principmeddelelse 30-20 om særlig støtte – nettoboligudgift – ejer- og andelsbolig – udgift til lån, rente og bidrag

256

Principmeddelelse 30-20 fastslår

Særlig støtte til lejebolig, ejerbolig eller andelsbolig er fastsat i bekendtgørelsen om særlig støtte.

I bekendtgørelsen om særlig støtte er der ikke hjemmel til at udelade udgiften til lån, rente og bidrag til ejer- og andelsbolig i beregning af nettoboligudgiften.

Ved ansøgninger om særlig støtte til ejer- og andelsbolig skal kommunen derfor indhente oplysninger om ansøgerens faktiske udgift til lån vedrørende ejer- eller andelsboligen.

Udgifter til lån ved særlig støtte til ejer- og andelsbolig

Der kan ydes særlig støtte til høje boligudgifter og stor forsørgerbyrde til personer, der opfylder betingelserne om social begivenhed i aktivloven.

For at en person kan være berettiget til særlig støtte, skal dennes nettoboligudgift overstige et grænsebeløb, der fastsættes efter reglerne i bekendtgørelsen om særlig støtte.

Grænsebeløbet angiver den udgift, som den pågældende selv antages at kunne afholde til bolig.

Den særlige støtte ydes som et skattefrit beløb, der som udgangspunkt svarer til det beløb, som nettoboligudgifterne overstiger grænsebeløbet med.

Nettoboligudgiften beregnes på grundlag af de faktiske boligudgifter, som borgeren har til boligen.

For ejer- og andelsboliger indgår udgift til lån i beregningen af nettoboligudgiften.

Nettoudgifterne i forbindelse med lån opgøres som afdrag, renter og bidrag fratrukket værdien af skattefradraget for renter og bidrag.

Den særlige støtte, som er beregnet på grundlag af udgift til lån, rente og bidrag til ejer- og andelsbolig, er tilbagebetalingspligtig.

Hvis de månedlige nettoudgifter i forbindelse med lån overstiger den særlige støtte, er den særlige støtte fuldt ud tilbagebetalingspligtig. Overstiger den særlige støtte de månedlige nettoudgifter til lån, er det kun et beløb svarende til disse udgifter, der er tilbagebetalingspligtigt.

I den konkrete sag konstaterede Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at der ikke i bekendtgørelsen om særlig støtte er hjemmel til at undlade udgifter til lån til ejer- eller andelsbolig i beregningen af den nettoboligudgift, der danner grundlag for beregningen af borgers ret til særlig støtte.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at fastslå, at der for ejer- og andelsboliger ikke er hjemmel i bekendtgørelsen til at undlade at medtage udgift til lån, renter og bidrag i beregningen af nettoboligudgiften.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019.

– § 34, stk. 1, om særlig støtte

– § 34, stk. 8, om regler for beregning af særlig støtte

– § 92, stk. 1, om tilbagebetalingspligt

Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, nr. 1598 af 27. december 2019.

– § 1, om personkredsen

– § 3, om grænsebeløb

– § 4, stk. 1, stk. 3 – 5, om nettoboligudgiften

– § 5, stk. 1, om beregning af den særlige støtte

– § 10, om tilbagebetalingspligt

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

57-18, der fastslår, at den særlige støtte beregnes på grundlag af dokumenterede faktiske og forfaldne udgifter, der knytter sig til boligen.

91-17, der fastslår, at den særlige støtte beregnes på grundlag af ansøgerens faktiske nettoboligudgift og at nettoboligudgiften til en ansøgers faktiske bolig reguleres efter den faktiske udgift.

43-16, der fastslår, at den særlige støtte beregnes på baggrund af en konkret dokumenteret udgift til boligen (nettoboligudgifterne).

42-16, der fastslår, at for ejere beregnes nettoboligudgiften som ejendomsværdi-beskatningen, udgifter i forbindelse med lån, der vedrører boligen, fratrukket værdien af skattefradraget og fradrag af eventuelle tilskud og lån efter boliglovgivningen.

Den udgift, som ansøgeren, der ikke ejer boligen, afholder, udgør ikke bidrag til afdrag på lån, men må sidestilles med almindelige husleje. Det betyder, at kommunen ved beregningen af nettoboligudgiften for ansøgeren, der ikke ejer boligen, skal medtage den faktiske udgift, herunder afdrag på lån fratrukket værdien af samboens (ejeren af boligen) skattefradrag.

Ankestyrelsen har ikke andre principmeddelelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om lov om aktiv socialpolitik, nr. 39 af 5. marts 1998.

– Pkt. 107 og 109, om nettoboligudgiften

– Pkt. 432 -434, om tilbagebetalingspligt

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over [Anonymiseret] kommunes afgørelse om særlig støtte. Kommunen afgjorde sagen den 13. juni 2019.

Vi traf den 14. januar 2020 i sag x afgørelse i sagen.

Du har den 14. januar 2020 anmodet om genoptagelse af sagen.

Vi har den 15. januar 2020 genoptaget behandlingen af din sag.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har den 17. september 2020 afgjort din sag.

Resultatet er:

– Du har ret til yderligere særlig støtte i perioden fra den 1. juli 2019.

– Den særlige støtte beregnes på grundlag af den samlede nettoboligudgift, herunder udgifter til lån til ejerbolig.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse for så vidt angår beregningen af den særlige støtte, du er berettiget til fra den 1. juli 2019. Det betyder også, at vi stadfæster kommunens beregning af den særlige støtte i perioden fra ansøgningstidspunktet og frem til den 30. juni 2019, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du i perioden fra den 1. april 2019 til den 30. juni 2019 ikke har ret til yderligere særlig støtte.

Vi vurderer også, at 6.529,88 kr. af den månedlige særlige støtte for perioden er tilbagebetalingspligtig.

Vi vurderer videre, at du har ret til yderligere i særlig støtte i perioden fra den 1. juli 2019.

Vi vurderer endelig, at den særlige støtte, som fra den 1. juli 2019 udgør 2.306,88 kr. pr. måned, er tilbagebetalingspligtig.

Den beregnede støtte

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at den særlig støtte, der i dit tilfælde maksimalt ville kunne beregnes for perioden fra den 1. april 2019 til og med den 30. juni 2019, udgør (11.627,62 kr. minus 2.900 kr.) = 8.727,62 kr. pr. måned.

Vi vurderer også, at den særlige støtte, der i dit tilfælde maksimalt ville kunne beregnes med virkning fra den 1. juli 2019, udgør (11.229,62 kr. minus 2.900 kr.) = 8.329,62 kr.

Vi vurderer således, at der ikke er hjemmel til at undtage udgifter til afdrag og renter på lån vedrørende ejerboligen i beregningen af nettoboligudgiften.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du ansøger om særlig støtte den 28. april 2019.

Vi lægger vægt på, at kommunen har beregnet de samlede nettoboligudgifter til at udgøre 11.627,62 kr. pr. måned for april, maj og juni måned 2019.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du bor i ejerbolig, og kommunen har beregnet din udgift til lån efter fradrag af skatteværdi af renter og bidrag til at udgøre 6.529,88 kr. pr. måned.

Vi lægger videre vægt på, at kommunen har beregnet de samlede nettoboligudgifter til at udgøre 11.229,62 kr. med virkning fra den 1. juli 2019.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at kommunen har beregnet din udgift til lån efter fradrag af skatteværdi af renter og bidrag til at udgøre 6.611,65 kr.

Vi lægger også vægt på, at du på ansøgningstidspunktet har forsørgelsespligt over for to hjemmeboende børn og et udeboende barn under 18 år.

Det betyder, at dit grænsebeløb i 2019 udgør 2.900 kr. pr. måned.

Om reglerne

Efter reglerne kan der ydes særlig støtte til personer, der har været ude for ændringer i deres forhold, og som er særlig vanskeligt stillet grundet høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når nettoboligudgiften overstiger det fastsatte grænsebeløb, der i 2019 udgør 4.400 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et hjemmeboende barn under 18 år.

For personer, der har forsørgelsespligt over for mere end et barn, nedsættes grænsebeløbet med 850 kr. pr. måned pr. hjemmeboende barn og 650 kr. pr. udeboende barn ud over det første barn.

Grænsebeløbet er udtryk for de udgifter, som pågældende selv antages at kunne afholde til bolig, set i forhold til udgiften til forsørgelse af børn.

Opgørelsen af nettoboligudgiften sker for lejere og ejere, herunder såvel ejere af ejerboliger som andelsboliger, efter bekendtgørelsens § 4.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår udgifter til vand, varme, gas, el og andre løbende udgifter, som er knyttet til boligen, ved beregningen af nettoboligudgiften.

Til nettoboligudgiften medregnes for lejere huslejeudgiften efter fradrag af tilskud efter boliglovgivningen og for ejere ejendomsværdibeskatningen, udgifter i forbindelse med lån, der vedrører boligen, fratrukket værdien af skattefradraget og fradrag af eventuelle tilskud og lån efter boliglovgivningen.

Det er således Ankestyrelsens opfattelse, at der ikke i bekendtgørelsens bestemmelse om beregningen af nettoboligudgiften er hjemmel til at undtage udgifter til afdrag og renter i forbindelse med lån til ejer- og andelsboliger.

Vi bemærker, at vi i den forbindelse har rettet henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, som har oplyst at have samme opfattelse af retsstillingen.

. . .

Tilbagebetalingspligt

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at 6.529,88 kr. af den særlige støtte, som du modtager i perioden fra den 1. april 2019 til og med den 30. juni 2019, er tilbagebetalingspligtig.

Vi vurderer også, at den særlige støtte, som du modtager fra den 1. juli 2019, er tilbagebetalingspligtig.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du modtager særlig støtte til din ejerbolig.

Vi lægger også vægt på, at kommunen har beregnet den udgift til lån efter fradrag af skatteværdi af renter og bidrag, som indgår i nettoboligudgiften, til at udgøre 6.529,88 kr. i perioden fra april til juni 2019.

Vi lægger videre vægt på, at du i perioden april til og med juni 2019 modtager særlig støtte med 8.727,62 kr.

Vi lægger også vægt på, at kommunen har beregnet den udgift til lån efter fradrag af skatteværdi af renter og bidrag, som indgår i nettoboligudgiften, til at udgøre 6.611,65 kr. i perioden fra den 1. juli 2019.

Vi lægger vægt på, at du fra den 1. juli 2019 modtager 2.306,88 kr. i særlig støtte.

Om reglerne

Særlig støtte til personer, der har ejerbolig eller andelsbolig, er tilbagebetalingspligtig i det omfang, den særlige støtte er udbetalt til dækning af udgifter i forbindelse med lån.

Hvis de månedlige nettoudgifter i forbindelse med lån overstiger den særlige støtte, er den særlige støtte fuldt ud tilbagebetalingspligtig.

Overstiger den særlige støtte de månedlige nettoudgifter, er det kun et beløb svarende til disse udgifter, der er tilbagebetalingspligtigt.

Nettoudgifterne i forbindelse med lån opgøres som afdrag, renter og bidrag fratrukket værdien af skattefradraget for renter og bidrag.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer