principmeddelelse 38-20 om arbejdsskade – ulykke – personskadebegrebet – oplysningsgrundlag – forudbestående

256

Principmeddelelsen fastslår

En ulykke er i arbejdsskadesikringsloven defineret som en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Personskaden kan være fysisk eller psykisk og kan være varig eller forbigående. Det er ikke et krav, at personskaden medfører behov for behandling, eller at personskaden er blevet behandlet. Disse betingelser for personskade gælder for ulykker, der er sket fra og med den 1. januar 2020.

En forværring af en forudbestående sygdom kan anerkendes som en ulykke. Tilskadekomne skal godtgøre, at en hændelse eller påvirkning har medført en forværring af en forudbestående sygdom i et omfang, der i sig selv udgør en personskade.

Denne principmeddelelse handler om, hvornår en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at arbejdsskademyndighederne kan vurdere, om en skade udgør en personskade i arbejdsskadesikringslovens forstand.

Krav til oplysningsgrundlaget

For at kunne vurdere, om det er godtgjort, om en skade udgør en personskade, skal oplysningsgrundlaget være tilstrækkeligt. Det betyder, at der skal foreligge de nødvendige og relevante oplysninger i sagen.

Disse oplysninger skal belyse:

– om der er sket en hændelse eller påvirkning på arbejdet

– om der er sket en personskade og

– om der er årsagssammenhæng mellem hændelsen eller påvirkningen og personskaden.

Handler sagen om forværring af en forudbestående sygdom, skal oplysningerne også belyse:

– om der har været symptomer i perioden op til hændelsen eller påvirkningen

– om forudbestående sygdom har betydning for den tilskadekomnes symptomer

efter hændelsen eller påvirkningen og

– hvordan symptomerne har udviklet sig efter hændelsen eller påvirkningen.

Oplysninger fra tilskadekomne, arbejdsgiver, vidner, egen læge, hospital eller behandler kan være eksempler på oplysninger til brug for vurderingen af disse forhold. Kravene til oplysningsgrundlaget afhænger af omstændighederne i den konkrete sag.

Frist for afgørelse

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal som udgangspunkt træffe afgørelse om spørgsmålet om anerkendelse senest tre måneder efter, at de har modtaget anmeldelse af en ulykke.

Spørgsmålet om anerkendelse skal være tilstrækkeligt oplyst, inden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan træffe afgørelse. Hvis det ikke kan ske inden for fristen, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring underrette sagens parter.

De konkrete sager

Ankestyrelsen har i fem sager behandlet spørgsmålet om, hvornår en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at arbejdsskademyndighederne kan træffe afgørelse. Sag nummer 4 og 5 handler om, hvornår en sag om anerkendelse af en forværring af en forudbestående sygdom er tilstrækkeligt oplyst til, at arbejdsskademyndighederne kan træffe afgørelse.

I sag nummer 1 fik tilskadekomne smerter i lænderyggen i forbindelse med håndtering af en bio-spand. Han blev sygemeldt og opsøgte læge. Sagen var oplyst med anmeldelse, tilskadekomnes spørgeskemabesvarelse og lægeerklæring I. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendte lænderygsmerter som en arbejdsskade.

Ankestyrelsen vurderede, at oplysningsgrundlaget var tilstrækkeligt. Vi lagde vægt på, at der i sagen var oplysninger, der godtgjorde, at tilskadekomne havde været udsat for en relevant hændelse, og at han i tidsmæssig sammenhæng hermed klagede over smerter i lænderyggen. Vi stadfæstede derfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

I sag nummer 2 fik tilskadekomne smerter i højre skulder i forbindelse med håndtering af en borger. Hun blev sygemeldt og opsøgte læge. Sagen var oplyst med anmeldelse, tilskadekomnes spørgeskemabesvarelse, lægeerklæring I og lægejournal. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendte smerter i højre skulder som en arbejdsskade.

Ankestyrelsen vurderede, at oplysningsgrundlaget var tilstrækkeligt. Vi lagde vægt på, at der i sagen var oplysninger, der godtgjorde, at tilskadekomne havde været udsat for en relevant hændelse, og at hun i tidsmæssig sammenhæng hermed klagede over smerter i højre skulder. Vi vurderede også, at det ikke var nødvendigt at afvente resultatet af en MR-scanning, da det ikke har afgørende betydning for anerkendelsesspørgsmålet, om der er påvist en objektiv skade. Vi stadfæstede på den baggrund Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

I sag nummer 3 havde tilskadekomne anmeldt, at hun ved et fald slog ryg, hoved og nakke. Arbejdsgiver havde oplyst, at tilskadekomne faldt på rumpen. Tilskadekomne opsøgte læge på skadesdagen. Sagen var oplyst med anmeldelser, lægeerklæring I, spørgeskemabesvarelser og oplysninger fra tilskadekomne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendte smerter i lænd, hoved og nakke som en arbejdsskade.

Ankestyrelsen vurderede, at oplysningsgrundlaget var utilstrækkeligt. Vi lagde vægt på, at det var uklart, hvilke gener tilskadekomne klagede over umiddelbart efter faldet. Vi hjemviste derfor sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skulle indhente lægejournal fra skadesdagen til belysning af de umiddelbare gener efter faldet.

I sag nummer 4 faldt tilskadekomne og slog sin ryg. Han opsøgte få dage efter hændelsen læge og var sygemeldt i en længere periode fra skadesdatoen. I sagen var der oplysninger om, at den tilskadekomne allerede forud for hændelsen havde gener i sin ryg. Sagen var lægeligt oplyst ved en lægeerklæring I og en lægejournal om ryg fem år forud for skadesdatoen og frem. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendte smerter i ryggen som en arbejdsskade.

Ankestyrelsen vurderede, at oplysningsgrundlaget var tilstrækkeligt. Vi lagde vægt på, at der i sagen var lægelige oplysninger om ryggen i årene op til hændelsen og perioden efter hændelsen. Det var herudfra muligt at vurdere, om der var tale om en forværring af en forudbestående sygdom, der i sig selv udgør en personskade. Tilskadekomne fik anerkendt forværrede smerter i ryggen som en arbejdsskade. Vi stadfæstede derfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

I sag nummer 5 fik tilskadekomne smerter i ryggen i forbindelse med håndtering af en pakke. Han blev herefter sygemeldt og opsøgte læge. Sagen var lægeligt oplyst ved en lægeerklæring I, hvoraf det fremgik, at der var forudbestående sygdom. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendte forværrede smerter i ryggen som en arbejdsskade.

Ankestyrelsen vurderede, at oplysningsgrundlaget var utilstrækkeligt. Vi lagde vægt på, at der ikke var indhentet lægeoplysninger om omfanget og udbredelsen af forudbestående sygdom. Vi hjemviste derfor sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skulle indhente yderligere lægelige oplysninger om ryggener forud for skadesdatoen og frem.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvornår en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan tage stilling til, om en skade, herunder en forværring af en forudbestående sygdom, opfylder betingelserne for at være en personskade ved ulykker, der er sket fra og med den 1. januar 2020.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020.

• § 6 om anerkendelse af ulykke som en arbejdsskade.

Praksis

Gældende:

Principmeddelelse 32-17, der vedrører spørgsmålet om anerkendelse af en ulykke med skadesdato frem til og med den 31. december 2019.

Principafgørelse 36-14, der vedrører spørgsmålet om anerkendelse af en ulykke med skadesdato frem til og med den 31. december 2019, og hvor den tilskadekomne har en forudbestående sygdom.

Principafgørelse 33-17, der vedrører spørgsmålet om anerkendelse af en ulykke med skadesdato frem til og med den 31. december 2019, og hvor den tilskadekomne har en forudbestående sygdom, der ikke har givet symptomer før hændelsen.

Den konkrete afgørelse

Sag nr. 1, j. nr. 20-35333

A Forsikring har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om anerkendelse af en ulykke som en arbejdsskade. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 29. juni 2020.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Dine smerter i ryggen er en arbejdsskade.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at det er godtgjort, at du var udsat for en arbejdsskade den 4. februar 2020.

Hvad er afgørende for resultatet

Du har oplyst, at du den 4. februar 2020 fik et vrid i ryggen i forbindelse med håndtering af en bio-spand. Spanden var på hjul og vejede omkring 100 kg. Du var på skadestuen på skadesdagen og fik kiropraktorbehandling dagen efter. Det fremgår at lægeerklæring I af 19. februar 2020, at du fortsat havde rygsmerter og var sygemeldt som følge heraf.

Vi lægger vægt på, at hændelsen har medført en belastning af din ryg, der er relevant i forhold til at medføre smerter i ryggen, da der var tale om håndtering af en tung bio-spand, og du fik et vrid i ryggen. Herudover lægger vi vægt på, at du fik smerter i ryggen umiddelbart efter hændelsen og opsøgte lægekontakt, ligesom du var sygemeldt nogle uger efter hændelsen.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen og lægeerklæring I.

Om reglerne

En ulykke kan anerkendes efter arbejdsskadeloven, hvis den fysiske eller psykiske personskade er en følge af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage.

En personskade kan være varig eller forbigående og det er ikke et krav, at personskaden medfører behov for behandling, eller at personskaden er blevet behandlet. Der skal dog være tale om fysiske eller psykiske følger, som midlertidigt eller varigt påvirker den tilskadekomnes almentilstand eller daglige livsførelse.

Når vi vurderer, om ulykkesbegrebet er opfyldt, foretager vi en konkret bevisbedømmelse og afvejer, hvilke beviser der taler henholdsvis for og imod en årsagssammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og personskaden.

De elementer, der indgår i bevisbedømmelsen, kan være:

• Tidsmæssig sammenhæng

• Kontakt til læge eller anden behandler – og hvornår

• Forudbestående sygdom og omfanget af denne

• En relevant belastning i forhold til den beskadigede legemsdel (egnethed)

Det er den tilskadekomne, der skal godtgøre, at en hændelse/påvirkning har medført en personskade.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk.

Sag nr. 2, j. nr. 20-33778

A Forsikring har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om anerkendelse af en ulykke som en arbejdsskade. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 25. maj 2020.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Dine smerter i højre skulder er en arbejdsskade.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at det er godtgjort, at du var udsat for en arbejdsskade den 4. januar 2020.

Hvad er afgørende for resultatet

Det er om hændelsen den 4. januar 2020 oplyst, at du var i gang med at hjælpe en borger med at blive forflyttet. Du skulle have et sejl ned bag ved borgeren, der på grund af sit handicap ikke kunne hjælpe til. Borgeren lænede sig pludselig hurtig tilbage, og du fik et ryk i skulderen. Borgeren vejede omkring 90 kilo.

Du var på skadestuen den 6. januar 2020, hvor du blev undersøgt, og der blev taget røntgen af din højre skulder. I perioden efter hændelsen er det beskrevet, at du har haft smerter og bevægeindskrænkning, og at der har været behandling med slynge og smertestillende medicin.

Du blev sygemeldt fra den 6. januar 2020 og var det fortsat på tidspunktet for udarbejdelse af Lægeerklæring I den 26. februar 2020.

Du blev den 13. februar 2020 henvist til MR-skanning, da der var mistanke om rotator cuff skade på supraspinatussenen og et lille obs. for subscapularis.

Vi lægger vægt på, at hændelsen har medført en belastning af din højre skulder, der er relevant i forhold til at medføre smerter i skulderen.

I vurderingen er indgået, at du ved hændelsen stod i en forholdsvis akavet arbejdsposition, og at du fik et kraftigt og pludseligt ryk i skulderen.

Vi lægger også vægt på, at du i tidsmæssig tilknytning til hændelsen opsøgte lægehjælp for dine smerter, og at du grundet dine smerters omfang måtte have medicin og slynge. Du blev endvidere sygemeldt i tidsmæssig sammenhæng med hændelsen.

Endelig lægger vi vægt på, at du grundet dine smerter blev henvist til MR-skanning til en videre udredning af skadens omfang.

Vi er opmærksomme på, at svaret for MR-skanningen endnu ikke forelå på tidspunktet for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, og der derfor ikke på dette tidspunkt kunne stilles en endelig diagnose. Dette har ikke ført til en ændret vurdering, idet vi finder det godtgjort, at du ved hændelsen pådrog dig en personskade, som har påvirket din daglige livsførelse. Det er således ikke afgørende, at der ikke er stillet en endelig diagnose, da dine smerter i sig selv er tilstrækkelige til en anerkendelse.

Vi bemærker i den forbindelse, at en personskade kan være varig eller forbigående, og at det ikke er et krav, at personskaden medfører behov for behandling, eller at personskaden er blevet behandlet. Personskaden skal have påvirket den tilskadekomnes almentilstand eller daglige livsførelse, men det er ikke afgørende, om der er stillet en diagnose. En endelig diagnose, og de eventuelle varige gener som følge af skaden, vil der blive taget stilling til i forbindelse med behandlingen af spørgsmålet om varigt mén.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, lægeerklæring I af 26. februar 2020, uddrag af egen læges journal og spørgeskemabesvarelser fra tilskadekomne og arbejdsgiver.

Om reglerne

En ulykke kan anerkendes efter arbejdsskadeloven, hvis den fysiske eller psykiske personskade er en følge af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage.

En personskade kan være varig eller forbigående og det er ikke et krav, at personskaden medfører behov for behandling, eller at personskaden er blevet behandlet. Der skal dog være tale om fysiske eller psykiske følger, som midlertidigt eller varigt påvirker den tilskadekomnes almentilstand eller daglige livsførelse.

Når vi vurderer, om ulykkesbegrebet er opfyldt, foretager vi en konkret bevisbedømmelse og afvejer, hvilke beviser der taler henholdsvis for og imod en årsagssammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og personskaden.

De elementer, der indgår i bevisbedømmelsen, kan være:

• Tidsmæssig sammenhæng

• Kontakt til læge eller anden behandler – og hvornår

• Forudbestående sygdom og omfanget af denne

• En relevant belastning i forhold til den beskadigede legemsdel (egnethed)

Det er den tilskadekomne, der skal godtgøre, at en hændelse/påvirkning har medført en personskade.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk.

Sag nr. 3, j. nr. 20-25487

A Forsikring har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om anerkendelse af en ulykke som en arbejdsskade. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 14. april 2020.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal behandle spørgsmålet om anerkendelse igen.

Det betyder, at vi hjemviser spørgsmålet om anerkendelse til ny behandling, og at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal, inden de afgør sagen, indhente din lægejournal til belysning af, hvilke gener du havde umiddelbart efter hændelsen den 13. januar 2020.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kontakter dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at din sag ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan tage stilling til spørgsmålet om anerkendelse.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du ved anmeldelsen den 22. januar 2020 oplyste, at du faldt ned fra en 3-trins stige og slog ryg, hoved og nakke. Din arbejdsgiver oplyste den 10. februar 2020, at du faldt og slog rumpen. Der er således uoverensstemmelser i de to anmeldelser for så vidt angår, hvordan du faldt.

Vi lægger også vægt på, at det af lægeerklæring I fremgår, at du var på skadestuen på skadesdagen og hos egen læge den 17. januar 2020. Din lægejournal er ikke indhentet.

Vi lægger således vægt på, at der mangler lægelige oplysninger, som kan belyse hvilke gener, du klagede over umiddelbart efter faldet.

Om reglerne

Vi kan hjemvise en sag, når der mangler væsentlige oplysninger, når der er kommet nye væsentlige oplysninger af betydning for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings oprindelige afgørelse, når der er væsentlige sagsbehandlingsfejl eller hjemmelsmangler i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, eller når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke har taget stilling til sagen i sin helhed.

En hjemvisning er en ophævelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, og en hjemvisning medfører, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal træffe en ny afgørelse i sagen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk.

Sag nr. 4, j.nr. 20-26437

A FORSIKRING har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om anerkendelse af en ulykke som en arbejdsskade. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 21. april 2020.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Dine forværrede smerter i ryggen er en arbejdsskade.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at det er godtgjort, at du var udsat for en arbejdsskade den 18. januar 2020.

Hvad er afgørende for resultatet

Det fremgår af anmeldelserne, som er udfyldt den 27. januar 2020 og den 31. januar 2020, at du den 18. januar 2020 var ved at læsse en bil med blomster. Du gled på en palletrappe og faldt ned på din ryg. Din arbejdsgiver har anmeldt hændelsen som en arbejdsskade.

Du henvendte dig til din læge den 23. januar 2020 på grund af smerter i din ryg. I journalnotatet er der henvist til hændelsen den 18. januar 2020, og at du siden da har haft ondt i lænden.

Ifølge lægeerklæring I af 10. februar 2020 sygemeldte du dig efter tilskadekomsten på skadesdagen. På tidspunktet for udarbejdelsen af lægeerklæringen var du fortsat sygemeldt.

Vi lægger vægt på, at hændelsen har medført en belastning af din ryg, der er relevant i forhold til at medføre smerter i ryggen. Årsagen er, at du faldt og slog ryggen.

Vi er opmærksomme på, at det fremgår af lægeerklæring I og din lægejournal, at du allerede forud for hændelsen havde spondylose, og derudover har du siden 2009 haft rygsmerter efter et trafikuheld.

Dine forudbestående gener har imidlertid ikke en afgørende betydning for spørgsmålet om anerkendelse, da vi vurderer, at det er godtgjort, at hændelsen forværrede dine forudbestående rygsmerter.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du sygemeldte dig umiddelbart efter hændelsen og opsøgte læge på grund af rygsmerter.

Vi lægger også vægt på, at din seneste henvendelse til din egen læge med ryggener forud for hændelsen var i maj 2018. Derudover lægger vi vægt på, at du forud for hændelsen var i stand til at arbejde i et fleksjob, mens du efter hændelsen var sygemeldt i en længere periode.

Vi anerkender derfor dine forværrede smerter i ryggen som en arbejdsskade.

Vi bemærker, at der vil blive taget stilling til en eventuel endelig diagnose, og de eventuelle varige gener som følge af personskaden i forbindelse med behandlingen af spørgsmålet om varigt mén.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, lægejournalen og lægeerklæring I.

Om reglerne

En ulykke kan anerkendes efter arbejdsskadeloven, hvis den fysiske eller psykiske personskade er en følge af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage.

En personskade kan være varig eller forbigående og det er ikke et krav, at personskaden medfører behov for behandling, eller at personskaden er blevet behandlet. Der skal dog være tale om fysiske eller psykiske følger, som midlertidigt eller varigt påvirker den tilskadekomnes almentilstand eller daglige livsførelse.

En forværring af en forudbestående sygdom kan anerkendes, hvis forværringen er i et omfang, der i sig selv udgør en personskade, og hændelsen er relevant i forhold til medføre forværringen.

Når vi vurderer, om ulykkesbegrebet er opfyldt, foretager vi en konkret bevisbedømmelse og afvejer, hvilke beviser der taler henholdsvis for og imod en årsagssammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og personskaden.

De elementer, der indgår i bevisbedømmelsen, kan være:

• Tidsmæssig sammenhæng

• Kontakt til læge eller anden behandler – og hvornår

• Forudbestående sygdom og omfanget af denne

• En relevant belastning i forhold til den beskadigede legemsdel (egnethed)

Det er den tilskadekomne, der skal godtgøre, at en hændelse/påvirkning har medført en skade eller en forværring af en forudbestående sygdom i et omfang, der i sig selv udgør en personskade.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk.

Sag nr. 5, j.nr. 20-29479

A Forsikring har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om anerkendelse af en ulykke som en arbejdsskade. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 7. maj 2020.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal behandle spørgsmålet om anerkendelse igen.

Det betyder, at vi hjemviser spørgsmålet om anerkendelse til ny behandling, og at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal, inden de afgør sagen, indhente lægelige oplysninger om din ryg fem år forud for skadesdatoen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kontakter dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at din sag ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan tage stilling til spørgsmålet om anerkendelse af en ulykke som en arbejdsskade.

Hvad er afgørende for resultatet

Din arbejdsgiver har anmeldt en hændelse den 27. januar 2020, hvor du kom til skade med din ryg i forbindelse med håndtering af en pakke.

Ifølge lægeerklæring I af 3. marts 2020 henvendte du dig til lægevagten på skadesdagen, og du sygemeldte dig efter tilskadekomsten på skadesdagen.

Det fremgår derudover af lægeerklæring I, at du forud for den anmeldte hændelse havde lænderyggener. Du fik ved en MR-skanning den 10. november 2015 påvist diskusdegeneration mellem 4. og 5. led samt en lille paramedian venstresidig prolaps. Det fremgår også, at du har tilbagevendende lændesmerter.

Ved vurderingen af spørgsmålet om anerkendelse, skal oplysningsgrundlaget være tilstrækkeligt. Der skal foreligge relevante lægelige oplysninger, som belyser, om der var symptomer før hændelsen, og om der er forudbestående sygdomme, der har betydning for din helbredstilstand efter hændelsen.

Vi lægger vægt på, at der mangler lægelige oplysninger, som kan belyse ryggener forud for hændelsen, og om der er sket en forværring af ryggenerne i forbindelse med hændelsen.

Vi beder derfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at indhente lægelige oplysninger om din ryg fem år forud for skadesdato.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil herefter på ny tage stilling til spørgsmålet om anerkendelse.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen og lægeerklæring I.

Om reglerne

Vi kan hjemvise en sag, når der mangler væsentlige oplysninger, når der er kommet nye væsentlige oplysninger af betydning for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings oprindelige afgørelse, når der er væsentlige sagsbehandlingsfejl eller hjemmelsmangler i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, eller når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke har taget stilling til sagen i sin helhed.

En hjemvisning er en ophævelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, og en hjemvisning medfører, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal træffe en ny afgørelse i sagen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer