Principmeddelelse 16-21 om boligstøtte – fraflytning og tilbagebetaling

256

Principmeddelelse 16-21 fastslår

Tilbagebetaling af boligstøtte opstået i forbindelse med boligstøttemodtagers fraflytning fra boligen skal afgøres efter boligstøtteloven og ikke efter den obligationsretlige grundsætning om condictio indebiti.

Har boligstøttemodtager modtaget boligstøtte for en periode, der ligger efter fraflytningsdagen, kan Udbetaling Danmark kræve støtten tilbagebetalt, hvis boligstøttemodtager ikke har opfyldt sin oplysningspligt om flytningen, eller hvis boligstøttemodtager mod bedre vidende uberettiget har modtaget boligstøtte.

Tilbagebetalingskrav på under 250 kr. som følge af fraflytning er dog omfattet af boligstøttelovens bagatelgrænse. Det betyder, at krav på under 250 kr., der er opstået som følge af boligstøttemodtagers flytning, ikke kan kræves tilbagebetalt med det samme. Kravet skal henstå til den årlige efterregulering.

Kun hvis der i løbet af året er opstået andre krav, som bringer det samlede krav over 250 kr., kan beløbet kræves tilbagebetalt.

Er det ikke tilfældet, bortfalder krav opstået i forbindelse med fraflytningen.

Den konkrete sag

I den konkrete sag ændrede Ankestyrelsen Udbetaling Danmarks afgørelse. Ankestyrelsen vurderede, at selvom betingelserne for at kræve tilbagebetaling var opfyldt, fordi boligstøttemodtager mod bedre vidende, uberettiget havde modtaget for meget boligstøtte efter fraflytningsdagen, kunne beløbet ikke kræves tilbagebetalt. Det kunne det ikke, fordi beløbet var under bagatelgrænsen i boligstøtteloven. Beløbet skulle henstå til den årlige efterregulering.

Efterreguleringen for 2016, hvor fraflytningen fandt sted, var opgjort den 18. december 2017. Boligstøttemodtager havde i 2016 fået den boligstøtte, som han skulle have, og der var derfor ikke yderligere krav end flyttekravet på 187 kr. Det samlede krav for 2016 var under boligstøttelovens bagatelgrænse på 250 kr. og bortfaldt derfor.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare om tilbagebetaling af boligstøttegæld opstået som følge af fraflytning, kan opkræves efter boligstøttelovens § 47, stk. 3 eller om den obligationsretlige grundsætning om condictio indebiti finder anvendelse.

Efter denne grundsætning kan myndigheder, som fejlagtigt har udbetalt en ydelse, kræve denne betalt tilbage, hvis betingelserne – herunder, om modtager har været i ond tro, er opfyldt.

Vi har desuden ønsket at afklare, om boligstøttelovens § 47, stk. 4, finder anvendelse ved tilbagebetaling af gæld opstået ved fraflytning.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. februar 2021.

• § 42, stk. 3, 1. pkt., om ophør af boligstøtte på fraflytningsdagen.

• § 43, stk. 3, om oplysningspligt.

• § 47, stk. 3, om tilbagebetaling af boligstøtte.

• § 47, stk. 4, om bagatelgrænsen for beløb under 250 kr.

Praksis

Følgende principmeddelelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

M-12-06, hvor vi behandlede spørgsmålet om, hvorvidt en kvinde konkret ud fra hendes forhold kunne siges at have modtaget boligstøtte efter fraflytning mod bedre vidende. Kvindens sygdomme og mentale helbred bevirkede, at vi afgjorde, at hun konkret ikke havde modtaget boligstøtten mod bedre vidende, og hun skulle derfor ikke betale støtten tilbage.

M-6-08, hvor vi behandlede spørgsmålet om tilbagebetaling af boligstøtte ved flytning, når boligstøtten var udbetalt direkte til udlejer. Vi fandt, at der er umiddelbar identifikation mellem boligstøttemodtager og udlejer, og at boligstøttemodtager derfor burde vide, at der var udbetalt boligstøtte til ham uberettiget.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over Udbetaling Danmarks afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte. Udbetaling Danmark afgjorde sagen den 18. marts 2020.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til boligstøtte til boligen beliggende X fra den 15. august 2016.

• Du har for perioden 15. – 31. august 2016 modtaget for meget i boligstøtte.

• Du skal ikke tilbagebetale det for meget udbetalte boligstøtte, i alt 187 kr.

Det betyder, at vi ændrer Udbetaling Danmarks afgørelse.

Hvis du allerede har betalt kravet på 187 kr., skal Udbetaling Danmark sikre, at du får pengene udbetalt til din konto. Udbetaling Danmark kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen stop af boligstøtte

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du med virkning fra 15. august 2016 ikke har ret til boligstøtte til boligen beliggende X, fordi du fraflyttede boligen på denne dato.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du ifølge oplysninger fra folkeregistret og dig selv er fraflyttet boligen beliggende X den 15. august 2016.

Om reglerne

Retten til boligstøtte bortfalder på fraflytningsdagen. Ved fraflytningsdagen forstås datoen for den fysiske faktiske flytning. Det er derfor uden betydning, om der er betalt husleje efter fraflytningsdatoen.

Begrundelse for afgørelsen om modtagelse af boligstøtte for perioden 15. – 31. august 2016

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Udbetaling Danmarks vurdering af, at du modtog boligstøtte for perioden 15. – 31. august 2016 uberettiget og mod bedre vidende, da du vidste eller burde vide, at det har betydning for din boligstøtte, at du var fraflyttet boligen beliggende X.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du den 23. juli 2016 anmodede om stop af boligstøtte fra den 15. august 2016 til boligen beliggende X. Du har derfor opfyldt din oplysningspligt, da du har givet Udbetaling Danmark besked.

Selvom du har oplyst, at du fra den 15. august 2016 ikke længere skal have boligstøtte til din tidligere bolig, får du den 1. august 2016 alligevel udbetalt boligstøtte for hele august måned.

Vi lægger vægt på, at du på tidspunktet for udbetalingen af boligstøtte for august 2016 vidste, at du skulle flytte den 15. august 2016.

Den 11. august 2016 søger du om boligstøtte til din nye bolig, og af den medsendte kvittering for din ansøgning om boligstøtte til din nye bolig fremgår, at lejemålet gælder fra 1. august, og at du ønsker boligstøtte til boligen fra den 15. august 2016. Du vedlægger yderligere en underskrevet lejekontrakt til den nye bolig.

Vi vurderer på denne baggrund, at du vidste eller burde vide, at du modtog boligstøtte for den resterende del af august måned efter den 15. uberettiget.

Om reglerne

Når man modtager boligstøtte er der pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om alle ændringer, der kan føre til bortfald eller nedsættelse af boligstøtten.

Hvis man som boligstøttemodtager om andre forhold end indkomstændringer har undladt at give Udbetaling Danmark meddelelse om ændringer i ens forhold, som er omfattet af oplysningspligten, eller har man mod bedre vidende modtaget boligstøtte, skal det beløb, der er modtaget med urette, tilbagebetales.

Begrundelse for afgørelsen om tilbagebetaling

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at betingelserne for at kræve tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte i forbindelse med din flytning fra boligen beliggende X ikke er opfyldt. Du skal derfor ikke tilbagebetale 187 kr.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på kravets størrelse, 187 kr., og at det er under boligstøttelovens bagatelgrænse på 250 kr. Beløbet kan derfor ikke opkræves umiddelbart ved kravets konstatering.

Vi lægger også vægt på, at du har fået det rigtige beløb udbetalt i boligstøtte for 2016, og at der ikke opstod krav i forbindelse med efterreguleringen for året. Vi henviser til Udbetaling Danmarks afgørelse af 18. marts 2017. Beløbet på 187 kr. kan derfor ikke opkræves i forbindelse med efterregulering af boligstøtte for 2016.

Om reglerne

Tilbagebetaling kan kun ske, når beløbet, der kræves betalt er på over 250 kr. for et samlet kalenderår. Hvis beløbet er under 250 kr., kan der ikke umiddelbart kræves tilbagebetaling og et krav skal herefter overgå til den årlige efterregulering. Det kan da kun opkræves, hvis der er opstået andre krav i løbet af året, som får det samlede krav til at overstige 250 kr.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer