principmeddelelse 20-21 om forældrebetaling – bebyrdende afgørelse

256

Principmeddelelse 20-21 fastslår

Kommunen kan ikke kræve betaling fra en forælder for en anbringelse uden for hjemmet af et barn eller ung under 18 år, før der foreligger en gyldig afgørelse, der fastsætter forældrebetalingsforpligtelsen, og som er meddelt parterne.

Der er i forældrebetalingsreglerne ikke hjemmel til at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft. Kommunen kan først opkræve betaling fra det tidspunkt, hvor borgeren modtager en gyldig afgørelse. Det gælder, selvom det fremgår af forældrebetalingsbekendtgørelsen, at betalingspligten indtræder ved starten af barnets ophold.

Hvis Ankestyrelsen hjemviser en sag om forældrebetaling for en anbringelse uden for hjemmet af et barn eller en ung under 18 år, medfører det, at kommunens afgørelse ophæves, medmindre andet fastsættes i hjemvisningsafgørelsen. Kommunen skal derefter træffe en ny afgørelse om betalingsforpligtelsen.

Kommunens nye afgørelse om forældrebetaling kan tidligst gælde fra tidspunktet for den nye afgørelse.

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde kommunen ikke forholdt sig til, om forældrenes aktuelle indkomstgrundlag på betalingstidspunktet var vedvarende forøget med mere end 20 pct. eller nedsat med mere end 5 pct. i forhold til det opgjorte indkomstgrundlag, der som udgangspunkt danner grundlag for beregningen af forældrebetalingen

Det fremgik af sagens oplysninger, at den ene af de to betalingspligtige forældre midt i det kalenderår, der dannede grundlag for beregningen af forældrebetaling, havde en indkomststigning på baggrund af indkomst, der var indberettet til SKAT som ”Folke-, førtids- og seniorpension”. Den pågældende forælder havde i hele det efterfølgende år den samme type indkomst.

Sagen blev hjemvist med henblik på en ny vurdering af forældrenes indkomstforhold, herunder en konkret vurdering af, hvilke indkomstforhold, der skulle lægges til grund for forældrebetalingen i det kommende år, samt en vurdering af, om der var grundlag for en eventuel hel eller delvis fritagelse på baggrund af den nye beregning af forældrebetalingen.

Ved den nye behandling af sagen skulle kommunen træffe en ny afgørelse om forældrenes fremadrettede betaling for barnets anbringelse uden for hjemmet.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at fastslå, at en hjemvisning af en afgørelse om forældrebetaling for en anbringelse uden for hjemmet medfører, at en ny afgørelse om hel eller delvis forældrebetaling tidligst kan gælde fra tidspunktet for den nye afgørelse. Herved ændres Ankestyrelsens administrative praksis om dette spørgsmål. Ankestyrelsen offentliggør en særskilt nyhed og sender orienteringsbrev til kommunerne herom.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1548 af 1. juli 2021.

– § 159 om fastsættelse af regler om betaling for døgnophold

Bekendtgørelse nr. 535 af 2. maj 2019 om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år, (betalingsbekendtgørelsen)

– § 8, om opkrævning af forældrebetaling for en anbringelse uden for hjemmet

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021.

– § 10, om oplysningspligten

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

75-15: Højesteret har i dom af 15. september 2015 (sygedagpengedommen) fastslået, at det ikke var muligt med tilbagevirkende kraft at træffe afgørelse om, at en kvinde ikke var berettiget til forlængelse af sygedagpengeperioden ud over tidsbegrænsningen i sygedagpengelovens regler.

Højesteret fandt, at der ikke efter sygedagpengeloven eller efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger var grundlag for at tillægge kommunens afgørelse virkning tilbage fra varighedsbegrænsningen. Det forhold, at det ved hjemvisningen af sagen til kommunen blev anført, at hjemvisningen ikke umiddelbart ville medføre udbetaling af sygedagpenge, kunne ikke i sig selv føre til et andet resultat.

101-15: Det fastslås, at en hjemvisning efter almindelig forvaltningsret indebærer en annullation af den påklagede afgørelse, medmindre andet fastsættes i hjemvisningsafgørelsen. Annullation indebærer, at retsvirkningerne af den påklagede afgørelse ophæves. Principmeddelelsen er et supplement til principmeddelelse 75-15.

43-19: Det fastslås, at kommunen ikke kan opkræves egenbetaling for et botilbud, før kommunen har truffet en afgørelse om egenbetalingens størrelse og meddelt det til borgeren. En afgørelse om egenbetaling har først virkning over for borgeren fra meddelelsestidspunktet og kun for fremtiden, og kommunen kan først opkræve egenbetaling fra det tidspunkt, hvor borgeren får meddelt afgørelsen om det konkrete beløb, som borgeren skal betale. Vi fastslår, at dette gælder, selvom det fremgår af betalingsbekendtgørelsen, at beboeren skal betale fra opholdstidspunktet, hvis det er et midlertidigt botilbud eller rådighedstidspunktet, hvis det er et længerevarende botilbud.

Den konkrete afgørelse

I har klaget over K Kommunes afgørelse om betaling for anbringelsen uden for hjemmet af Barn A. K Kommune sendte agterskrivelse til jer den 7. december 2020, gældende fra den 18. december 2020.

Ankestyrelsen har nu truffet afgørelse i sagen.

Resultatet er:

– Kommunen skal behandle jeres sag igen

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Det betyder også, at kommunens afgørelse ikke gælder.

I har ret til tilbagebetaling, hvis I har betalt for Barn A’s anbringelse på baggrund af kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter jer.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at kommunen kan træffe afgørelse.

Der mangler oplysninger om jeres indkomstforhold på betalingstidspunktet, dvs. jeres forventede indkomstforhold i 2021.

De manglende oplysninger kan udgøre en væsentlig del af kommunens beslutningsgrundlag og vil kunne have væsentlig betydning for afgørelsens resultat.

Oplysningerne skal derfor indgå i den vurdering, som kommunen skal foretage, når den skal afgøre sagen.

Manglen er så væsentlig, at kommunens afgørelse ikke kan opretholdes, som den er.

Vi kan på det foreliggende grundlag ikke vurdere, om der er grundlag for at meddele jer hel eller delvis fritagelse for forældrebetaling for anbringelsen uden for hjemmet af Barn A.

Vi vurderer dog, at anbringelsen af Barn A ikke har et udpræget behandlingssigte, der kan medføre, at der af den grund kan ske hel eller delvis fritagelse for forældrebetalingen. Barn A har ikke et massivt behandlingsbehov.

Hvad er afgørende for resultatet

Bopæl

Vi lægger vægt på, at Barn A boede sammen med jer begge, da hun blev anbragt.

Forældrebetalingen skal derfor beregnes på baggrund af jeres samlede indkomster.

Det forhold, at B, ifølge C’s oplysninger, var fængslet på tidspunktet for anbringelsen af Barn A, kan ikke medføre en anden vurdering, fordi Barn A havde fælles bopæl med jer på tidspunktet for anbringelsen.

Indkomstgrundlag og beregning

Kommunen har anvendt jeres indtægt for 2019.

Vi lægger vægt på, at B i 2019 har en årlig personlig indkomst på kr. 94.989, og at han i 2020 har en årlig personlig indkomst på kr. 156.276. B’s indkomst fra juli 2019 er, ifølge årsopgørelser, oplyst som indkomst fra ”Folke-, førtids- og seniorpension”.

Kommunen har ikke forholdt sig til, om jeres aktuelle indkomst på betalingstidspunktet er vedvarende forøget med mere end 20 pct. eller nedsat med mere end 5 pct. i forhold til det opgjorte indkomstgrundlag, der som udgangspunkt danner grundlag for beregningen af forældrebetalingen.

Kommunen skal derfor behandle sagen igen og tage stilling til, hvilke indkomstforhold, der skal danne grundlag for beregningen af forældrebetalingen.

Fritagelsesgrunde

Midlertidig fritagelse

Kommunen skal ved den nye behandling af sagen tage stilling til, om der er grundlag for i en periode at meddele jer hel eller delvis fritagelse for forældrebetalingen.

Behandlingssigte

Vi lægger vægt på, at Barn A er beskrevet med behov for forudsigelighed, ro og tryghed fra nærværende og stabile omsorgspersoner, men at hun også er beskrevet med normale udviklingsmæssige forudsætninger. Hun fungerer alderssvarende både sprogligt og motorisk.

Barn A er anbragt uden for hjemmet på baggrund af jeres begrænsede personlige ressourcer i forhold til at give Barn A den nødvendige omsorg i hverdagen.

I begge er beskrevet med personlighedsmæssige vanskeligheder og psykiatriske diagnoser. C er desuden beskrevet med manglende empati og umoden med impulsivitet og reduceret situationsfornemmelse. B er beskrevet som ansvarsforflygtigende og med misbrug og lovovertrædelser.

Øvrige fritagelsesgrunde

Kommunen skal ved den nye behandling af sagen tage stilling til, om der på baggrund af øvrige forhold er grundlag for at meddele jer hel eller delvis fritagelse for forældrebetalingen.

Hvad skal kommunen

Ved den nye behandling af sagen, skal kommunen foretage en ny vurdering af jeres indkomstforhold, herunder konkret forholde sig til, hvilke indkomstforhold, der skal lægges til grund for jeres forældrebetaling for 2021.

Derefter skal kommunen på baggrund af jeres aktuelle forhold og efter en konkret og individuel vurdering tage stilling til, om der aktuelt er grundlag for at meddele jer hel eller delvis fritagelse for forældrebetalingen, herunder om der foreligger sådanne særlige forhold, at der en periode kan meddeles hel eller delvis fritagelse.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse om jeres fremadrettede betaling for Barn A’s anbringelse uden for hjemmet.

Hvad betyder hjemvisningen

Når en sag er hjemvist betyder det, at sagen er afsluttet i Ankestyrelsen og sendt tilbage til kommunen. Kommunen skal derfor fortsætte behandlingen af sagen og træffe en ny afgørelse.

Klage over kommunens nye afgørelse

Du kan klage over kommunens nye afgørelse. Du klager ved at henvende dig til kommunen inden fire uger efter, at du har modtaget den nye afgørelse.

Om reglerne

Oplysningsgrundlaget

Kommunen har ansvaret for, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at kommunen kan træffe afgørelse.

Betalingspligten

Forældre til børn og unge under 18 år, der har ophold uden for hjemmet i et anbringelsessted for børn og unge, har pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet.

Forældrebetalingen fastsættes i forhold til indkomstgrundlaget.

Barnets bopæl

Hvis barnet boede sammen med begge forældre umiddelbart før opholdet uden for hjemmet, lægges deres sammenlagte indkomstgrundlag eller indkomster til grund.

Hvis barnet umiddelbart før opholdet boet hos den ene af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, lægges dennes indkomstgrundlag eller indkomst til grund.

Indkomstgrundlaget

Indkomstgrundlaget består som udgangspunkt af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst og aktieindkomst.

Indkomstgrundlaget opgøres på grundlag af indkomsten for det senest afsluttede indkomstår og anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Den personlige indkomst, der indgår i indkomstgrundlaget, reguleres med satsreguleringsprocenten, gældende pr. 1. januar i indkomståret, og pr. 1. januar det følgende år.

Hvis forældrenes indkomst på betalingstidspunktet vedvarende er forøget med mere end 20 % eller nedsat med mere end 5 % i forhold til det opgjorte indkomstgrundlag, skal forældrenes ændrede økonomiske forhold lægges til grund for betalingen.

Indtægtsgrænserne reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Fritagelse for betaling

Kommunen kan meddele en forælder, der har del i forældremyndigheden, hel eller delvis fritagelse for betaling for tidsrum, hvor der foreligger særlige forhold, som sygdom, svangerskab og fødsel, svigtende arbejdsmuligheder, ophør af samliv med ægtefællen, eller andre ændringer, der i en begrænset tid vil afskære den pågældende fra at skaffe det fornødne til sit eget eller til familiens underhold.

Selvom der efter de økonomiske forhold er grundlag for at pålægge betaling, har kommunen, efter en konkret og individuel vurdering, mulighed for at meddele hel eller delvis fritagelse for betaling.

Fritagelsen kan begrundes med forhold hos barnet eller den unge eller forældrene, f.eks., at

1) opholdet har et udpræget behandlingssigte,

2) fritagelse for betaling i særlig grad er af betydning for at fremme forældrenes medvirken ved gennemførelsen af støtten,

3) der må regnes med særlig store udgifter for forældrene i forbindelse med opretholdelsen af kontakten med barnet eller den unge,

4) den unge har tidligere med egen indtægt bidraget til sit og familiens underhold eller efter hjemmets forhold antageligt ville have gjort dette, hvis barnet eller den unge ikke havde fået ophold uden for hjemmet, eller

5) forældrene har flere børn i daginstitutioner, dagpleje eller anbringelsessteder for børn og unge.

Behandlingssigte

Kommunen kan give hel eller delvis fritagelse for betaling, hvis opholdet uden for hjemmet har et udpræget behandlingssigte.

Efter Ankestyrelsens praksis betyder udpræget behandlingssigte, at der skal være et massivt behandlingsbehov, som har stået på over en længere periode, og hvor der er udsigt til en udvikling af ikke ubetydeligt omfang. Der kan som udgangspunkt ikke gives fritagelse for egenbetaling, hvis opholdet uden for hjemmet har et forebyggende formål, medmindre forebyggelsen skal forhindre en markant forværring af barnets eller den unges tilstand. Det er endvidere et krav, at anbringelsen af barnet eller den unge udspringer af barnets eller den unges forhold og ikke af forældrenes forhold.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Ankestyrelsen har lavet om på designet af Principmeddelelser, de ligner nu meget vores

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer