principmeddelelse 27-20 om sygedagpenge – beregning – ophør af ansættelse – ledig lønmodtager – arbejdsløshedskasse

256

Principmeddelelse 27-20 fastslår

Sygedagpenge til lønmodtagere, der er fuldt uarbejdsdygtige på grund af sygdom, beregnes på grundlag af det ugentlige timetal under sygefraværet og den timefortjeneste, som lønmodtageren i gennemsnit har opnået i aktuelle ansættelsesforhold i de seneste tre afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag.

Sygedagpenge til lønmodtagere, der bliver ledige i sygefraværsperioden, udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge efter ansættelsens ophør kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge, hvis pågældende ikke havde været syg. Det er i den forbindelse et krav, at lønmodtageren er medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

Omberegning

En lønmodtager, der bliver ledig under sygemeldingen på grund af ophør af ansættelsesforhold, har ret til omberegning af sygedagpengesatsen, da den sygemeldte fra første ledighedsdag har ret til samme sats pr. dag, som pågældende kunne have modtaget i dagpenge fra arbejdsløshedskassen.

Når kommunen bliver bekendt med, at ansættelsesforholdet er ophørt, skal kommunen indhente dokumentation for borgerens eventuelle ret til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunen kan i den forbindelse anmode borgerens arbejdsløshedskasse om at opgøre, hvorvidt borgeren ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis pågældende ikke havde været syg.

Herefter skal kommunen foretage en ny beregning af sygedagpengesatsen og udbetale den nye sats med virkning fra første dag med ret til sygedagpenge efter ansættelsens ophør, dvs. første ledighedsdag under sygemeldingen.

Ændring af beregnet sats

En sygemeldt ledig, som allerede har fået beregnet sygedagpengesatsen ud fra arbejdsløshedsdagpengesatsen, har i særlige tilfælde ret til ændring af satsen. Den ledige har ret til ændring af satsen, hvis pågældende ville være blevet berettiget til en (endnu) højere sats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis pågældende ikke havde været syg.

Kommunen har i denne situation ikke mulighed for at vide, hvornår og til hvilket beløb den sygemeldtes dagpengesats eventuelt ville blive ændret, da kommunen ikke administrerer efter reglerne om arbejdsløshedsdagpenge. Borgeren skal i denne situation derfor altid selv anmode om ændring af satsen, og ændringen har virkning fra mandagen efter anmodningstidspunktet.

Den konkrete sag

I den konkrete sag blev borgeren sygemeldt som lønmodtager fra den 18. juni 2019. Hendes arbejdsgiver opsagde ansættelsesforholdet under sygemeldingen med udgangen af oktober. Borgeren var derfor fra den 1. november 2019 berettiget til sygedagpenge udbetalt med samme sats, som hun pr. dag kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis hun ikke havde været syg. Den 27. januar 2020 anmodede hun kommunen om omberegning af sygedagpengesatsen og indsendte samtidig dokumentation fra sin arbejdsløshedskasse. Kommunen foretog en omberegning af satsen med virkning fra den 20. januar 2020. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen skulle have omberegnet satsen med virkning fra den 1. november 2019.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvorvidt der skal ske en omberegning af sygedagpengesatsen, når en lønmodtager bliver ledig under sygemeldingen, og fra hvilket tidspunkt der skal ske en omberegning af satsen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 107 af 2. februar 2020,

• § 47, stk. 1, 1. og 2. pkt., om beregning af sygedagpenge til lønmodtagere.

• § 51, stk. 1, 1. pkt., om beregning af sygedagpenge til ledige.

• § 51, stk. 3, om beregning af sygedagpenge til lønmodtagere, der bliver ledige under sygemeldingen.

• § 68 b, stk. 1, om kommunens anmodning til arbejdsløshedskassen om retten til arbejdsløshedsdagpenge samt opgørelse af sats.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v., nr. 833 af 19. august 2019,

• § 14 om ændring af sygedagpengesatsen for ledige.

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

D-21-08: Der var ikke hjemmel i loven til at udbetale et højere beløb i sygedagpenge end arbejdsløshedsdagpenge. Det fremgik direkte af loven, at sygedagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse udgjorde samme beløb, som personen kunne modtage i arbejdsløshedsdagpenge, hvis personen ikke havde været syg. Dette gjaldt, uanset at der i arbejdsløshedsdagpengene var modregnet for tjenestemandspensionen.

Kasseret:

Følgende principmeddelelse er kasseret og gælder ikke længere (historisk):

140-09: Sygedagpenge for et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse udbetales med samme beløb, uanset om modtageren er meldt ledig inden eller under sygeperioden.

Principmeddelelsen er kasseret på grund af manglende vejledningsværdi.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om beregning af sygedagpenge, nr. 9830 af 27. september 2019,

• Pkt. 4.1 og 4.2 om beregning af sygedagpenge til ledige.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over A Kommunes afgørelse om beregning af sygedagpenge. A Kommune afgjorde sagen den 17. februar 2020.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til omberegning af sygedagpengesatsen fra den 1. november 2019.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du fra den 1. november 2019 har ret til sygedagpenge svarende til den sats, som du kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke havde været syg.

Hvad er afgørende for sagen

Du blev sygemeldt fra den 18. juni 2019. Du modtog løn under sygdom fra din arbejdsgiver.

Vi lægger vægt på, at din ansættelse ophørte under dit sygefravær med sidste lønudbetaling den 31. oktober 2019.

Hertil bemærker vi, at sygedagpenge til en lønmodtager, som bliver ledig i fraværsperioden, udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge efter ansættelsens ophør pr. dag kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du var fuldtidsforsikret medlem af din arbejdsløshedskasse, med ret til højeste dagpengesats hvis du ikke havde været syg.

Kommunen har med virkning fra den 20. januar 2020 foretaget en omberegning af sygedagpengesatsen, men med baggrund i ovenstående var du berettiget til omberegning allerede fra den 1. november 2019.

Vi bemærker, at kommunen i afgørelsen af den 17. februar 2020 har henvist til § 14 i Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. (bekendtgørelse nr. 833 af den 19. august 2019).

Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, at et medlem af en arbejdsløshedskasse kan anmode kommunen om ændring af den sats, der ligger til grund for udbetalingen af sygedagpenge, jf. lovens § 51, når den pågældende ville være blevet berettiget til en højere sats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ændringen har virkning fra mandagen efter anmodningstidspunktet.

Hertil bemærker vi, at bekendtgørelsens § 14 ifølge ordlyden alene gælder i de tilfælde, hvor der allerede er beregnet en sats efter sygedagpengelovens § 51. Bestemmelsen omfatter derfor ikke den situation, hvor en lønmodtager bliver ledig under sygemeldingen. Dette er i stedet reguleret i sygedagpengelovens § 51, stk. 3.

Vi henviser i den forbindelse til de eksempler, som fremgår af pkt. 4.2 i Vejledning om beregning af sygedagpenge (vejledning nr. 9830 af den 27. september 2019).

Om reglerne

Sygedagpenge beregnes på grundlag af lønindtægt og anden indtægt, der erstatter lønindtægt. Sygedagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse udbetales imidlertid med den sats, som personen kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke havde været syg.

Sygedagpenge til et medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der bliver ledigt i fraværsperioden, udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge efter ansættelsens ophør kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer