Principmeddelelse 13-21 om arbejdsskade – tilbagebetaling – kompetence – privatretlig aftale

256

Principmeddelelse 13-21 fastslår

Arbejdsskademyndighederne træffer afgørelse om alle forhold efter arbejdsskadesikringsloven, herunder spørgsmål om tilbagebetaling.

Hvis et forsikringsselskab klager over en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse ikke skal udmøntes, før klageinstansen har behandlet sagen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har efter loven mulighed for at give forskud på erstatning eller godtgørelse i de situationer, hvor der er usikkerhed om størrelsen af det endelige tab af erhvervsevne eller varige mén. Det er efter arbejdsskadesikringslovens regler alene arbejdsskademyndighederne, der har mulighed for at fastsætte forskudsbetaling.

Arbejdsskadesikringsloven indeholder derimod ikke regler om acontoudbetalinger besluttet af forsikringsselskaber. Arbejdsskademyndighederne har ikke kompetence til at tage stilling til spørgsmål om tilbagebetaling af acontoudbetalinger, der hviler på en privatretlig aftale, hvor forsikringsselskabet ikke er forpligtet til at udbetale en ydelse efter arbejdsskadesikringsloven.

Sagens parter kan ikke igennem privatretlige aftaler bringe sig ind i eller ud af arbejdsskadesikringsloven.

I den konkrete sag havde forsikringsselskabet klaget over en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om erstatning for tab af erhvervsevne. Under sagens behandling i Ankestyrelsen indgik forsikringsselskabet en aftale med tilskadekomne, hvor forsikringsselskabet tilbød at udbetale et acontobeløb svarende til 15 procent i erstatning for tab af erhvervsevne. Aftalen indeholdt et vilkår om tilbagebetaling.

Ankestyrelsen ophævede Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse og gav afslag på erstatning for på tab af erhvervsevne, og forsikringsselskabet krævede acontobeløbet tilbagebetalt af tilskadekomne i henhold til aftalen. Tilskadekomne anmodede herefter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at tage stilling til spørgsmålet om tilbagebetaling. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf på den baggrund afgørelse om afslag på tilbagebetaling.

Ankestyrelsen vurderede, at arbejdsskademyndighederne ikke havde kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om tilbagebetaling af det udbetalte acontobeløb. Afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring var derfor ugyldig og blev ophævet. Der var tale om en privatretlig aftale, som ikke er reguleret i arbejdsskadesikringsloven, indgået mellem forsikringsselskabet og tilskadekomne.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om en aftale indgået mellem forsikringsselskabet og tilskadekomne om acontoudbetaling og tilbagebetaling i de situationer, hvor forsikringsselskabet ikke er forpligtet til at udbetale ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, er omfattet af arbejdsskademyndighedernes kompetence.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadesikringsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020.

• § 40, om afgørelseskompetence

• § 40 a, om tilbagebetaling af for meget udbetalt erstatning

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

• 15-12, om at forsikringspligten efter arbejdsskadesikringsloven ikke kan tilsidesættes ved aftaler eller kontraktlige forhold.

• 29-12, om at arbejdsskadesikringslovens regler om anmeldelse ikke kan fraviges ved aftale.

Ankestyrelsen har ikke andre principmeddelelser på området.

Den konkrete afgørelse

A Forsikring har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om tilbagebetaling.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 13. marts 2020.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Vi ophæver Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af den 13. marts 2020 om tilbagebetaling.

Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af den 13. marts 2020 ikke længere gælder, da afgørelsen er ugyldig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om, at du ikke skal betale for meget udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne tilbage, er ugyldig.

Vi vurderer, at arbejdsskademyndighederne ikke har kompetence til at træffe afgørelse om spørgsmålet om tilbagebetaling i sagen, da privatretlige aftaler om acontoudbetalinger ikke er reguleret i arbejdsskadeloven.

Hvad er afgørende for resultatet

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 31. august 2017, hvor de fastsatte dit tab af erhvervsevne til 30 procent. Forsikringsselskabet klagede over afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagen havde opsættende virkning og betød, at forsikringsselskabet ikke var forpligtet til at betale erstatning til dig.

Din fagforening anmodede den 20. november 2017 forsikringsselskabet om udbetaling af et acontobeløb. Forsikringsselskabet indvilligede i at udbetale et acontobeløb svarende til 15 procent i tab af erhvervsevne. Aftalen indeholdt et vilkår om, at forsikringsselskabet kunne kræve acontoudbetalingen tilbagebetalt, hvis der senere blev truffet afgørelse om, at du ikke havde ret til erstatning i samme omfang som vurderet på det tidspunkt. Din fagforening accepterede vilkårene på dine vegne.

Den 14. november 2018 stadfæstede vi Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 31. august 2017.

Vi modtog herefter en indsigelse fra forsikringsselskabet, som gav os anledning til at genoptage vores afgørelse. Den 5. december 2019 traf vi afgørelse om ophævelse af vores tidligere afgørelse, og vi gav afslag på tab af erhvervsevne.

Vi lægger vægt på, at der i aftalen af den 5. december 2017 om acontoudbetaling ikke er tale om en acontoudbetaling, der er omfattet af arbejdsskadelovens regler om, hvornår der kan ske acontoudbetaling.

Vi lægger også vægt på, at forsikringsselskabets klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 31. august 2017 har opsættende virkning, og at forsikringsselskabet derfor ikke havde pligt til at udbetale erstatning i henhold til afgørelsen. Forsikringsselskabets acontoudbetaling var derfor heller ikke udtryk for udbetaling af en erstatning i henhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 31. august 2017.

Forsikringsselskabets krav mod dig om tilbagebetaling af acontoudbetalingen beror således på en privatretlig aftale, som arbejdsskademyndighederne ikke har kompetence til at tage stilling til. Vi lægger herved vægt på, at acontoudbetalingen i henhold til aftalen mellem forsikringsselskabet og dig ikke er en ydelse efter arbejdsskadeloven.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer