Principmeddelelse 11-21 om ulovligt skolefravær – standsning af børne- og ungeydelsen

256

Principmeddelelse 11-21 om ulovligt skolefravær – standsning af børne- og ungeydelsen – registrering af fravær – undskyldelige omstændigheder – funktionsnedsættelse – sagens oplysning – kompetence – prøvelsesadgang fastslår

Når en elev i folkeskolen har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Det er skolelederen, der underretter kommunen, hvis en elev har ulovligt fravær. Skolen skal registrere fraværet i et elektronisk system, som er tilgængeligt for kommunen.

Hvis der ikke er foretaget registrering i systemet, som stemmer overens med underretningen, og det registrerede fravær ikke kan lægges til grund at være 15 procent eller derover, har kommunen ikke grundlag for at gå videre med sagen om standsning af børne- og ungeydelsen.

Hvis der er foretaget registrering i systemet, som stemmer overens med underretningen om, at eleven har ulovligt fravær på 15 procent eller derover, skal kommunen partshøre, før der træffes afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Partshøringen skal afdække, om der foreligger undskyldelige omstændigheder for fraværet. Undskyldelige omstændigheder kan fx være elevens handicap, autisme o.lign.

Kompetence og behandling af sagerne

Efter servicelovens regler skal en skoleleder underrette kommunen, hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal. Reglerne om de vurderinger og oplysninger, som en skoleleder har pligt til at foretage og registrere om elevers fravær, fremgår af fraværsbekendtgørelsen.

Når kommunen modtager en underretning om ulovligt skolefravær og skal tage stilling til, om børne- og ungeydelsen skal standses, skal kommunen anvende reglerne i serviceloven og ikke fraværsbekendtgørelsen.

Kommunen har ikke kompetence til at efterprøve skolelederens beslutning om at underrette kommunen om, at en elev har ulovligt skolefravær.

Når kommunen modtager en underretning fra skolelederen om, at en elev har haft ulovligt fravær på 15 procent eller derover, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen.

Før kommunen træffer afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen, skal kommunen dog tage stilling til, om der er undskyldelige omstændigheder, der kan begrunde, at der ikke skal ske standsning af børne- og ungeydelsen.

Kommunen skal derfor (parts)høre forældremyndighedsindehavere og den unge, som er fyldt 12 år. Formålet med (parts)høringen er blandt andet at afklare, om der er undskyldelige omstændigheder for det ulovlige skolefravær.

Hvis kommunen i forbindelse med (parts)høringen eller klagen, over kommunens afgørelse, modtager oplysninger om, at der kan være undskyldelige omstændigheder for det ulovlige skolefravær, skal kommunen inddrage oplysningerne og i fornødent omfang foretage nærmere undersøgelser, inden den træffer afgørelse i sagen om standsning af børne- og ungeydelsen. Der kan således være behov for, at der – eventuelt med forældrenes medvirken – indhentes yderligere oplysninger fx i form af lægelige oplysninger, oplysninger fra PPR eller oplysninger, der i øvrigt kan være egnede til at belyse, om eleven som følge af undskyldelige omstændigheder helt eller delvist er forhindret i at komme i skole.

Kommunen vil efter omstændighederne også skulle kontakte skolelederen med henblik på at få bekræftet, at eleven rent faktisk har haft ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover. Det kan fx være i tilfælde, hvor partshøringen har givet anledning til at formode, at der er tale om fejlregistrering af fravær.

Hvis der er undskyldelige omstændigheder for skolefraværet, kan kommunen ikke standse udbetalingen af børne- og ungeydelsen på trods af underretningen fra skolelederen.

Undskyldelige omstændigheder

Hvis en elevs fravær er begrundet i undskyldelige omstændigheder, kan fraværet ikke begrunde, at børne- og ungeydelsen skal standses.

Der vil bl.a. være tale om undskyldelige omstændigheder, hvis en elev har et handicap, autisme eller lignende. Hvis en elev har en funktionsnedsættelse, kan det være en undskyldelig omstændighed for fraværet. Det er ikke afgørende, at eleven har en diagnose. Det afgørende for, om der er en undskyldelig omstændighed for skolefraværet, er, om eleven på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder helt eller delvist er forhindret i at deltage i undervisningen.

Kommunen skal tage stilling til, om der er undskyldelige omstændigheder, hvis der er oplysninger i sagen, som giver anledning til det. Det vil sige, at kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om der er oplysninger om, at eleven har en funktionsnedsættelse el.lign., der helt eller delvist medfører, at eleven ikke kan møde i skolen.

De konkrete sager

I sag nr. 1 havde elevens mor i forbindelse med klagen oplyst, at fraværet skyldtes elevens vanskeligheder.

Det fremgik af en PPR rapport, at eleven havde depressive tanker og store vanskeligheder med verbal problemløsning, arbejdshukommelse og arbejdstempo.

Kommunen vurderede, at der ikke var tale om undskyldelige omstændigheder, da eleven ikke havde en diagnose.

Ankestyrelsen hjemviste afgørelsen til kommunen med henblik på, at kommunen skulle undersøge nærmere, om eleven havde en funktionsnedsættelse, som medførte, at eleven ikke kunne møde i skolen.

I sag nr. 2 oplyste elevens mor i forbindelse med partshøringen og klagen over kommunens afgørelse, at hun havde indgået en aftale med skolen om, at hendes søn ikke kom i skole, mens moren ventede svar på en coronatest. Fraværsdagene var imidlertid registreret som ulovligt fravær.

På baggrund af morens oplysninger, burde kommunen have kontaktet skolen, og undersøgt, om der var tale om en fejlregistrering.

Skolen oplyste til Ankestyrelsen, at der var tale om en fejlregistrering.

Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse, således at børne- og ungeydelsen ikke skulle standses.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt. Sagerne er antaget til principiel behandling for at afklare, hvornår kommunen kan træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen som følge af ulovligt skolefravær.

I den forbindelse ønsker vi at afklare, hvilken kompetence kommunen og Ankestyrelsen har i forhold til skolelederens underretning om ulovligt skolefravær.

Vi ønsker også at afklare, hvordan kommunen skal behandle sagerne, når kommunen modtager en underretning om ulovligt skolefravær.

Endeligt ønsker vi at afklare, hvornår der kan foreligge undskyldelige omstændigheder for fraværet, herunder hvordan begrebet funktionsnedsættelse skal fortolkes.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), jf. seneste lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020

• § 155 c om standsning af børne- og ungeydelsen.

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, bekendtgørelse nr. 1063 af 24. oktober 2019.

• § 2 om Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende.

Forarbejder

Reglerne om standsning af børne- og ungeydelsen som følge af ulovligt skolefravær blev indført med lovforslag nr. L 60 af 4. oktober 2018. https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l60/20181_l60_som_fremsat.htm

• Afsnit 1, Indledning, om muligheden for at standse børne- og ungeydelsen, når elever ikke deltager i undervisningen

• Afsnit 3.4.1.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning, om at formålet med bestemmelsen er at styrke forældreansvaret.

• Afsnit, Til nr. 2, under de specielle bemærkninger, om hvad der er karakterises som undskyldelige omstændigheder.

Vedrørende kompetencespørgsmålet henvises desuden til forarbejderne til folkeskoleloven, 2008, L 186, Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen om lovens § 45 stk. 2:

• Bemærkningerne til § 45, stk. 2 om skolelederens kompetencer

Praksis

Ankestyrelsen har ingen principmeddelelser på området.

Vejledninger

Vejledning til bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, nr. 1063 af 24. oktober 2019 om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Bekendtgørelsen har hjemmel i folkeskolelovens § 39, stk. 3

• Pkt. 3. Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende – bekendtgørelsens § 2: ”Betegnelsen ’funktionsnedsættelse eller lignende’ omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som fx autisme, ADHD, hjerneskade eller bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som fx spiseforstyrrelser, angst og selvskade. 

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 20-4080

Du har klaget over […] Kommunes afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen i første kvartal af 2020. […] Kommune afgjorde sagen den 6. december 2019.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle sagen igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny.

Inden kommunen afgør sagen igen, skal kommunen indhente yderligere oplysninger om, hvorvidt din søns vanskeligheder er undskyldelige omstændigheder for hans fravær.

Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Vi kritiserer, at du ikke er blevet partshørt, inden kommunen traf afgørelse i din sag.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan afgøre, om kommunen kunne standse udbetalingen af børne- og ungeydelsen i 1. kvartal af 2020.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger til grund for afgørelsen, at kommunen har vurderet, at skolen korrekt har registreret ulovligt fravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal.

Vi lægger vægt på, at kommunen alene begrunder afgørelsen, om at standse børne- og ungeydelsen, med, at din søn, […], har haft 34 procent ulovligt skolefravær i 3. kvartal 2019.

Vi lægger herefter vægt på dine oplysninger om, at din søn har nedsat arbejdshukommelse, og derfor har svært ved at lære i skolen. Du oplyser også, at du ugentligt har møder med skolen, og gør, hvad du kan for at hjælpe din søn i skole.

Videre lægger vi vægt på, at det fremgår af psykologisk undersøgelse, at din søn har betydelige indlæringsvanskeligheder samt store vanskeligheder med verbal problemløsning, arbejdshukommelse og arbejdstempo.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at undersøgelsen er fra 2017. Der er ikke oplysninger om en nyere undersøgelse.

Psykologen skriver også, at din søn har depressive tanker, at han gerne vil lære, men at han ikke kan.

Vi lægger herefter vægt på, at kommunen i genvurderingen anerkender, at din søn har vanskeligheder, men henviser til, at han ikke er udredt og ikke har en diagnose. Kommunen vurderer derfor, at der ikke er grundlag for at undlade at standse ydelsen.

Kommunen har dermed ikke tilstrækkelig undersøgt, om din søns fravær er en følge af hans nedsatte funktionsevne og om fraværet derfor er begrundet i en undskyldelig omstændighed.

Vi bemærker, at det ikke er afgørende for, om der er tale om undskyldelige omstændigheder, at din søn har en diagnose.

På den baggrund indeholder sagen ikke tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan vurdere, om der er tale om undskyldelige omstændigheder, der kan begrunde, at børne- og ungeydelsen ikke skal standses i 1. kvartal 2020.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens afgørelse, din klage og genvurderingen samt psykologisk undersøgelse fra november 2017.

Vi hjemviser sagen til kommunen til undersøgelse af, om din søn har en funktionsnedsættelse eller lignende, og i så fald, om dette er årsagen til din søns fravær.

I forbindelse med behandlingen af sagen, skal kommunen forholde sig til oplysningerne i klagen og oplysningerne i den psykologiske undersøgelse. Kommunen skal i den forbindelse tage stilling til, om der er behov for at indhente nye oplysninger for at oplyse sagen tilstrækkeligt.

Kommunen kan i forbindelse med undersøgelsen også indhente supplerende oplysninger fra dig og din søns far. Hvis oplysningerne giver kommunen anledning til det, kan kommunen indhente yderligere lægelige oplysninger, der i øvrigt kan være egnede til at belyse, om din søns fravær er begrundet i undskyldelige omstændigheder.

Hvis du er uenig i kommunens nye afgørelse, kan du klage til os. Hvis du ønsker at klage, skal du rette henvendelse til kommunen inden fire uger efter modtagelsen af kommunens nye afgørelse.

Om reglerne

Efter servicelovens regler skal en skoleleder underrette kommunen, hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal.

Når kommunen modtager en underretning fra skolelederen om, at en elev har haft ulovligt fravær på 15 procent eller derover, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen.

Før kommunen træffer afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen, skal kommunen dog tage stilling til, om der er undskyldelige omstændigheder, der kan begrunde, at der ikke skal ske standsning af børne- og ungeydelsen.

Kommunen skal derfor (parts)høre forældremyndighedsindehavere og den unge, som er fyldt 12 år. Formålet med (parts)høringen er blandt andet at afklare, om der er undskyldelige omstændigheder for det ulovlige skolefravær.

Hvis kommunen i forbindelse med (parts)høringen eller klagen, over kommunens afgørelse, modtager oplysninger om, at der kan være undskyldelige omstændigheder for det ulovlige skolefravær, skal kommunen inddrage oplysningerne og i fornødent omfang foretage nærmere undersøgelser, inden den træffer afgørelse i sagen om standsning af børne- og ungeydelsen. Der kan således være behov for, at der – eventuelt med forældrenes medvirken – indhentes yderligere oplysninger fx i form af lægelige oplysninger, oplysninger fra PPR eller oplysninger, der i øvrigt kan være egnede til at belyse, om eleven som følge af undskyldelige omstændigheder helt eller delvist er forhindret i at komme i skole.

Hvis en elevs fravær er begrundet i undskyldelige omstændigheder, kan fraværet ikke begrunde, at børne- og ungeydelsen skal standses.

Der vil bl.a. være tale om undskyldelige omstændigheder, hvis en elev har et handicap, autisme eller lignende. Hvis en elev har en funktionsnedsættelse, kan det være en undskyldelig omstændighed for fraværet. Det er ikke afgørende, at eleven har en diagnose. Det afgørende for, om der er en undskyldelig omstændighed for skolefraværet, er, om eleven på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder helt eller delvist er forhindret i at deltage i undervisningen.

Kommunen skal tage stilling til, om der er undskyldelige omstændigheder, hvis der er oplysninger i sagen, som giver anledning til det. Det vil sige, at kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om der er oplysninger om, at eleven har en funktionsnedsættelse el.lign., der helt eller delvist medfører, at eleven ikke kan møde i skolen.

Kommunen har ansvaret for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst.

Sag nr. 2, j.nr. 20-54813

Du har klaget over […] Kommunes afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen i et kvartal. […] Kommune afgjorde sagen den 4. november 2020.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til udbetaling af børne- og ungeydelsen i det kvartal, hvor ydelsen blev standset.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen skal sørge for, at du får udbetalt børne- og ungeydelsen i det kvartal, den blev standset.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke kunne standse udbetalingen af børne- og ungeydelsen i et kvartal.

Hvad er afgørende for resultatet

Det fremgår af kommunens afgørelse, at din søn […] har haft ulovligt skolefravær på 15 procent i 3. kvartal 2020.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af partshøringen og af din klage, at du i 5 ud af de i alt 10 dage, hvor der er registreret ulovligt skolefravær, har holdt din søn hjemme efter aftale med skolen.

Vi lægger videre vægt på, at du oplyser, at din søn har været hjemme fra skolen, mens du ventede svar på coronatest. Du oplyser også, at dette var aftalt med skolen.

Vi lægger vægt på, at skolen bekræfter, at der var en aftale om fravær, mens du afventede svar på coronatest. Skolen oplyser, at det er en fejl, at skolen har underrettet kommunen om ulovligt fravær med mere end 15 procent i 3. kvartal 2020.

Vi lægger herefter vægt på, at det ulovlige fravær udgør 5 dage.

På den baggrund vurderer vi, at kommunen ikke kunne standse din børne- og ungeydelse i et kvartal.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens afgørelse, dit partshøringssvar og klage, genvurderingen samt oplysningerne som Ankestyrelsen har indhentet fra din søns skole den 8. marts 2021.

Om reglerne

Efter servicelovens regler skal en skoleleder underrette kommunen, hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal.

Når kommunen modtager en underretning fra skolelederen om, at en elev har haft ulovligt fravær på 15 procent eller derover, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen.

Kommunen har ikke kompetence til at efterprøve skolelederens beslutning om at underrette kommunen om, at en elev har ulovligt skolefravær.

Kommunen vil efter omstændighederne også skulle kontakte skolelederen med henblik på at få bekræftet, at eleven rent faktisk har haft ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover. Det kan fx være i tilfælde, hvor partshøringen har givet anledning til at formode, at der er tale om fejlregistrering af fravær.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer