principmeddelelse 24-20 om rehabiliteringsplanens forberedende del – LÆ 265 – oplysningsgrundlag

256

Principmeddelelse 24-20 fastslår

For en række sager på beskæftigelsesområdet skal der udarbejdes rehabiliteringsplanens forberedende del, som indgår i oplysningsgrundlaget.

Kommunen skal udarbejde eller opdatere rehabiliteringsplanens forberedende del i alle sager, hvor rehabiliteringsteamet afgiver indstilling i sagen, før kommunen træffer afgørelse om nyt jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
I den forbindelse skal den praktiserende læges vurdering (LÆ 265) indhentes.

I sager om tilkendelse af revalidering skal kommunen også udarbejde eller opdatere rehabiliteringsplanens forberedende del, herunder indhente den praktiserendes læges vurdering, selvom rehabiliteringsteamet ikke skal afgive indstilling i sagen. Hvis kommunen træffer afgørelse om ændring, forlængelse eller ophør af revalidering, kan kommunen – i det omfang det vurderes relevant – anvende planens forberedende del.

Afgørelsen kan være ugyldig, hvis rehabiliteringsplanens forberedende del, herunder LÆ 265, ikke er aktuel.

Den forberedende del af rehabiliteringsplanen

Rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde oplysninger om borgerens job- og uddannelsesmål, borgerens jobmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer, herunder dokumentation for den forudgående indsats på disse områder, og den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde foretaget på baggrund af en konsultation.

Rehabiliteringsplanens forberedende del danner grundlag for kommunens vurdering af den rette indsats for borgeren. Den skal understøtte, at der er et tilstrækkeligt grundlag til at træffe en indholdsmæssig rigtig afgørelse.

Særligt om den praktiserende læges vurdering (LÆ 265)

Kommunen skal som en del af rehabiliteringsplanens forberedende del indhente en aktuel vurdering fra borgerens praktiserende læge om borgerens helbred i forhold til at kunne arbejde. Kommunen skal indhente lægens vurdering på en lægeattest. Der er udarbejdet en landsdækkende lægeattest (LÆ 265) til brug herfor.

LÆ 265 indeholder oplysninger fra borgerens praktiserende læge om relevante helbredsforhold, der har betydning for vurderingen af, hvordan borgeren kan hjælpes i beskæftigelse, hvilke særlige hensyn det på grund af borgerens helbredsforhold vil være nødvendigt at tage i det videre forløb, lægens kommentarer til borgerens eget perspektiv på helbred og arbejde, og andre forhold, der kan have betydning for arbejde, herunder sociale forhold eller andre supplerende oplysninger, der bidrager til at belyse sagen yderligere.

Kravet om, at den praktiserende læges aktuelle vurdering skal indhentes, er lovbestemt og skal være med til at understøtte, at kommunen har et tilstrækkeligt lægeligt grundlag til at træffe en indholdsmæssig rigtig afgørelse. Den praktiserende læges vurdering kan ikke erstattes med en anden læges vurdering.

Manglende udarbejdelse eller opdatering af rehabiliteringsplanens forberedende del, herunder den praktiserende læges vurdering (LÆ 265)

Formålet med udarbejdelse og opdatering af rehabiliteringsplanens forberedende del, herunder indhentelse af en aktuel vurdering fra borgerens praktiserende læge, er at sikre, at sagerne er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse og dermed at understøtte en lovlig og systematisk sagsbehandling.

Kommunens afgørelse lider af en retlig mangel, hvis kommunen ikke har udarbejdet eller opdateret rehabiliteringsplanens forberedende del eller ikke har indhentet en aktuel LÆ 265. Hvis en sådan mangel foreligger i en klagesag, foretager Ankestyrelsen en konkret væsentlighedsvurdering. Det betyder, at Ankestyrelsen vurderer, om manglen konkret har haft betydning for gyldigheden af kommunens afgørelse. Hvis kommunen har inddraget de samme oplysninger og nået de samme konklusioner, som kommunen ville have nået, hvis rehabiliteringsplanens forberedende del og LÆ 265 havde været udarbejdet eller opdateret, har manglen ikke betydning for afgørelsens gyldighed.

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde kommunen ikke indhentet den praktiserende læges aktuelle vurdering, LÆ 265. Ankestyrelsen vurderede, at kommunens afgørelse var ugyldig, da det ikke kunne anses for udelukket, at en aktuel lægelig vurdering i form af LÆ 265 kunne have ført til en andet resultat.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare betydningen af manglende udarbejdelse eller opdatering af rehabiliteringsplanens forberedende del, herunder indhentelse af praktiserende læges vurdering (LÆ 265).

Regler:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatsloven), nr. 548 af 7. maj 2019, §§ 43 og 44, om rehabiliteringsplanen og § 142, stk. 3 om rehabiliteringsplanens forberedende del i sager om revalidering.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, §§ 9 og 11, stk. 1 og 2, om rehabiliteringsteamet og rehabiliteringsteamets indstilling.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv., nr. 1609 af 27. december 2019, § 3, stk. 1 og 2, om rehabiliteringsplanens forberedende del og § 4, stk. 1 og 4, om den praktiserende læges vurdering i form af lægeattest.

Praksis

Principmeddelelser

21-14 (historisk) – Principmeddelelsen er gjort historisk, fordi reglerne om at anvende rehabiliteringsplanens forberedende del i forbindelse med en afgørelse om ændring, forlængelse eller ophør af revalideringsplanen/jobplanen er ændret.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

J.nr. 19-52522

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om ressourceforløb. Kommunen afgjorde sagen den 16. september 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle din sag igen og forelægge den for rehabiliteringsteamet igen inden ny afgørelse.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at sagen ikke er oplyst nok til, at vi kan afgøre, om du har ret til et ressourceforløb.

Vi vurderer, at kommunens vurdering ikke i tilstrækkelig grad er underbygget af faktuelle oplysninger. Det er navnlig aktuelle oplysninger om din praktiserende læges vurdering af dit helbred i forhold til at kunne arbejde (LÆ 265), der mangler.

De manglende oplysninger udgør en væsentlig del af kommunens beslutningsgrundlag og skal derfor indgå i den vurdering, som kommunen skal foretage, når den skal afgøre sagen. Oplysningerne vil derfor kunne have væsentlig betydning for afgørelsens resultat.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at kommunen ikke har indhentet din praktiserende læges vurdering forud for sagens forelæggelse for rehabiliteringsteamet den 3. september 2019.

Det betyder, at der mangler oplysninger fra din praktiserende læge om relevante helbredsforhold, der har betydning for vurderingen af, hvordan du kan hjælpes i beskæftigelse, hvilke særlige hensyn det på grund af dine helbredsforhold vil være nødvendigt at tage i det videre forløb, lægens kommentarer til dit eget perspektiv på helbred og arbejde, og andre forhold, der kan have betydning for arbejde, herunder sociale forhold eller andre supplerende oplysninger, der bidrager til at belyse sagen yderligere.

Det betyder også, at rehabiliteringsteamet ikke havde de aktuelle oplysninger om din praktiserende læges vurdering af din helbredstilstand, inden de afgav indstilling i sagen.

Vi bemærker i den forbindelse, at egen læge i den seneste lægeattest har vurderet, at du er fysisk og psykisk kronisk syg, at prognosen er dårlig og at din funktionsevne er varigt nedsat. Der mangler i sagen aktuelle oplysninger fra egen læge, om bl.a. hvorvidt du er påbegyndt behandling for din angst ved Internetpsykiatri, og i så fald effekten af denne, samt yderligere plan og prognose.

Henset til de seneste oplysninger om dit helbred fra marts 2019 om, at du skulle påbegynde behandling for din angst, dine oplysninger i rehabiliteringsplanens forberedende del om, at du ikke oplever effekt af KOL medicin, og at du ikke kan styre din angst samt oplysninger om at samtlige virksomhedspraktikker, du har deltaget i, blev afbrudt grundet forværring af din helbredsmæssige tilstand, vurderer vi, at de aktuelle lægelige oplysninger i sagen, herunder egen læges vurdering af dit helbred i forhold til at kunne arbejde, kan være afgørende for at kunne vurdere, hvilken hjælp du skal have.

På baggrund af sagens oplysninger vurderer vi, at oplysningerne om din aktuelle helbredstilstand kan have væsentlig betydning for afgørelsens resultat.

Vi bemærker, at formålet med udarbejdelse og opdatering af rehabiliteringsplanens forberedende del, herunder indhentelse af en aktuel vurdering fra praktiserende læge, er at sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. Den praktiserende læges vurdering kan ikke erstattes med en anden læges vurdering.

En tilsidesættelse af reglerne om udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del, herunder indhentelse af den praktiserende læges vurdering, betyder, at kommunens afgørelse lider af en retlig mangel og som udgangspunkt er ugyldig.

Udgangspunktet kan fraviges, hvis kommunen har haft et tilstrækkeligt grundlag til at træffe afgørelse på, og manglen ikke har haft konkret betydning for sagens behandling.

Hvad skal kommunen gøre

Kommunen skal, inden den afgør sagen, indhente din praktiserende læges aktuelle vurdering af dit helbred i forhold til at arbejde. Kommunen skal indhente lægens vurdering på en lægeattest – LÆ 265.

Kommunen skal også opdatere rehabiliteringsplanens forberedende del og efterfølgende forelægge sagen for rehabiliteringsteamet med henblik på, at teamet skal afgive indstilling i sagen, inden kommunen træffer afgørelse om nyt jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension.

Kommunen skal på baggrund af oplysningerne foretage en ny vurdering og afgøre sagen. Hvis kommunen ikke imødekommer din ansøgning helt, skal kommunen beskrive i afgørelsen, hvad der er indgået af hovedhensyn og faktiske oplysninger i vurderingen.

Du kan klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse.

Om reglerne

Hjemvisning af en sag betyder, at kommunen igen skal behandle sagen og træffe en helt ny afgørelse over for borgeren. Kommunen skal ikke bare genvurdere den tidligere afgørelse, og sende denne til Ankestyrelsen. Hvis borger klager over kommunens nye afgørelse, skal kommunen genvurdere den nye afgørelse. Først herefter skal kommunen sende sagen til Ankestyrelsen.

Rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling om, hvorvidt borgeren skal gives jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension. Kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling.

Rehabiliteringsplanens forberedende del danner grundlag for sagens behandling i rehabiliteringsteamet, og skal bl.a. indeholde oplysninger om den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, som foretages på baggrund af en konsultation.

Lægens vurdering skal foretages på baggrund af en konsultation med borgeren og indeholde lægens oplysninger om relevante helbredsforhold, der har betydning for vurderingen af, hvordan borgeren kan hjælpes i job eller uddannelse eller bevare beskæftigelsen i sin selvstændige virksomhed, særlige hensyn, herunder hvilke særlige hensyn det på grund af borgerens helbredsforhold vil være nødvendigt at tage i det videre forløb, lægens kommentarer til borgerens eget perspektiv på helbred og arbejde, og andre forhold, der kan have betydning for arbejde eller uddannelse, herunder sociale forhold, misbrug m.v. eller andre supplerende oplysninger, der bidrager til at belyse sagen yderligere.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Det er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer