SU – EU-arbejdstager – uforskyldt ledig

256

Afgørelse om bevarelse af arbejdstager-status jf. EU-rettens direktiv 2004/38/ef


En EU-statsborger, som er arbejdstager i Danmark efter EU-retten, kan i visse tilfælde opretholde sin arbejdstagerstatus under ledighed.

Det er en betingelse, at arbejdsløsheden uforskyldt, og at man tilmelder sig arbejdsformidlingen som arbejdssøgende inden for ganske kort tid efter ophøret af beskæftigelsen.

At arbejdsløsheden er uforskyldt betyder, at den pågældende ikke kan bebrejdes, at hun/han ikke længere er erhvervsaktiv.

Der skal altid fortages en konkret vurdering af, om det objektivt set er omstændigheder uden for den pågældendes kontrol, der har ført til, at den pågældende har mistet sit arbejde.

Ankenævnet vurderede, at den studerende i den konkrete sag ikke kunne bebrejdes, at han ikke længere var erhvervsaktiv, selvom han selv havde sagt op.

Efter ca. 4 måneders ansættelse indkaldte arbejdsgiver ikke længere den studerende til arbejde og betalte ikke længere løn i overensstemmelse med ansættelseskontrakten.

Den studerende forsøgte forgæves at få arbejdsgiver i tale.

Den studerende og dennes fagforening opsagde derefter ansættelsen og stævnede arbejdsgiver med påstand om betaling af løn i overensstemmelse med kontrakten.

Arbejdsgiver betalte efterfølgende løn og indberettede løn og timer i overensstemmelse med stævningen.

Reglerne:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017:

• § 2 b, stk. 1, nr. 2, om EU-statsborgeres ret til SU som EU-arbejdstagere.

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte, bekendtgørelse nr. 1515 af 13. december 2017:

• § 2, stk. 1, om EU-statsborgeres ret til SU som EU-arbejdstagere.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004:

• artikel 7, stk. 3, litra b og c, om bevarelse af arbejdstagerstatus

Sagsfremstilling:

Den studerende, som var ungarsk statsborger, modtog SU som EU-arbejdstager. Han var ansat som timelønnet chauffør med en kontraktlig ugentlig arbejdstid på minimum 12-14 timer. Han havde i ca. 4 måneder været beskæftiget svarende nogenlunde til dette.

Derefter blev han ikke længere kaldt på arbejde. Han forsøgte at kontakte sin arbejdsgiver flere gange via telefon, beskeder, e-mail og personligt, men arbejdsgiver ignorerede henvendelserne.

Den studerende sagde derefter sit arbejde op og sammen med sin fagforening krævede han betaling af løn på baggrund af ansættelseskontrakten. Da arbejdsgiver ikke betalte, lagde den studerende og fagforeningen sag an mod arbejdsgiver, som derefter betalte løn og indberettede løn og timer i overensstemmelse med stævningen.

Styrelsen havde vurderet, at den studerende ikke var uforskyldt ledig, fordi han selv havde sagt op.

Ankenævnet fandt ud fra en samlet konkret vurdering af alle forhold omkring ophøret af ansættelsen, at den studerende var uforskyldt ledig.

Da han kort efter opsigelse meldte sig ledig på Jobnet, opfyldte han betingelserne for at bevare status som arbejdstager efter EU-retten under uforskyldt ledighed.

Afgørelse:

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger fandt, at den studerende ikke skulle tilbagebetale SU for maj 2020, og at retten til SU ikke ophørte fra juni 2020.

Begrundelse for afgørelsen

Vi vurderer, at du kan opretholde din arbejdstagerstatus efter EU-retten fra 1. maj 2020. Du skal derfor ikke tilbagebetale SU for maj 2020, og din ret til SU ophører ikke fra juni 2020.

Vi vurderer i den forbindelse, at du er uforskyldt ledig, fordi du ikke kan bebrejdes, at du ikke længere er erhvervsaktiv i maj 2020.

Vi har herved lagt vægt på, at du den 26. november 2019 blev ansat som timelønnet chauffør med en kontraktlig ugentlig arbejdstid på minimum 12-14 timer, og at du i perioden indtil 5. april 2020 har været beskæftiget svarende nogenlunde til dette.

Vi har videre lagt vægt på din forklaring om, at du derefter ikke længere blev kaldt på arbejde, og at du forsøgte at kontakte din arbejdsgiver flere gange via telefon, beskeder, e-mail og personligt, men at han ignorerede dine henvendelser. Du har vedlagt to e-mails, som dokumentation herfor.

Vi har også lagt vægt på, at der – som sagen foreligger for os – ikke er oplysninger, som strider imod din forklaring.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du derefter sagde din stilling op den 15. april 2020, og meldte dig ledig på Jobnet den 18. april 2020. Du har således inden for ganske kort tid efter din ledighed meldt dig ledig på Jobnet.

Vi har tillige lagt vægt på, at din arbejdsgiver efterfølgende har betalt dig løn i overensstemmelse med stævning.

Vi har i den forbindelse lagt til grund, at du og din fagforening har krævet betaling af løn på baggrund af de kontaktlige 12-14 timer om ugen i perioden fra den 6. april 2020 til din opsigelse den 15. april 2020, samt i opsigelsesperioden fra den 16. april 2020 til den 31. april 2020. Du og din fagforening har efterfølgende lagt sag an mod din arbejdsgiver med dette lønkrav. Din arbejdsgiver har herefter betalt løn og indberettet løn og timer i overensstemmelse med stævningen.

Vi finder herefter ud fra en konkret vurdering af alle forhold omkring ophøret af din ansættelse, at du opfylder betingelserne for at bevare status som arbejdstager efter EU-retten under uforskyldt ledighed.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer