principmeddelelse 31-20 om personlig assistance – udmåling – timer – arbejdstid – flere ansættelsesforhold – ventetid

256

Principmeddelelse 31-20 samler og fastslår praksis om udmåling af personlig assistance til handicappede i erhverv

Der er en række krav, der skal være opfyldt, for at en borger med handicap er berettiget til personlig assistance, herunder kravet om, at erhvervet ikke må være uforeneligt med funktionsnedsættelsen (se principmeddelelse 28-19). Hvis borgeren opfylder alle betingelserne, skal omfanget af borgerens ret til personlig assistance udmåles.

Behovet for personlig assistance til handicappede i erhverv skal vurderes ud fra tidsforbruget til de opgaver, der er behov for personlig assistance til. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance i ventetiden mellem de opgaver, som borgeren på grund af funktionsnedsættelsen har behov for bistand til.

I principmeddelelse 28-19 har Ankestyrelsen også fastslået, at der heller ikke kan ydes tilskud til personlig assistance til opgaver, som en borger med handicap selv kan udføre.

Udgangspunkt for tilskud til personlig assistance

Der kan som udgangspunkt ydes tilskud til personlig assistance til en borger med handicap i op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal, når borgeren arbejder 37 timer om ugen. Arbejder borgeren under 37 timer om ugen, beregnes timetallet forholdsmæssigt, så der højst vil kunne gives personlig assistance i 20/37 af arbejdstiden.

Arbejder en borger med handicap mere end 37 timer om ugen, kan borgeren få personlig assistance i op til 20 timer om ugen, svarende til det konkrete behov.

Det er muligt at få personlig assistance, selvom en borger med handicap både har et hovederhverv og et/flere bierhverv. Den personlige assistance kan således bevilliges i et eller flere erhverv, når hvert erhverv ikke er uforeneligt med funktionsnedsættelsen, dog samlet op til 20 timer, hvis man samlet arbejder minimum 37 timer om ugen. Arbejder borgeren samlet under 37 timer om ugen, kan der gives personlig assistance i op til 20/37 af arbejdstiden i hvert erhverv, hvis hvert erhverv er foreneligt med funktionsnedsættelsen.

Personer, der har en meget betydelig funktionsnedsættelse eller flere funktionsnedsættelser, kan efter en konkret vurdering få op til 37 timers personlig assistance om ugen – i særlige tilfælde kan der til disse personer gives mere end 37 timer om ugen.

Praksisændring

Denne principmeddelelse 31-20 ændrer Ankestyrelsens praksis i forhold til beregning af personlig assistance, når en borger med handicap arbejder mere end 37 timer om ugen. Ankestyrelsens praksis blev udmeldt ved principmeddelelse 29-19. Ankestyrelsen har genovervejet denne praksis og har vurderet, at vores praksis for udmåling af personlig assistance, når borgeren arbejder mere end 37 timer, ikke er i overensstemmelse med lovens udgangspunkt.

Som konsekvens af praksisændringen skal Ankestyrelsen og kommunerne tage stilling til genoptagelse af sager, som er truffet i overensstemmelse med den tidligere praksis.

Afgørelse om genoptagelse skal træffes af den myndighed, der senest har realitetsbehandlet sagen.

Genoptagelse

Genoptagelse af sager på baggrund af denne principmeddelelse skal ske på myndighedens eget initiativ, hvis det vurderes ikke at være en betydelig administrativ byrde at skulle identificere sagerne. Ellers skal myndigheden informere offentligt om muligheden for at søge om genoptagelse og vejlede om retningslinjerne herfor.

Ankestyrelsen vil genoptage de sager, som Ankestyrelsen kan identificere ved en søgning i journalsystemet. Da vi ikke er sikre på, at alle relevante sager kan fremfindes på denne måde, vil vi offentligt informere om muligheden for, at borgerne kan få genoptaget de sager, der er afgjort af styrelsen.

Ankestyrelsen orienterer kommunerne. De enkelte kommuner skal herefter vurdere, om de kan identificere sagerne, eller om de skal vejlede lokalt om muligheden for at søge genoptagelse.

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at Ankestyrelsen og kommunerne skal genoptage en sag om bevilling af personlig assistance:

1. borger har haft en ugentlig arbejdstid på mere end 37 timer,

2. Ankestyrelsen eller kommunen har fastsat borgers bevilling af tilskud til personlig assistance til mindre end 20 timer på grund af, at borgers ugentlige arbejdstid har været mere end 37 timer, og

3. bevillingen har været gældende på et tidspunkt inden for de seneste 3 år fra offentliggørelsen af denne principmeddelelse (der henvises nærmere til afsnittet om forældelse).

Bevillingen udstedes til borger, men det er virksomheden, som borger er eller har været ansat i, der vil kunne have ret til yderligere tilskud til personlig assistance (op til 20 timer). Når en bevilling er genoptaget, vil der eventuelt skulle ske yderligere sagsoplysning, da der kun skal ydes yderligere tilskud til personlig assistance, hvis følgende betingelse opfyldes:

1. virksomheden kan godtgøre (eller har godtgjort) at have afholdt udgift til personlig assistance for de timer, som der ikke er givet tilskud til som følge af den forkerte praksis.

Forældelse

Der skal ved behandling af en sag om genoptagelse tages stilling til, om der er indtrådt forældelse efter reglerne i lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). I nogle af de sager, som eventuelt skal genoptages, vil kravet på yderligere tilskud til personlig assistance kunne være helt eller delvist forældet. Udgangspunktet er, at et krav på yderligere tilskud til personlig assistance er forældet, hvis virksomheden kunne have krævet beløbet betalt på et tidspunkt, der ligger mere end 3 år forud for datoen for offentliggørelse af denne principmeddelelse.

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde kommunen nedsat omfanget af den ugentlige personlige assistance fra 20 timer til 10,5 timer, henset til at borgerens arbejdstid var 70 timer om ugen. Kommunen havde henvist til Ankestyrelsens principmeddelelse 29-19. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede afgørelsen og fastslog, at en borger, der arbejder minimum 37 timer, har ret til personlig assistance i op til 20 timer om ugen.

Baggrund for at behandle sagen principielt:

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at ændre og fastslå ny praksis for udmåling af personlig assistance, når en borger med handicap har en arbejdstid, der overstiger 37 timer. Praksis om dette spørgsmål fremgik af principmeddelelse 29-19, og ændres med denne principmeddelelse.

Derudover indeholder principmeddelelsen den øvrige praksis, der blev samlet ved principmeddelelse 29-19 om udmåling af personlig assistance til handicappede i erhverv. Denne praksis gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. seneste lovbekendtgørelse nr. 108 af 3. februar 2020

• § 1, om lovens formål

• § 4, om retten til personlig assistance

• § 6, stk. 2, om at den personlige assistent skal bistå

• § 7, stk. 3, om timetallet

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v., nr. 1174 af 25. november 2019

• § 15, om timetallet

Praksis

Kasserede:

Principmeddelelsen ændrer den del af praksis udmeldt ved principmeddelelse 29-19, som fastslår, at tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv beregnes forholdsmæssigt, når en borger med handicap arbejder mere end 37 timer om ugen. De dele af praksis, som ikke ændres, er indarbejdet i denne principmeddelelse:

Principmeddelelse 29-19: samlede og fastslog praksis for udmåling af personlig assistance til handicappede i erhverv.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om personlig assistance. X Kommune afgjorde sagen den 1. juli 2020.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til personlig assistance i op til 20 timer om ugen fra den 1. juli 2020.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du kan bevilliges op til 20 timers personlig assistance om ugen.

Vi bemærker, at bevillingen er en gennemsnitsbevilling på op til 20 timer pr. uge. pr. kvartal, og at der kun kan søges om tilskud for de timer, der reelt er udført personlig assistance i. Der er ikke givet bevilling på personlig assistance i en eventuel ventetid mellem den personlige assistens opgaver.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du har behov for personlig assistance, fordi du er døv.

Vi lægger desuden vægt på, at du arbejder som selvstændig X, og at du selv kan udføre det faglige indhold i dit arbejde. Du har imidlertid behov for tegnsprogstolk til følgende opgaver:

• Betjening af kunder i butik og på messer/markeder,

• Kommunikation med forhandlere og leverandører, og

• Dialog med butiksfællesskab og andre møder.

Vi lægger også vægt på din oplysning om, at du selvstændigt kan løse dine arbejdsopgaver i 50 timer om ugen, men at du har behov for personlig assistance i 20 timer om ugen.

Vi lægger tillige vægt på, at du til kommunen har oplyst, at du har opgjort dit behov som et gennemsnit, da dit behov for personlig assistance svinger. Nogle dage har du mange kunder, mens du andre dage har få kunder, og du kan derfor ikke oplyse, hvor megen ventetid, der vil være mellem tolkningerne. Ligeledes svinger din deltagelse i messer/markeder og dermed også dit behov for tolkning.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens afgørelse og genvurdering samt din klage og dine øvrige indsendte oplysninger i sagen.

Om reglerne

Efter reglerne kan der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Formålet bag reglerne om personlig assistance er at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse, så de kan få de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Den personlige assistent skal bistå personen med praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig assistance til.

Der kan bevilliges tilskud op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder 37 timer om ugen. Ved færre arbejdstimer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt.

Det fremgår ikke af reglerne, hvordan den personlige assistance skal beregnes, hvis borgeren arbejder mere end 37 timer om ugen, men Ankestyrelsen fortolker loven sådan, at der kan bevilliges op til 20 timers personlig assistance om ugen, hvis borgeren minimum arbejder 37 timer om ugen.

Efter praksis kan der ikke ydes tilskud til personlig assistance i ventetiden mellem de opgaver, som borgeren på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig personlig bistand til.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer