principmeddelelse 25-20 om ressourceforløbsydelse – jobafklaringsforløb – fradrag – lønindtægt – løn under sygdom

256

Principmeddelelse 25-20 fastslår

Når en person får ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, skal indtægter som hovedregel trækkes fra ressourceforløbsydelsen fuldt ud (krone for krone).

Lønindtægter skal kun fratrækkes med 30 pct. af lønindtægten, indtil den samlede lønindtægt inklusive pension udgør 13.648 kr. (2015-niveau), og med 55 pct. af lønindtægten derudover. Det gælder også den løn, personen får udbetalt for de timer, som den pågældende delvist har genoptaget sit arbejde med under sygdom.

Den lempeligere fradragsregel gælder både, når arbejdet er genoptaget delvist før og efter overgangen til jobafklaringsforløbet.

Den lempeligere fradragsregel gælder ikke for løn under sygdom, som en person modtager i et ansættelsesforhold, som personen var i ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet. I den situation skal der ske fuldt fradrag (krone for krone) i ressourceforløbsydelsen.

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde kommunen nedsat ressourceforløbsydelsen fuldt ud (krone for krone) med borgerens lønindtægter. Der var tale om løn i et ansættelsesforhold, som borgeren var i ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at der ikke skal ske fuldt fradrag (krone for krone) i ressourceforløbsydelsen for lønindtægter under jobafklaringsforløb, som arbejdsgiver udbetaler for de timer, borgeren delvist har genoptaget sit arbejde med under sygdom.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede også, at der efter reglerne om lønindtægter alene skal ske fuldt fradrag (krone for krone) i ressourceforløbsydelsen for løn under sygdom, som en person modtager i et ansættelsesforhold, som personen var i ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet.

Ændring af praksis

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelse i den konkrete sag og denne principmeddelelse betyder, at Ankestyrelsens tidligere udmeldte praksis om, at der skal ske fuldt fradrag for lønindtægter, som borger får for de timer, som borgeren delvist har genoptaget sit arbejde med under jobafklaringsforløbet, ændres.

Genoptagelse

Som konsekvens af praksisændringen i denne principmeddelelse skal kommunerne og Ankestyrelsen nu tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor der er sket fuldt fradrag for lønindtægter, som borger har fået udbetalt for de timer, som borgeren delvist har genoptaget sit arbejde med under jobafklaringsforløbet.

Afgørelse om genoptagelse skal træffes af den myndighed, der senest har realitetsbehandlet sagen.

Genoptagelse af sager skal ske på myndighedens eget initiativ.

Ankestyrelsen vurderer, at det er muligt for styrelsen at identificere relevante klagesager om problematikken. Ankestyrelsen genoptager derfor sagerne af egen drift og kontakter de berørte borgere.

De enkelte kommuner skal vurdere, om de kan identificere sagerne, eller om de skal vejlede lokalt om muligheden for at søge om genoptagelse.

Forældelse

Der skal ved behandlingen af en sag om genoptagelse tages stilling til, om der er indtrådt forældelse efter reglerne i lov om forældelse af fordringer. Den løbende udbetaling af ressourceforløbsydelse forældes efter tre år. Fristen for forældelse regnes successivt (løbende) fra det tidspunkt, hvor hver enkelt ydelse kunne have været krævet betalt, det vil sige fra forfaldstidspunktet.

Ankestyrelsen har fastsat skæringstidspunktet for afbrydelse af forældelsesfristen til den 3. september 2020, hvor afgørelsen i den aktuelle sag blev afgjort på et beskæftigelsesudvalgsmøde.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvordan der skal ske fradrag for lønindtægter i ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb, når en person delvist har genoptaget sit arbejde og får udbetalt løn for de timer, arbejdet er genoptaget med.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019.

• § 69 j, stk. 5, om fradrag for indtægter i ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.

• § 69 j, stk. 6, om at for personer, der ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet modtager løn under sygdom, og personer, der er ansat i fleksjob, og modtager løn under sygdom suppleret med fleksløntilskud, medfører løn og fleksløntilskud fuldt fradrag i ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb.

• § 69 j, stk. 9, om at lønindtægter, herunder beløb fra arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond, som modtages ved ophør af ansættelsen, medfører fradrag i ressourceforløbsydelsen med 30 pct. af lønindtægten, indtil den samlede lønindtægt inklusive pension udgør 13.648 kr. (2015-niveau), og med 55 pct. af lønindtægten derudover.

Lovforslag

Lovforslag nr. 194, 2013:

• Bemærkningerne til § 69 j, stk. 6, og 9.

Praksis

Følgende principmeddelelse kasseres som følge af denne principmeddelelse:

Principmeddelelse 99-17 om ressourceforløbsydelse – fradrag – lønindtægt – erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan ikke i forhold til reglerne om fradrag i ressourceforløbsydelse anses for en lønindtægt. Lønindtægter skal fradrages fuldt ud (krone for krone) i ressourceforløbsydelsen, hvis lønindtægten stammer fra en ansættelse, som personen er i før påbegyndelse af jobafklaringsforløbet.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb nr. 9622 af 4. juli 2017.

• Pkt. 3.1. Ydelse under jobafklaringsforløb (§ 69 j).

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fuldt fradrag for løn i din ressourceforløbsydelse under jobafklaring. X Kommune afgjorde sagen den 14. maj 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Din løn fra X skal trækkes fra i din ressourceforløbsydelse med 30, henholdsvis 55 pct.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

X Kommune skal derfor efterbetale ressourceforløbsydelse, som du har ret til, når din løn trækkes fra med 30, henholdsvis 55 pct.

Kommunen kontakter dig.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at din løn fra X skal trækkes fra i din ressourceforløbsydelse med 30, henholdsvis 55 pct.

Vi vurderer, at der ikke skal ske fuldt fradrag (krone for krone) i din ressourceforløbsydelse for lønindtægter, som din arbejdsgiver udbetaler for de timer, du delvist har genoptaget dit arbejde med under sygdom.

Vi vurderer i den forbindelse, at der efter reglerne alene skal ske fuldt fradrag (krone for krone) i ressourceforløbsydelsen for den løn under sygdom (sygefravær), som en person modtager i et ansættelsesforhold, som personen var i ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet.

Hvad er afgørende for resultatet

Du overgår 1. april 2018 fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Du har på det tidspunkt været sygemeldt siden 5. september 2017 fra dit job som slagter ved X på grund af depression og angst.

X Kommune har afgjort, at dine lønindtægter fra X skal trækkes fra fuldt ud i din ressourceforløbsydelse med virkning fra 1. maj 2019. Kommunen har op til den 1. maj 2019 trukket din lønindtægt fra i din ressourceforløbsydelse med 30, henholdsvis 55 pct.

Vi lægger vægt på, at du under dit jobafklaringsforløb genoptager dit arbejde hos X delvist, og du får udbetalt løn for de timer, du genoptager dit arbejde med.

Vi lægger også vægt på, at kommunen den 19. februar 2020 har oplyst til Ankestyrelsen, at du ikke har fået udbetalt løn under sygdom under dit jobafklaringsforløb.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens journalnotater for perioden 3. april 2018 til 14. maj 2019 og kommunens svar til Ankestyrelsen den 19. februar 2020

Om reglerne

Efter reglerne om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb skal indtægter som udgangspunkt trækkes fra krone for krone i ressourceforløbsydelsen.

Det gælder ikke lønindtægter, herunder beløb, som den pågældende modtager fra arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond ved ophør af ansættelsen. Sådanne indtægter skal fradrages med 30 pct. af lønindtægten, indtil den samlede lønindtægt inklusive pension udgør 14.686 kr. (2019-niveau) og med 55 pct. af lønindtægten derudover.

Den lempeligere regel om fradrag for lønindtægt gælder alene for indtægter, der stammer fra arbejde på det ordinære arbejdsmarked, herunder udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med arbejdsgivers konkurs m.v.

For personer, der ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet modtager løn under sygdom, og personer, der er ansat i fleksjob, og modtager løn under sygdom suppleret med fleksløntilskud, medfører løn og fleksløntilskud fuldt fradrag i ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer