principmeddelelse 7-21 om arbejdsskade – anmeldelsesfrist – fristens udløb

256

Principmeddelelsen fastslår

Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsskade. Hvis arbejdsgiver ikke anmelder arbejdsskaden, har tilskadekomne eller dennes efterladte selv mulighed for at anmelde arbejdsskaden.

Tilskadekomne skal anmelde arbejdsskaden inden for en frist på 1 år fra arbejdsskadens indtræden. For ulykker bliver fristen regnet fra ulykkesdatoen. For erhvervssygdomme bliver fristen regnet fra det tidspunkt, hvor tilskadekomne eller de efterladte har fået kendskab til, at sygdommen må antages at være erhvervsbetinget.

Denne principmeddelelse handler om, hvornår på døgnet fristen udløber for tilskadekomnes anmeldelse af en arbejdsskade.

Fysisk post

Tilskadekomnes frist for at anmelde en arbejdsskade udløber ved kontortids ophør, hvis tilskadekomne har sendt anmeldelsen med fysisk post.

Digital post

Tilskadekomnes frist for at anmelde en arbejdsskade udløber ved døgnets udløb (kl. 23.59), hvis tilskadekomne har sendt anmeldelsen digitalt.

De konkrete sager

I sag nr. 1 var et ulykkestilfælde den 23. april 1997 anmeldt til forsikringsselskabet den 23. april 1998. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) vurderede, at sagen var for sent anmeldt, fordi anmeldelsen for at være rettidig skulle have fundet sted inden den 23. april året efter skadens indtræden.

Ankestyrelsen vurderede, at det anmeldte ulykkestilfælde den 23. april 1997 var anmeldt inden for 1 år efter arbejdsskadens indtræden, da anmeldelsen var modtaget i forsikringsselskabet den 23. april 1998. Tilskadekomne havde sendt anmeldelsen med fysisk post.

Ankestyrelsen fandt, at fristen i tilskadekomnes sag udløb på årsdagen fra skadens indtræden, dvs. den 23. april 1998 ved kontortids ophør.

I sag nr. 2 var en ulykke den 26. januar 2017 blevet anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring den 26. januar 2018 kl. 20:44 pr. mail. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderede, at sagen var anmeldt for sent.

Ankestyrelsen vurderede, at, at anmeldelsen var indgivet rettidigt.

Vi lagde vægt på, at borgeren havde anmeldt arbejdsskaden på mail på årsdagen for ulykken. Fristen udløb derfor først kl. 23.59.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvornår fristen for at anmelde en arbejdsskade udløber ved digital anmeldelse.

Derudover indeholder principmeddelelsen den tidligere U-13-99. Den praksis, som Ankestyrelsen har slået fast i den tidligere offentliggjorte sag, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Principmeddelelsen giver således et samlet billede af Ankestyrelsens offentliggjorte praksis om, hvornår fristen for at anmelde en arbejdsskade udløber for henholdsvis fysisk og digital post.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (Arbejdsskadesikringsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020.

• § 36, stk. 1, om tilskadekomnes anmeldelsesfrist

Praksis

Kasserede:

• U-13-99: Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

Vejledninger

Vi har også anvendt Justitsministeriets vejledning nr. 9533 af 26. juni 2018 om klagefrister

• Punkt 5 om rettidig fremkomst på klagefristens udløbsdag

• Punkt 6 om Forsendelsesrisiko og bevisbyrde

Den konkrete afgørelse, der dannede grundlag for den tidligere principmeddelelse

Følgende love blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade (Arbejdsskadesikringsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1058 af 17. december 1998.

• § 20, om tilskadekomnes anmeldelsesfrist

Sag nr. 1, tidligere principmeddelelse U-13-99, j.nr. 110125-98

Et ulykkestilfælde den 23. april 1997 blev anmeldt til forsikringsselskabet den 23. april 1998. Arbejdsskadestyrelsen modtog anmeldelsen fra selskabet den 29. maj 1998.

Arbejdsskadestyrelsen meddelte den 1. juli 1998, at Arbejdsskadestyrelsen havde modtaget anmeldelsen den 29. maj 1998, og at sagen var for sent anmeldt, jf. lovens § 20. Styrelsen ville derfor undersøge, om der var grundlag for at se bort fra anmeldelsesfristen på 1 år fra skadedatoen.

Efter telefonisk forespørgsel fra sikrede har Arbejdsskadestyrelsen ved brev af 14. juli 1998 fastholdt, at tilfældet var for sent anmeldt, fordi anmeldelsen for at være rettidig skulle have fundet sted inden den 23. april året efter skadens indtræden.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at det anmeldte ulykkestilfælde den 23. april 1997 var anmeldt inden for 1 år efter arbejdsskadens indtræden, da anmeldelsen var modtaget i forsikringsselskabet den 23. april 1998.

Ulykkestilfældet var således rettidigt anmeldt og omfattet af loven, jf. lovens § 9, nr. 1, sammenholdt med § 20, første punktum.

Ankestyrelsen havde herved lagt til grund, at efter lovens § 20, første punktum, kunne krav om erstatning efter loven af skadelidtes rejses inden for en frist af 1 år fra arbejdsskadens indtræden.

Ankestyrelsen havde herved fundet, at fristen i sikredes sag – i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler om fristberegning – udløb på årsdagen fra skadens indtræden, dvs. den 23. april 1998 ved kontortids ophør.

Ankestyrelsen ændrede således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Ankestyrelsen bemærkede samtidig, at Arbejdsskadestyrelsens meddelelse den 14. juli 1998, hvor Arbejdsskadestyrelsen havde taget retlig stilling til spørgsmålet om fristberegning, burde have været givet i afgørelsesform med klagevejledning.

Den konkrete afgørelse

Sag nr. 2, j.nr. 19-60057

Du har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om afslag på dispensation fra anmeldelsesfristen på 1 år. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 12. november 2019.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Din anmeldelse er rettidig.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at din anmeldelse er modtaget inden for fristen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi har lagt til grund, at hændelsen skete den 26. januar 2017, og at du indsendte anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. mail fredag d. 26. januar 2018, kl. 20:44.

Vi lægger vægt på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget din anmeldelse digitalt på fristdagen inden midnat.

Anmeldelser, der sendes med fysisk post, er rettidige, hvis de er kommet frem før kontortids ophør på årsdagen for skadens indtræden. Denne praksis er udmeldt i den tidligere principmeddelelse U-13-99.

For anmeldelser, der sendes digitalt, fortolker Ankestyrelsen reglerne om anmeldelsesfrist i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister. Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister, pkt. 5.2, at en klage afsendt med digitale meddelelser skal være modtaget inden midnat, det vil sige senest 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber. Det fremgår også af Justitsministeriets vejledning om beregning af klagefrister, pkt. 6, at hvis parten afsender klagen digitalt, er det som udgangspunkt partens ansvar at sørge for, at en klage er modtaget i en myndigheds it-system senest kl. 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber.

Denne praksis understøttes også i nyere retspraksis om fristberegning efter retsplejeloven, jf. U2016. 3835V og U2017. 438Ø, ligesom det i flere nyere lovbemærkninger udtales, at det afgørende er tidspunkt for døgnets udløb og ikke kontortids ophør.

Det er således Ankestyrelsens opfattelse, at anmeldelser, der sendes digitalt, er rettidige, hvis de er kommet frem senest kl. 23:59 på årsdagen for skadens indtræden.

Om reglerne

Er anmeldelse ikke indsendt rettidigt, kan krav om erstatning efter loven dog rejses af tilskadekomne eller de efterladte inden for en frist af 1 år fra arbejdsskadens indtræden.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer