principmeddelelse 5-21 om samvær – netværk – afbrydelse

256

Principmeddelelsen omskriver offentliggjort praksis

Principmeddelelsen er en omskrivning af principmeddelelse 57-15. Omskrivningen, som er foretaget på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand, indeholder den ændring i forhold til den tidligere udmeldte praksis, at der altid skal træffes en afgørelse, hvis samvær med netværket afslås eller begrænses – også selv om forældremyndighedsindehaveren eller et barn over 12 år ikke ønsker samvær.

Det øvrige indhold af principmeddelelse 57-15 om samvær med netværk gælder fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Forældemyndighedsindehavers nye ægtefælle kan være en del af barnets eller den unges netværk

Et anbragt barn eller ung har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner mv. under anbringelsen uden for hjemmet.

Reglen om samvær gør ikke udtømmende op med hvilke personer, der er omfattet af begrebet netværk.

Hvis kommunen finder, at der ikke skal være samvær, eller at samværet skal begrænses til mindre end én gang hver fjerde uge, skal sagen forelægges børn og unge-udvalget.

Det er uden betydning for denne vurdering, om samværet ønskes etableret ved, at forældremyndighedsindehaverens ægtefælle deltager i dennes samvær eller ved et selvstændigt samvær mellem barnet og forældremyndighedsindehaverens ægtefælle.

Det ikke er afgørende for forpligtelsen til at træffe afgørelse om samvær med netværk, om forældremyndighedsindehaveren eller barnet over 12 år er uenige i kommunens indstilling hertil.

Hvem kan være netværk?

Vurderingen af, om en person er omfattet af et barns eller en ungs netværk skal tage udgangspunkt i en konkret helhedsvurdering af barnets tilknytning eller mulige relation til personen.

Vurderingen kan ikke foretages ud fra en fast målestok, men må foretages på baggrund af en række momenter, som alle er medvirkende til at belyse tilknytningen og relationen mellem barnet og personen.

Der kan ikke stilles krav om, at barnet allerede på tidspunktet for kommunens vurdering skal have en relation til personen. Bestemmelsen giver også mulighed for, at samvær kan bruges til, at barnet eller den unge kan etablere nære relationer.

Ved vurderingen kan der blandt andet lægges vægt på, hvilken tilknytning personen har til barnet eller den unge, hvilken tilknytning personen har til de biologiske forældre, og om personen er en fast del af det biologiske hjem, idet det biologiske hjem må vurderes som en helhed.

Der kan i den forbindelse også lægges vægt på udsigten til, at barnet eller den unge skal hjemgives til det biologiske hjem. Ved vurderingen kan der desuden lægges vægt på, om der er tale om en person, som vil være en ressource i barnet eller den unges liv både under og efter anbringelsen.

I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsen, at fars nye ægtefælle er omfattet af begrebet netværk, idet hun er en del af farens hjem, og idet hun både under og efter anbringelsen kan være en ressource for barnet. Kommunen skulle derfor ud fra en konkret vurdering af barnets behov tage stilling til, om der skulle være samvær mellem barnet og fars nye ægtefælle.

Yderligere information

Ankestyrelsen har på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand omskrevet tidligere principmeddelelse 57-15. Omskrivningen har til formål at præcisere, at det ikke er afgørende for forpligtelsen til at træffe afgørelse om samvær med forældre og netværk, om forældremyndighedsindehaveren eller barnet over 12 år er uenige i kommunens indstilling.

Begrundelsen for omskrivningen er, at der ikke er hjemmel til at fastslå, at en indstilling til børn og unge-udvalget afhænger af, om forældremyndighedsindehaveren eller barnet over 12 år er enige i indstillingen.

Folketingets Ombudsmands henvendelse af den 29. juni 2020, Ankestyrelsens udtalelse af 16. september 2020 samt Folketingets Ombudsmands nyhed af 8. december 2020 kan læses her:

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/anbragte_boerns_samvaer_med_naetvaerk/

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse

Principmeddelelsen er en omskrivning af den tidligere principmeddelelse 57-15. Omskrivningen sker på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand.

Den praksis, som Ankestyrelsen har slået fast i 57-15, gælder fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse, dog med den ændring, at det ikke er afgørende for forpligtelsen til at træffe afgørelse om samvær med netværk, om forældremyndighedsindehaveren eller barnet over 12 år er uenige i kommunens indstilling hertil.

Begrundelsen for omskrivningen er, at der ikke er hjemmel til at fastslå, at en indstilling til børn og unge-udvalget afhænger af, om forældremyndighedsindehaveren eller barnet over 12 år er enige i indstillingen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020.

– § 71 om samvær med anbragte børn og unge

Praksis

Kasserede:

Principmeddelelsen er en omskrivning af følgende tidligere principmeddelelse, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

57-15: Samvær med netværk

Praksis er ændret og denne p-meddelelse er en mindre omskrivning af 57-15.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer