principmeddelelse 37-20 om arbejdsskade – tab af erhvervsevne – midlertidigt fleksjob – midlertidig afgørelse – endelig afgørelse

256

Principmeddelelsen fastslår

Fleksjob bevilges som udgangspunkt for 5 år ad gangen. Efter de 5 år er gået, skal kommunen vurdere, om der fortsat er grundlag for at bevilge fleksjob. Når personen er over 40 år, kan der, efter det første fleksjob, blive bevilget et permanent fleksjob. Dette er tilfældet, hvis kommunen vurderer, at personen aldrig vil blive i stand til at varetage et arbejde på ordinære vilkår.

Når der skal fastsættes erstatning for tab af erhvervsevne for personer, der efter en arbejdsskade ikke er bevilget et permanent fleksjob, er udgangspunktet, at arbejdsskademyndigheden træffer en midlertidig afgørelse om erhvervsevnetabet. Udgangspunktet gælder for alle fleksjob, som er tiltrådt den 1. januar 2013 eller senere uanset, at bevillingen er sket før. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2013.

Efter anmodning fra tilskadekomne kan arbejdsskademyndigheden dog træffe en endelig afgørelse, når de erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede.

Ved vurderingen af, om der kan træffes en endelig afgørelse, kan følgende elementer blandt andet tale for, at der træffes en endelig afgørelse:

– At skaden har medført generelle funktionsbegrænsninger

– At tilskadekomne har en høj alder i forhold til arbejdsmarkedet

– At der er gået lang tid, siden arbejdsskaden indtrådte

– At tilskadekomne har forsøgt at genoptage sit arbejde

– At tilskadekomne har gennemgået arbejdsprøvninger, virksomhedspraktikker og lignende, som har vist, at tilskadekomne sandsynligvis ikke vil kunne øge sin arbejdstid

– At tilskadekomne har været ansat i et midlertidigt fleksjob i en vis periode

– At der er taget højde for relevante skånehensyn i fleksjobbet

Ankestyrelsen har i tre sager behandlet spørgsmålet om tab af erhvervsevne, når den tilskadekomne har fået bevilget fleksjob eller er tiltrådt et fleksjob den 1. januar 2013 eller senere.

I sag nr. 1 var tilskadekomne bevilget fleksjob før januar 2013, men tiltrådte først fleksjobbet efter den 1. januar 2013.

Ankestyrelsen vurderede, at der skulle træffes en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, selvom tilskadekomne var bevilget fleksjob før januar 2013. Et midlertidigt fleksjob betyder, at den erhvervsmæssige situation ikke er afklaret. Der skal derfor træffes afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne igen, når kommunen har foretaget en ny vurdering.

I sag nr. 2 var tilskadekomne ansat i et midlertidigt fleksjob og havde anmodet om kapitalisering af erstatningen for tab af erhvervsevne.

Ankestyrelsen vurderede, at der som udgangspunkt ikke kunne ske kapitalisering af en løbende erstatning for erhvervsevnetab, når tilskadekomne er ansat i et midlertidigt fleksjob. Vi vurderede, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at der skal træffes en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når tilskadekomne er ansat i et midlertidigt fleksjob. Vi lagde vægt på, at tilskadekomne havde et moderat skånebehov i forhold til rygbelastende arbejde, og at der blev taget skånehensyn i det nuværende fleksjob. Vi lagde også vægt på, at tilskadekomne havde gode kompetencer og ressourcer, samt en fast og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet gennem sit arbejdsliv. Endelig lagde vi vægt på, at tilskadekomne var 53 år, og at kommunen ville vurdere, om der kunne bevilliges et permanent fleksjob efter udløbet af den første 5-årige periode.

I sag nr. 3 var tilskadekomne ansat i et midlertidigt fleksjob som 60-årig. Fleksjobbet var tilkendt for en midlertidig periode på 5 år og ville udløbe, når tilskadekomne blev 65 år.

Ankestyrelsen vurderede, at der var grundlag for at fravige udgangspunktet og traf en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Vi vurderede, at det ikke var sandsynligt, at tilskadekomne i sit aktuelle fleksjob eller i et andet fleksjob ville kunne arbejde mere eller tjene mere, end hun gjorde i sit aktuelle fleksjob. Vi lagde ved afgørelsen vægt på, at tilskadekomne havde fået anerkendt posttraumatisk belastningsreaktion som gav nogle generelle funktionsbegrænsninger i ethvert erhverv. Vi lagde også vægt på, at arbejdsskaden skete i 2013, og at der dermed var gået lang tid, siden arbejdsskaden skete. Vi lagde herudover vægt på, at tilskadekomne ved ansættelsen i fleksjobbet var 60 år, og at fleksjobbet ville udløbe, når tilskadekomne blev 65 år. Vi lagde endelig vægt på, at alle tilskadekomnes skånebehov var opfyldt i hendes aktuelle fleksjob.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Ankestyrelsen har behandlet et spørgsmål om erstatning for tab af erhvervsevne, når skadelidte er i midlertidigt fleksjob den 1. januar 2013 eller senere for at præcisere, hvilke elementer der indgår i vurderingen af, hvornår der kan træffes en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når skadelidte er i midlertidigt fleksjob den 1. januar 2013 eller senere.

Derudover indeholder principmeddelelsen den tidligere principmeddelelse 48-15. Den praksis som Ankestyrelsen har slået fast i principmeddelelse 48-15, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af den omhandlede principmeddelelse.

Principmeddelelsen giver et samlet billede af Ankestyrelsens offentliggjorte praksis om, at der som udgangspunkt skal træffes en midlertidig afgørelse, når skadelidte er i midlertidigt fleksjob, og hvornår der undtagelsesvist kan træffes en endelig afgørelse, når skadelidte er i midlertidigt fleksjob den 1. januar 2013 eller senere i henhold til arbejdsskadesikringslovens § 17 a, stk. 1 og 4.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 376 af den 31. marts 2020.

• § 17a, stk. 1 og 4, om erstatning for tab af erhvervsevne, når skadelidte er i fleksjob.

Praksis

Kasserede:

Principmeddelelsen er en omskrivning af følgende tidligere principmeddelelse, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

Principmeddelelse 48-15: Principmeddelelsen slår fast, at udgangspunktet er, at der træffes en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når skadelidte er i midlertidigt fleksjob den 1. januar 2013 eller senere, medmindre der foreligger en særlig situation.

De konkrete afgørelser, der dannede grundlag for den tidligere principmeddelelse

Følgende love blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring, lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, §§ 17, 17 a, og 27.

Sag nr. 1, tidligere principmeddelelse 48-15, j.nr. 2014-5014-22970

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden den 17. juli 2007, hvor du var involveret i en trafikulykke.

Resultatet er

• Du har ikke ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne på mere end 30 procent, som du allerede har fået

• Vi stadfæster Arbejdsskadestyrelsens beslutning om at tage spørgsmålet om tab af erhvervsevne op til revision den 4. marts 2016

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

På baggrund af anmodningen i klagen beder vi Arbejdsskadestyrelsen tage stilling til, om der kan træffes afgørelse om varig erstatning for tab af erhvervsevne.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om tab af erhvervsevne

Ankestyrelsen vurderer, at du har et midlertidigt tab af erhvervsevne på 30 procent, mens du er i fleksjob hos virksomheden A.

Vi har fastsat dit erhvervsevnetab til forskellen mellem den indtjening, du ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var sket og indtjeningen i fleksjobbet inklusiv tilskuddet fra kommunen.

Om indtjeningen hvis arbejdsskaden ikke var sket

Vi skønner, at du i dag ville kunne tjene omkring 391.000 kroner om året, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Vi har taget udgangspunkt i din årsløn som fastsat i vores afgørelse af 1. november 2012. Vi fastsatte i afgørelsen din årsløn til 330.000 kr. i 2007-niveau, hvilket svarer til 390.870 kr. i 2013-niveau, afrundet 391.000 kr.

Vi vurderer, at den opregulerede årsløn er retvisende for, hvad du i dag ville kunne tjene, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Om indtjeningen i fleksjobbet

Vi vurderer, at din årlige indtjening i fleksjobbet hos A virksomhed inklusiv tilskuddet fra kommunen er 275.000 kroner.

Vi har taget udgangspunkt i oplysningerne fra eIndkomstregistret. Din ugentlige arbejdstid i fleksjobbet er 10 timer. Ifølge oplysningerne fra eIndkomstregistret arbejdede du 160 timer fra 1. september 2013 til 31. december 2013, svarende til 10 timer per uge.

Følgende tal for perioden 1. september 2013 til 31. december 2013 er indgået i beregningen:

Bruttoløn: 26.781,60 kr.

ATP: 630,00 kr.

Feriepenge: 3.000,00 kr.

I alt 30.411,60 kr. eller 91.234,80 kr. årligt.

Tilskuddet fra kommunen udgør for samme periode 61.109,00 kr. inklusiv ATP-bidrag eller 183.327 kr. årligt.

Den samlede indtjening i fleksjobbet udgør herefter 274.561,80 kr., afrundet 275.000 kr.

Om lønnedgangen i procent

Lønforskellen svarer til en procentvis lønnedgang på 29,78 procent.

Vi afrunder procenten til nærmeste tal deleligt med 5. Vi har derfor fastsat dit midlertidige erhvervsevnetab til 30 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af vores tidligere afgørelse om årsløn af 1. november 2012 og udtræk fra eIndkomstregistret for 1. september 2013 til 31. december 2013.

Om den midlertidige afgørelse

Vi vurderer, at erstatningen fortsat skal være midlertidig, da der er tale om et midlertidigt fleksjob, som du er tiltrådt efter den 1. januar 2013.

Vi har lagt vægt på, at din ansættelse i dit nuværende fleksjob er midlertidig.

Vi har også lagt vægt på, at du er tiltrådt dit nuværende fleksjob efter den 1. januar 2013.

Det midlertidige fleksjob indebærer, at din erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, når du er visiteret til fleksjob. Det gælder også, selvom du er visiteret til fleksjob tidligere, og først er tiltrådt dit nuværende fleksjob den 4. september 2013.

Ved ophør af den midlertidige ansættelse i fleksjob kan du overgå til ledighedsydelse, eller du kan blive ansat i et nyt fleksjob, hvor du modtager løn i fleksjobbet og tilskud fra kommunen.

Det er derfor ikke muligt at træffe en endelig afgørelse og fastsætte en endelig erstatning for tab af erhvervsevne ud fra, hvad dit tab af erhvervsevne forventes at blive fremover.

Om reglerne

Erstatning for tab af erhvervsevne kræver, at arbejdsskaden varigt har nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Tabet skal være mindst 15 procent.

Hvis tilskadekomne efter den 1. januar 2013 bliver visiteret til fleksjob som følge af en arbejdsskade, har tilskadekomne ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne svarende til forskellen mellem indtjeningen i fleksjobbet og den indtægt, tilskadekomne ville have haft, hvis skaden ikke var sket.

Reglerne gælder også for personer, der før 1. januar 2013 var bevilget fleksjob, men får et nyt fleksjob efter 1. januar 2013. Det følger af overgangsreglerne i Beskæftigelsesministeriets vejledning om fleksjob.

Der træffes som udgangspunkt en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når der ikke er bevilget permanent fleksjob.

Indtjeningen i fleksjobbet udgør summen af lønnen fra arbejdsgiveren og tilskuddet fra kommunen.

Der er tale om en undtagelse til lovens almindelige udgangspunkt om, at der sker en skønsmæssig vurdering af tab af erhvervsevne.

Begrundelsen for afgørelsen om revision

På tidspunktet for revision i din sag i kommunen er det muligt igen at skønne over din fremtidige erhvervsevne. Vi stadfæster derfor Arbejdsskadestyrelsens beslutning om at tage spørgsmålet om tab af erhvervsevne op til revision igen den 4. marts 2016.

Sag nr. 2, tidligere principmeddelelse 48-15, j.nr. 2013-5014-57072

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i spørgsmålet om kapitalisering af den løbende erstatning for tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden den 9. november 2007.

Resultatet er

• Du har ikke ret til kapitalisering af den løbende erstatning

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om afslag på kapitalisering

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke kan ske kapitalisering af den løbende erstatning.

Vi har lagt til grund, at du fik bevilliget fleksjob i januar 2012. Du blev ansat i et fleksjob i juni 2013. Denne ansættelse ophørte i december 2013, hvorefter du modtog ledighedsydelse.

Du har den 2. oktober 2013 anmodet om en endelig afgørelse om tab af erhvervsevne. Dit fagforbund anførte i anmodningen, at det på dette tidspunkt var afklaret, at du ikke kunne arbejde flere timer, end du gjorde.

Herudover anførte dit fagforbund, at den omstændighed, at fleksjobreglerne er blevet ændret, således at alle fleksjob er gjort midlertidige, ikke bør medføre en midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne i din arbejdsskadesag. Det forhold, at dit fleksjob er midlertidigt, er således ikke et udtryk for, at du ikke er afklaret.

Arbejdsskadestyrelsen traf den 30. oktober 2013 afgørelse om, at du ikke har ret til kapitalisering af den løbende erstatning. Det fremgår af afgørelsen, at det først er muligt at vurdere dit endelige tab af erhvervsevne, når eller hvis du får et varigt fleksjob.

Du blev ansat i et nyt fleksjob den 1. juni 2014. Ansættelsen er tidsbegrænset i 5 år.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at foretage en endelig vurdering af dit tab af erhvervsevne. Du har derfor ikke ret til kapitalisering af den løbende erstatning.

Det fremgår af arbejdsskadesikringsloven, § 17a, stk. 4, at arbejdsskademyndighederne skal træffe en midlertidig afgørelse, når den tilskadekomne modtager ledighedsydelse eller når der ikke er bevilliget et permanent fleksjob. Der kan dog træffes en endelig afgørelse, når den tilskadekomne anmoder herom, og når arbejdsskademyndigheden vurderer, at de erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at der skal træffes en midlertidig afgørelse.

Vi har i denne henseende lagt vægt på, at du som følge af arbejdsskaden har et moderat skånebehov i forhold til rygbelastende arbejde. I dit nuværende fleksjob bliver der taget skånehensyn i form af nedsat arbejdstid, mulighed for vekslende arbejdsstillinger og mulighed for at undgå rygbelastende arbejde.

Vi har også lagt vægt på, at du har gode kompetencer og ressourcer, samt en fast og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet gennem dit arbejdsliv.

Endelig har vi lagt vægt på, at du er 53 år gammel. Din alder betyder, at kommunen efter udløbet af den 5-årige fleksjobansættelse, skal tage stilling til, om der er grundlag for bevilling af et permanent fleksjob.

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er grundlag for at træffe en endelig afgørelse om tab af erhvervsevne på nuværende tidspunkt.

Om reglerne

Hvis tilskadekomne efter 1. januar 2013 bliver visiteret til fleksjob som følge af en arbejdsskade, har tilskadekomne ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne svarende til forskellen mellem indtjeningen i fleksjobbet og den hypotetiske indtægt, tilskadekomne ville have haft, hvis skaden ikke var sket.

Erstatningen kan ikke omsættes til et kapitalbeløb, når der er truffet midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsskademyndigheden skal som udgangspunkt træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når der ikke er bevilget permanent fleksjob. Efter anmodning fra skadelidte kan Arbejdsskadestyrelsen dog træffe en endelig afgørelse, når de vurderer, at de erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede.

Sag nr. 3, j.nr. 19-36406

Du har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 24. maj 2019.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af, hvornår den erhvervsmæssige situation er tilstrækkeligt afklaret til, at der kan træffes en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne.

Resultatet er:

• Du har ret til 35 procent i endelig erstatning for tab af erhvervsevne.

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kontakter dig.

Begrundelsen for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du som følge af arbejdsskaden har et tab af erhvervsevne på 35 procent.

Vi vurderer endvidere, at dine erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede til, at det kan træffes en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, selv om du er i et midlertidigt fleksjob.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi har fastsat dit erhvervsevnetab til forskellen mellem den indtjening, du ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var sket, og indtjeningen i fleksjobbet, inklusive tilskuddet fra kommunen.

Om indtjeningen hvis arbejdsskaden ikke var sket

Vi har ingen konkrete oplysninger om den indtægt, du ville have haft, hvis du ikke var kommet til skade. Vi tager derfor udgangspunkt i din indtægt forud for skaden, og sammenligner med din indtægt i fleksjobbet.

Vi vurderer, at du kunne have tjent omkring 391.491 kr. om året i 2019-niveau, hvis arbejdsskaden ikke var sket. Vi er enige i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings beregning heraf, og vi har derfor lagt denne til grund.

Vi har taget udgangspunkt i din indtægt forud for arbejdsskaden på 350.091 kr. årligt og opreguleret denne til 2019-niveau, da vi sammenligner med din indtægt i 2019.

Det er sket ved at gange din indtægt før skaden med maksimumårslønnen for 2019 på 539.000 kr. og dividere med maksimumårslønnen for skadeårets 2013 på 482.000 kr. Opreguleringen er udtryk for den almindelige lønudvikling i perioden.

Om indtjeningen i fleksjobbet

Vi vurderer, at din årlige indtjening i fleksjobbet hos virksomhed A, inklusive tilskuddet fra kommunen er 260.055,48 kr.

Din løn udgør for perioden fra den 1. november 2018 til den 31. marts 2019 omkring 19.800 kr., hvilket svarer til 50.922 kr. årligt. Dit tilskud fra kommunen udgør 209.133,48 kr. årligt.

Perioden dækker kun 5 måneder. Vi har derfor omregnet dine løndele i perioden, så de svarer til et helt år. Vi har herefter tillagt arbejdsgivers pensionsbidrag og tilskuddet fra kommunen svarende til 1 år.

19.800 / 5 * 12 = 47.520 kr. + 3.402 kr. + 209.133,48 = 260.055,48 kr.

Om lønnedgangen i procent

Du har en lønnedgang på 131.436,32 kr. Det svarer til en lønnedgang på 33,6 procent.

391.491,80 – 260.055,48 / 391.491,80 * 100 = 33,6 procent.

Vi afrunder procenten til nærmeste tal, deleligt med 5. Vi har derfor fastsat dit erhvervsevnetab til 35 procent.

Om at afgørelsen er endelig

Vi har lagt til grund for afgørelsen, at du har fået anerkendt, at du som følge af en hændelse den 8. november 2013 har en posttraumatisk belastningsreaktion med et varigt mén på 10 procent. Du blev ansat i et midlertidigt fleksjob hos virksomhed A den 23. april 2018. fleksjobbet er tilkendt for en periode på 5 år og udløber, når du er 65 år. Du vil få folkepension, når du er 67 år.

Erstatningen er efter din anmodning fastsat som en endelig erstatning, da vi vurderer, at dine erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede til, at vi kan træffe en endelig afgørelse om din erhvervsevne, selv om du er i et midlertidigt fleksjob.

Vi lægger vægt på, at der er tale om en ikke ubetydelig arbejdsskade, idet du har fået anerkendt, at du som følge af hændelsen den 8. november 2013 har en posttraumatisk belastningsreaktion med et varigt mén på 10 procent, hvilket giver nogle generelle funktionsbegrænsninger.

Vi lægger også vægt på, at du har en høj alder i forhold til arbejdsmarkedet, idet du var 60 år, da du fik dit nuværende fleksjob, og vi vurderer, at det henset til din alder ikke er overvejende sandsynligt, at du vil få et nyt fleksjob til en højere løn efter udløbet af dit nuværende fleksjob, hvor du vil være 65 år.

Vi lægger herudover vægt på, at din nuværende arbejdsgiver i december 2018 har oplyst, at man siden ansættelsen har forsøgt at øge din arbejdstid fra 6 timer til 9 timer, men at dette kun har været muligt i en kortere periode, da du har oplevet psykiske belastninger, stress og massiv udtrætning på grund af den øgede arbejdstid.

Vi lægger yderligere vægt på, at arbejdsskaden skete i 2013, og at der dermed er gået lang tid siden arbejdsskaden skete.

Vi lægger desuden vægt på, at alle relevante skånehensyn er tilgodeset i dit nuværende fleksjob.

Vi vurderer på denne baggrund, at det ikke er overvejende sandsynligt, at du i dit nuværende fleksjob eller et andet fleksjob vil kunne arbejde mere end de 6 timer, som du arbejder nu eller tjene mere end du gør i dit nuværende fleksjob.

Om udbetalingen af de resterende 10 procent

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har den 11. april 2016 truffet en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne på 25 procent. Denne erstatning blev udbetalt som et engangsbeløb. Det betyder, at du vil få de resterende 10 procent udbetalt som et engangsbeløb.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, kommunale oplysninger, ansættelseskontrakt med virksomhed A, og erklæring fra virksomhed A, og oplysninger fra SKAT.

Om reglerne

Erstatning for tab af erhvervsevne kræver, at arbejdsskaden varigt har nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Tabet skal være mindst 15 procent.

Erstatningen for tab af erhvervsevne udgør forskellen mellem indtjeningen i fleksjobbet og den hypotetiske indtægt, tilskadekomne ville have haft, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Indtjeningen i fleksjobbet udgør summen af lønnen fra arbejdsgiveren og tilskuddet fra kommunen.

Der er tale om en undtagelse til arbejdsskadelovens almindelige udgangspunkt om, at der skal ske en skønsmæssig vurdering af tab af erhvervsevne.

Hvis tilskadekomne den 1. januar 2013 eller senere bliver visiteret til fleksjob som følge af en arbejdsskade, skal erstatningen som udgangspunkt være midlertidig. Efter anmodning fra tilskadekomne kan der træffes en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, hvis de erhvervsmæssige forhold er tilstrækkeligt afklarede.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er ikke enighed om afgørelsen. En mødedeltager mener, at afgørelsen skal være midlertidig. Lovgiver har tydeligt tilkendegivet, at der skal træffes en midlertidig afgørelse, når der er tale om et midlertidigt fleksjob. Du har 7 år tilbage på arbejdsmarkedet fra påbegyndelsen af dit fleksjob, og det kan ikke udelukkes, at du vil få det bedre.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer