastsætte de nærmere vilkår for samværet, fx hvor samværet skal foregå.

Hensynet til barnet eller den unge og til formålet med anbringelsen er vigtigere end forældrenes ønske om kontakt og samvær.

Kommunen kan ikke træffe afgørelse om, at samvær eller kontakt med forældre eller netværk kun må finde sted mindre end en gang om måneden.

Samvær eller anden kontakt, der finder sted mindre end en gang om måneden, sidestilles med afbrydelse af forbindelsen. Sådanne afgørelser kan kun træffes af børn og unge-udvalget efter indstilling fra kommunen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet.

Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 20-21271

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

Love og bekendtgørelser

Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020

• § 71, stk. 3, 2. pkt., jf. 1. pkt., om afbrudt brev-, mail- og telefonforbindelse

Afgørelse

Afgørelse

A og barn B har klaget over børn og unge-udvalget i K Kommunes afgørelse om afbrydelse af forbindelsen via internet og sociale medier mellem B og A. Børn og unge-udvalget afgjorde sagen den 9. december 2019.

Ankestyrelsen har nu afgjort sagen i møde.

Resultatet er:

• Forbindelsen mellem B og A via internet og sociale medier skal være afbrudt i en periode på 6 måneder fra børn og unge-udvalgets afgørelse.

Det betyder, at vi stadfæster børn og unge-udvalgets afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen om afbrydelse af forbindelsen via internet og sociale medier

Sådan vurderer Ankestyrelsen sagen

Vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til B’s sundhed og udvikling, at B og A ikke har forbindelse via internet og sociale medier.

Vi vurderer, at der er behov for, at forbindelsen via internet og sociale medier er afbrudt i en periode på 6 måneder.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at B har brug for at blive beskyttet mod negativ kontakt fra A.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at A har en uforudsigelig og grænseoverskridende adfærd, blandt andet ved de spørgsmål, som hun stiller til B.

Vi lægger også vægt på, at der ofte er skænderier under samtaler i telefonen mellem B og A, og at B fortæller, at hun bliver kaldt grimme ting.

Vi lægger desuden vægt på, at B flere gange har givet udtryk for, at A presser hende til at sige, hvad A gerne vil have hende til at sige, herunder i forhold til anbringelsessagen.

Vi lægger vægt på, at B under telefonsamtalerne med A opleves at reagere voldsomt ved eksempelvis at råbe meget højt. B er i disse situationer i affekt efter samtalerne. B er i perioder meget frustreret efter samtaler med A, og opleves vred og ked af det.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at det er vurderet, at B’s reaktion og adfærd i disse situationer skyldes indholdet og karakteren af telefonsamtalerne med A. Det er vurderet, at telefonsamtalerne medfører stress og en mere generel belastning for B.

Om perioden lægger vi vægt på, at der gennem en længere periode har været en negativ kontakt fra A’s side, og at der gennem en længere periode er dårlige erfaringer med kontakten mellem B og A.

Vi er opmærksomme på, at B har oplyst, at hun og A er blevet gode venner igen, og at A ikke presser hende.

Det ændrer ikke ved resultatet, fordi vi vurderer, at det, uanset B’s egen opfattelse, er bedst for B, at hun i en periode ikke har forbindelse med A via internet og sociale medier.

Oplysningerne om B fremgår særligt af børnesamtale af 8. april 2019, børnesamtale den 7. oktober 2019, referat af opfølgningsmøde af 7. oktober 2019, samværsbeskrivelser af 8. oktober 2019 fra S om samværet mellem B og A og børnesamtale den 20. november 2019.

Om reglerne

Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget kan beslutte, at brev-, mail- og telefonforbindelse i en bestemt periode skal være afbrudt mellem forældrene og barnet eller den unge. Det er en betingelse, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling.

Ifølge Ankestyrelsens Principafgørelse 59-19 skal kontakt, der reguleres gennem servicelovens § 71, forstås som alle former for kontakt, der ikke er fysisk samvær. Det kan f.eks. være kontakt via breve, sms, telefonopkaldt, sociale medier og digital kommunikation gennem levende billeder og lignende.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer