Principmeddelelse 12-21 om tabt arbejdsfortjeneste – beregning – seneste lønindtægt – fleksjob

256

Principmeddelelse 12-21 fastslår

Ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste tages der udgangspunkt i forælderens seneste lønindtægt inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen skal rådgive forælderen om konsekvenserne ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Er forælderen ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste ansat i et fleksjob, anses den seneste lønindtægt for at være den løn, som forælderen får udbetalt fra arbejdsgiveren i sit fleksjob.

Beregningen af tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste beregnes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, hvis forælderen har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet. Den tidligere bruttoindtægt fastsættes ud fra den seneste lønindtægt, som forælderen har haft forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Fastsættelse af lønindtægt fra fleksjob

Den lønindtægt, som forælderen får i fleksjobbet, anses for at være den seneste lønindtægt forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. Dette fortolkes sådan, at der alene skal kompenseres med tabt arbejdsfortjeneste for den lønindtægt, som forælderen får fra sin arbejdsgiver. Modtager forælderen fleksløntilskud skal det således ikke indgå i beregningen af den tabte arbejdsfortjeneste.

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde forælderen ret til fuld tabt arbejdsfortjeneste beregnet på baggrund lønindtægten fra fleksjobbet. Ankestyrelsen vurderede, at beregningen og udmålingen af den tabte arbejdsfortjeneste skulle foretages på baggrund af den løn, som forælderen modtog inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Forælderen havde derfor alene ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste med 12 timer om ugen, som svarede til forælderens fulde arbejdstid i fleksjobbet. Den erhvervsevnetabserstatning, som forælderen modtog, skulle ikke modregnes i den bevilligede tabte arbejdsfortjeneste, da der ikke ville være tale om dobbeltforsørgelse.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvordan tabt arbejdsfortjeneste skal fastsættes og beregnes, når ansøger er ansat i et fleksjob inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. nr. 1287 af 28. august 2020.

• § 42, stk. 1, om at det er en forudsætning for hjælp efter bestemmelsen, at der er et indtægtstab

• § 42, stk. 3, 1. pkt., om beregning af ydelsen

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom nr. 932 af 19. juni 2020.

• § 9, om at bruttoydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 30.576 kr. om måneden

• § 10, om fastsættelse af den tidligere bruttoindtægt

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

C-63-01Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til pasning i hjemmet af et barn med handicap skulle fortsat udbetales ud fra den bruttoydelse, der var beregnet på grundlag af ydelsesmodtagerens seneste lønindtægt før overgangen til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, uanset ændrede løn- og arbejdsforhold i løbet af ydelsesperioden. Hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste kunne højst udbetales for det antal timer, som ydelsesmodtagerens arbejdstid var nedsat for at passe barnet i hjemmet.

30-13Når ansøger tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet som lønmodtager betyder det, at bruttoindtægten skal fastsættes ud fra den seneste lønindtægt, som pågældende oppebar inden modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste.

11-15: Ved dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan der alene ske dækning af forældrenes tab. Det betyder, at ydelsen nedsættes med en løbende indtægt fra en pensions- eller forsikringsordning, når udbetalingen sker som følge af det samme indtægtstab. Dobbeltforsørgelse forudsætter, at to ydelser dækker samme forsørgelsesbehov eller er en følge af samme begivenhed. Ydelserne skal desuden dække samme tidsrum, og hvis ydelserne var blevet udbetalt på samme tidspunkt, skulle den ene ydelse udelukke eller nedsætte den anden.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven), nr. 9007 af 7. januar 2014.

• Pkt. 235, om rådgivningen i forbindelse med beslutning om hjælp efter servicelovens § 42

• Pkt. 239, om fastsættelse af den tidligere bruttoindtægt

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over kommunens afgørelse om beregningen af din tabte arbejdsfortjeneste. Kommunen afgjorde sagen den 29. juni 2018.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Beregningen af din tabte arbejdsfortjeneste skal foretages på baggrund af din indtægt i dit fleksjob.

• Du har ikke ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste med mere end 12 timer om ugen.

• Din erhvervsevnetabserstatning skal ikke fradrages i den tabte arbejdsfortjeneste.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse om din seneste lønindtægt, da vi er kommet til samme resultat.

Det betyder også, at vi ændrer kommunens afgørelse om udmålingen af din tabte arbejdsfortjeneste.

Det betyder videre, at vi ændrer kommunens afgørelse vedrørende fradraget for din erhvervsevnetabserstatning.

Begrundelse for afgørelsen

Beregningen af din tabte arbejdsfortjeneste

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at kommunens beregning af din tabte arbejdsfortjeneste er i overensstemmelse med reglerne herom.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste er ansat i et fleksjob, hvori du får udbetalt løn for 12 timers arbejde om ugen.

Bruttoindtægten skal fastsættes ud fra den seneste lønindtægt, som du oppebar inden modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste, når du har haft tilknytning til arbejdsmarkedet som lønmodtager.

Lønnen i dit fleksjob er derfor den seneste lønindtægt, forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Vi finder på den baggrund, at kommunens beregning af din tabte arbejdsfortjeneste er i overensstemmelse med reglerne herom.

Udmålingen af din tabte arbejdsfortjeneste

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at udmålingen af din tabte arbejdsfortjeneste skal tage udgangspunkt i din arbejdstid på 12 timer om ugen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er ansat i et fleksjob 12 timer om ugen og modtager løn fra din arbejdsgiver for de 12 timer, du arbejder. Du modtager derudover fleksløntilskud for de resterende 25 timer.

Du har derfor et indtægtstab svarende til 12 timer om ugen.

Vi finder på den baggrund, at udmålingen af din tabte arbejdsfortjeneste skal tage udgangspunkt i din arbejdstid på 12 timer om ugen.

Vi finder på den baggrund også, at du har et indtægtstab svarende til 12 timer om ugen.

Fradrag for din erhvervsevnetabsforsikring

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at der ikke skal ske fradrag for din erhvervsevnetabserstatning i din tabte arbejdsfortjeneste.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at din erhvervsevne er nedsat med 2/3, og at du som følge heraf er ansat i et fleksjob 12 timer om ugen.

Vi lægger også vægt på, at du modtager en erhvervsevnetabserstatning svarende til en nedsættelse af din erhvervsevne med 2/3.

Vi lægger videre vægt på, at du er berettiget til 12 timers tabt arbejdsfortjeneste om ugen. Vi henviser til begrundelsen ovenfor.

Vi finder på den baggrund, at din erhvervsevnetabserstatning og din tabte arbejdsfortjeneste ikke dækker samme forsørgelsesbehov. Der skal derfor ikke ske fradrag herfor i din tabte arbejdsfortjeneste.

Om reglerne

Tabt arbejdsfortjeneste er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. For at få dækket tabt arbejdsfortjeneste skal pasningen af barnet i hjemmet samtidig medføre et indtægtstab.

Tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 31.936 kr. (2020-niveau) om måneden. Maksimumbeløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til dækning af tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Ydelsesloftet og bruttoydelsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar med 2,0 procent tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår.

Hvis borgerens bruttoindtægt, uanset det timetal borgeren arbejdede forud for overgangen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, er lavere end ydelsesloftet, påvirkes udmålingen af ydelsen ikke af ydelsesloftet. I disse tilfælde skal den tabte arbejdsfortjeneste fastsættes ud fra den tidligere bruttoindtægt.

Bruttoindtægten skal fastsættes ud fra den seneste lønindtægt, som pågældende oppebar inden modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste, når ansøger tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet som lønmodtager. Vi henviser til principmeddelelse 30-13.

Når beregningsgrundlaget er fundet, beregnes den tabte arbejdsfortjeneste på samme måde som til en lønmodtager, herunder også i forhold til ydelsesloftet, og udbetales som A-indkomst.

For at få dækket tabt arbejdsfortjeneste skal pasningen af barnet i hjemmet samtidig medføre et indtægtstab. Det er således en forudsætning, at ansøgeren helt eller delvist har måttet ophøre med sin beskæftigelse for at passe barnet eller den unge.

Ved dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan der alene ske dækning af forældrenes tab. Det betyder blandt andet, at ydelsen nedsættes med en løbende indtægt fra en pensions- eller forsikringsordning, når udbetalingen sker som følge af det samme indtægtstab. Vi henviser i den forbindelse til principmeddelelse 11-15.

Dobbeltforsørgelse forudsætter, at to ydelser dækker samme forsørgelsesbehov eller er en følge af samme begivenhed. Ydelserne skal desuden dække samme tidsrum, og hvis ydelserne var blevet udbetalt på samme tidspunkt, skulle den ene ydelse udelukke eller nedsætte den anden.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer