Lovændringer mm

Denne side følges ikke tæt, hvorfor evt. lovændringer kan være ændret.

 1. Skrivelse om hvornår og i hvilke virksomheder en ægtefælle, der er visiteret til fleksjob, kan ansættes i den anden ægtefælles eller begge ægtefællers selvstændige virksomhed
 2. Vejledning om visitation, virksomhedsrettet indsats og job som vejen til uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere
 3. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.)
 4. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Bedre ressourceforløb m.v.)
 5. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet
 6. Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19
 7. Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv.
 8. Lov om ændring af retsplejeloven, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love
 9. Vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11
 10. Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.
 11. ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed
 12. Bekendtgørelse om fleksjob m.v.

Denne delside har til formål

Vi vil på denne side forsøge at følge med i kommende ændringer og nye skrivelser.
Fokus på jobcenter relateret indhold. Siden vil som udgangspunkt indeholde links til andre sider.

Beskæftigelsesministeriets nugældende regler opdateres automatisk

Vejledning om afgørelsesbegrebet fra Ankestyrelsen til sagsbehandlere

Vejledning-om-afgoerelsesbegrebetDebat om emnerne bør for nemhedens skyld starte med tallet før dit indlæg. fx 4. “jeg mener at det forringer den i forvejen dårlige kvalitet af ressourceforløb”