Satser

Barselsdagpenge, jf. lov om orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 106 af 2. februar 2020)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021.

Dagpenge, lønmodtagereLovhenvisningSats
Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn:  
Dagpenge efter barselloven § 354.460 kr. pr. uge

Satser herunder er gældende fra den 1. januar 2022

Dagpenge, lønmodtagereLovhenvisningSats
Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn:  
Dagpenge efter barselloven § 350.000 kr. pr. uge

Befordringsgodtgørelse

Når den daglige transport mellem ens bopæl og aktiveringstilbud eller uddannelse ligger ud over 24 km, kan man søge om befordringsgodgørelse.

Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Lov nr. 548 af 7. maj 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Befordringsgodtgørelse mv.LovhenvisningSats
Befordringsgodtgørelse, kilometersats§ 175, stk 1. og stk. 20,95 kr. pr. km.
Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 6, nr. 2-5, 7, 8, 12 og 13)§ 176, stk. 11.000 kr. pr. md.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er et supplement til folkepensionen. Den ansatte betaler selv en tredjedel af bidraget til pensionsordningen, mens arbejdsgiveren betaler resten.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Bidrag til Arbejdsmarkedets TillægspensionLovhenvisningSats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik:  
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn§ 79, stk. 315.547 kr. pr. md.
Ydelsens mindstestørrelse, andre§ 79, stk. 311.698 kr. pr. md.
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag1§ 8095 kr. pr. md.
Kommunens 2/3 bidrag§ 80189 kr. pr. md.

1 Jf. BEK nr. 1600 af 27. december 2019 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Boligstøtte

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift.

Boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 48 af 16. januar 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Individuel boligstøtte – boligydelseLovhenvisningSats
Formuegrænserne for formuetillæg:– 10 pct. af formue over laveste grænse– 20 pct. af formue over højeste grænse§ 8 a, stk. 1 902.600 kr. pr. år 1.805.400 kr. pr. år
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til– varme– varmt vand– elforbrug§ 10, stk. 2 92,25 kr. pr. år 29,25 kr. pr. år 69,50 kr. pr. år
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til– vandafgift– vandafledningsafgift§ 10, stk. 3 15,25 kr. pr. år 22,25 kr. pr. år
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg– ved lejers vedligeholdelsespligt– ved lejers delvise vedligeholdelsespligt§ 10, stk. 4 
69,50 kr. pr. år 34,50 kr. pr. år
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter§ 10, stk. 535,25 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig leje§ 14, stk. 196.200 kr. pr. år
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse§ 17, stk. 1, nr. 413.800 kr. pr. år 
Tillægget til boligudgiften§ 21, stk. 17.200 kr. pr. år
Indkomstgrænse§ 21, stk. 1, 1. pkt.171.500 kr. pr. år
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn§ 21, stk. 1, 2. pkt. 45.200 kr. pr. år
Mindstebeløb for årlig egenbetaling § 21, stk. 218.100 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse§ 23, stk. 150.760 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber§ 24 d, stk. 2 32.000 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber§ 24 e, stk. 316.920 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån§§ 33 og 343.720 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte – boligsikringLovhenvisningSats
Formuegrænserne for formuetillæg– 10 pct. af formue over laveste grænse– 20 pct. af formue over højeste grænse§ 8 a, stk. 1 779.800 kr. pr. år 1.559.700 kr. pr. år
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til– varme– varmt vand– elforbrug§ 10, stk. 2 79,75 kr. pr. år 25,25 kr. pr. år 60,00 kr. pr. år
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til– vandafgift– vandafledningsafgift§ 10, stk. 3 13,25 kr. pr. år 19,25 kr. pr. år
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg– ved lejers vedligeholdelsespligt– ved lejers delvise vedligeholdelsespligt§ 10, stk. 4 
60,00 kr. pr. år 29,75 kr. pr. år
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter§ 10, stk. 530,50 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig leje§ 14, stk. 183.100 kr. pr. år 
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse§ 17, stk. 1, nr. 4 11.900 kr. pr. år 
Indkomstgrænse§ 22, stk. 1, 1. pkt. 148.100 kr. pr. år 
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn § 22, stk. 1, 2. pkt. 39.000  kr. pr. år 
Mindstebeløb for årlig egenbetaling § 22, stk. 225.000 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring § 23, stk. 1 43.848 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber § 24 d, stk. 2 27.600 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber § 24 e, stk. 3 14.616 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån §§ 33 og 34 3.216 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte – diverse satserLovhenvisningSats
Grænsebeløb for beboerindskudslån– lejligheder– enkeltværelser– tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn§ 56 257.670 kr. pr. år 174.548 kr. pr. år 45.200 kr. pr. år
Kompensationsordning1 198.600 kr. pr. år
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932 261.100 kr. pr. år
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3 14.600 kr. pr. år
Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte– Førtidspension (alle ordninger)– Folkepension– Andre § 8, stk. 2 1,25 pct. 2,30 pct. 4,00 pct.

1Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72.

Børnetilskud

Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.

Børnetilskud, jf. lov om børnetilskud (LBK nr. 63 af 21. januar 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

BørnetilskudLovhenvisningSats
Ordinært børnetilskud § 25.996 kr. pr. år
Ekstra børnetilskud§ 36.112 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, grundbeløb§ 4, stk. 315.336 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, tillæg§ 4, stk. 51.980 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb§ 4, stk. 230.672 kr. pr. år
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg§ 4, stk. 4 3.960 kr. pr. år
Flerbørnstilskud§ 10 a9.896 kr. pr. år
Adoptionstilskud§ 10 b 56.952 kr. (engangsbeløb) 
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre§ 10 c, stk. 17.876 kr. pr. år
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger§ 10 c, stk. 6157.700 kr. pr. år 
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger§ 10 c, stk. 7 236.400 kr. pr. år 
BørnebidragLovhenvisningSats
Normalbidrag til børn, grundbeløb§ 14, 3. pkt.1.278 kr. pr. md.
Normalbidrag til børn, tillæg§ 14, 4. pkt.165 kr. pr. md.
Normalbidrag ved fødsel§ 15878 kr. (engangsbeløb)
Normalbidrag omkring fødsel§ 151.529 kr. pr. md.

Dagpenge

Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til arbejdsløse, som er medlem af en a-kasse. Det er a-kasserne, der udbetaler dagpenge, og det er også a-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejds­markedet.

Dagpenge, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 199 af 11. marts 2020)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Dagpenge, lønmodtagereLovhenvisningSats
Fuldtidsforsikrede§ 4719.322 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede§ 7012.881 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede§ 49, stk. 5 15.844 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede§ 49, stk. 5 10.562 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede§ 49, stk. 5 13.815 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede§ 49, stk. 5 9.210 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), fuldtidsforsikrede§ 52 a, stk. 2 og 39.661 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), deltidsforsikrede§ 52 a, stk. 2 og 36.441 kr. pr. md.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)LovhenvisningSats
Hel dagpengegodtgørelse§ 84, stk. 1892 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse§ 84, stk. 1446 kr. pr. dag
Dagpenge under uddannelsesløftLovhenvisningSats
Fuldtidsforsikrede (80 pct. sats)§ 48 a, stk. 115.458 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (80 pct. sats)§ 48 a, stk. 110.305 kr. pr. md.
100 pct. sats, ved uddannelse fra særlig liste (kun for forløb igangsat i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020), fuldtidsforsikrede§ 48 a, stk. 219.322 kr. pr. md.
100 pct. sats, ved uddannelse fra særlig liste (kun for forløb igangsat i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020), deltidsforsikrede§ 48 a, stk. 212.881 kr. pr. md.
110 pct. sats, for forsikrede ledige med ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse i perioden 1. august 2020 – 31. december 2021, fuldtidsforsikrede§ 48 a, stk. 321.254 kr. pr. md.
110 pct. sats, for forsikrede ledige med ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse i perioden 1. august 2020 – 31. december 2021, deltidsforsikrede§ 48 a, stk. 314.169 kr. pr. md.
Dagpenge under den midlertidige ordning om arbejdsfordelingLovhenvisningSats
120,53 pct. sats, fuldtidsforsikrede§ 48, stk. 723.289 kr. pr. md.
120,53 pct. sats, deltidsforsikrede§ 48, stk. 715.525 kr. pr. md.
71,5 pct. sats, fuldtidsforsikrede§ 5013.815 kr. pr. md.
71,5 pct. sats, deltidsforsikrede§ 509.210 kr. pr. md.

Øvrige satser mv. på dagpengeområdet

 LovhenvisningSats
Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge  
Fuldtidsforsikrede§ 53, stk. 2, jf. stk. 720.333 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede§ 53, stk. 2, jf. stk. 713.555 kr. pr. md.
Validering af indkomst ved opgørelse af indkomstkravet§ 53, stk. 3, jf. 11, stk. 2,
i bek. nr. 1751 af 27. december 2018
126,82 kr. pr. time
Teknisk beregnet dagssats  
Dagpenge, fuldtidsforsikrede§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2892 kr. pr. dag
Dagpenge, deltidsforsikrede§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2595 kr. pr. dag
Omregningssatser for 2021  
 § 52, jf. bek. nr. 1154 af 20.
december 1995
251,99 kr. pr. time
 § 53, stk. 12126,69 kr. pr. time

Fleksydelse

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.

Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1097 af 1. november 2019 med seneste ændringer)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

FleksydelseLovhenvisningSats
Fleksydelse (100 pct.)§ 17, stk. 1231.924 kr. pr. år
Fleksydelse (91 pct.)§ 17, stk. 2 og 3211.044 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af fleksydelse§ 25, stk. 2100 kr. pr. md.
Fradrag i pensionsbeløb§ 18, stk. 1116.600 kr. pr. år
Lempeligt fradrag§ 20, stk. 340.676 kr. pr. år
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1§ 2183.887 kr. pr. år
Fleksydelsesbidrag2§ 81.561 kr. pr. kvartal
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren3§ 121,78 kr. pr. time

1 Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

2 Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

3 Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.

Førtidspension og seniorpension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Førtidspension og seniorpension, jf. lov om social pension (LBK nr. 983 af 23. september 2019 med senere ændringer)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

FørtidspensionLovhenvisningSats
Førtidspension og seniorpension, enlige§ 49, stk. 1, nr. 919.331 kr. pr. md. (2022 19.360 kr.)
– heraf udgør Førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg 5.293 kr. pr. md. (2022 5.301 kr.)
Førtidspension og seniorpension, andre§ 49, stk. 1, nr. 916.432 kr. pr. md. (2022 16.457 kr.)
– heraf udgør Førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg  4.549 kr. pr. md. (2022 4.556 kr.)
Førtidspension og seniorpension – fradragsbeløb og nedsættelseLovhenvisningSats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget  
– fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist§ 49, stk. 1, nr. 10259.560 kr. pr. år
– maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist§ 49, stk. 1, nr. 12402.700 kr. pr. år
– maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist§ 49, stk. 1, nr. 12266.200 kr. pr. år
– fradrag, enlige§ 49, stk. 1, nr. 1181.900 kr. pr. år
– fradrag, gifte/samlevende§ 49, stk. 1, nr. 11129.900 kr. pr. år
Nedsættelse  
– nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget§ 32 c, stk. 130 pct.
– nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension§ 32 c, stk. 115 pct.
Minimumsbeløb  
– minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen og seniorpensionen§ 32 c, stk. 25.796 kr. pr. år
– minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen og seniorpensionen§ 32 c, stk. 24.932 kr. pr. år

Førtidspension og seniorpension – bidrag til ATP og SUPP1

Førtidspension og seniorpension – fradragsbeløb og nedsættelseLovhenvisningSats
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel§ 33 a1.128 kr. pr. år
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel§ 33 a2.268 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel§ 33 b2.220 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel § 33 b4.440 kr. pr. år

ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

Førtidspension før 1. januar 2003 – pension, invaliditetsydelse, tillægLovhenvisningSats
Grundbeløb§ 48, stk. 1, nr. 177.616 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige§ 48, stk. 1, nr. 380.616 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre§ 48, stk. 1, nr. 338.952 kr. pr. år
Invaliditetsbeløb § 48, stk. 1, nr. 7 39.144 kr. pr. år
Invaliditetsydelse§ 48, stk. 1, nr. 839.432 kr. pr. år 
Erhvervsudygtighedsbeløb § 48, stk. 1, nr. 9 52.080 kr. pr. år 
Førtidsbeløb § 48, stk. 1, nr. 10 20.472 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt. 18.672 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension§ 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.39.144 kr. pr. år 
Bistandstillæg§ 48, stk. 1, nr. 1240.944 kr. pr. år 
Plejetillæg§ 48, stk. 1, nr. 13 81.708 kr. pr. år 
Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993 § 61 44.448 kr. pr. år 
Ægteskabstillæg1 10.668 kr. pr. år 
Mediecheck§ 48, stk. 1, nr. 14732 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 pct. over 33 pct. kommuneskat, enlige§ 62 59 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. over 33 pct. kommuneskat, andre§ 62 34 kr. pr. år 
Formuegrænse, helbredstillæg2§ 48, stk. 1, nr. 1491.900 kr. pr. år 

1 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

2 Jf. § 13 i lov nr. 278 af 17. april 2018 fratrækkes i perioden 1. juli 2018 – 31. marts 2021 ved opgørelse af formue efter § 19 et beløb svarende til lån ydet efter kap. 2 i lov om lån til betaling af grundskyld.

Førtidspension før 1. januar 2003 – varmetillægLovhenvisningSats
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig1§ 17, stk. 15.400 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende1§ 17, stk. 18.100 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg1§ 17, stk. 1 
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 5.401-13.600 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 13.601-18.200 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig 18.201-22.500 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 8.101-13.600 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 13.601-18.200 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende 18.201-22.500 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig 6.700 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende 6.700 kr. pr. år
Petroleumstillæg§ 17, stk. 3 
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig2 262,5 øre pr. år
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende2 262,5 øre pr. år
Husholdningsfradragbek. § 19, stk. 3 
Husholdningsfradrag ved el, enlig 1 3 3.700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende 1 3 4.800 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig 1 3 700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende 1 3 800 kr. pr. år

1 Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1472 af 17. december 2019.

2 Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

3 Jf. bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., nr. 1472 af 17. december 2019.

Førtidspension før 1. januar 2003 – fradragsbeløb og nedsættelse mm.LovhenvisningSats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget  
Fradrag ved grundbeløb, enlig§ 48, stk. 1, nr. 2344.600 kr. pr. år
Fradrag ved grundbeløb, gift§ 48, stk. 1, nr. 2233.900 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig§ 48, stk. 1, nr. 5 76.100 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende§ 48, stk. 1, nr. 5152.500 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig§ 48, stk. 1, nr. 622.000 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende§ 48, stk. 1, nr. 643.400 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig§ 48 b13.600 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende§ 48 b27.200 kr. pr. år
Nedsættelse  
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget§ 29, stk. 160 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget§ 29, stk. 2, nr. 130,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget§ 29, stk. 2, nr. 316 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget§ 29, stk. 2, nr. 232 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag§ 29, stk. 2, nr. 432 pct.
Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist§ 48, stk. 1, nr. 454 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.067 kr. i indtægtsgrundlaget§ 29, stk. 31 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 529 kr. i indtægtsgrundlaget§ 29, stk. 31 pct.
Minimumsbeløb  
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)§ 29, stk. 41.944 kr. pr. år

Førtidspension før 1. januar 2003 – bidrag til ATP og SUPP1

Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelseLovhenvisningSats
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel§ 331.128 kr. pr. år
Frivilligt ATP-bidrag, statens andel§ 332.268 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel§ 332.220 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel § 334.440 kr. pr. år

1ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

KontanthjælpLovhenvisningSats
Fyldt 30 år, forsørger børn§ 25, stk. 2, nr. 115.547 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre§ 25, stk. 2, nr. 211.698 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år§ 25, stk. 3, nr. 114.860 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud§ 25, stk. 3, nr. 210.396 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)§ 25, stk. 3, nr. 311.698 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt§ 25, stk. 3, nr. 415.547 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende§ 25, stk. 3, nr. 511.698 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende§ 25, stk. 3, nr. 67.541 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende§ 25, stk. 3, nr. 73.639 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende§ 25, stk. 3, nr. 87.541 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende§ 25, stk. 3, nr. 93.639 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg§ 25, stk. 415.547 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælpLovhenvisningSats
Enlig forsørgere under 30 år§ 25, stk. 9, nr. 1686 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud§ 25, stk. 9, nr. 25.151 kr. pr. md.
25-29 år og udeboende§ 25, stk. 9, nr. 34.159 kr. pr. md.
25-29 år og hjemmeboende§ 25, stk. 9, nr. 48.062 kr. pr. md.
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 4LovhenvisningSats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr.§ 35, stk. 4200 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr.§ 35, stk. 4400 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr.§ 35, stk. 4600 kr. pr. dag
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr.§ 35, stk. 4700 kr. pr. dag
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 5LovhenvisningSats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr.§ 35, stk. 5600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr.§ 35, stk. 51.200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr.§ 35, stk. 51.800 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr.§ 35, stk. 52.100 kr. pr. hændelse
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet§ 42, stk. 1 og § 43, stk. 111.698 kr. pr. md.
EngangshjælpLovhenvisningSats
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)§ 25 a, stk. 26.252 kr. pr. md.
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)§ 25 a, stk. 33.108 kr. pr. md.
Hjælp til visse persongrupperLovhenvisningSats
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret§ 27, stk. 110.225 kr. pr. md.
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret§ 27, stk. 23.147 kr. pr. md.
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)§ 12, stk. 312.821 kr. pr. md.
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fraLovhenvisningSats
Formue, enlige§ 14, stk. 110.000 kr. pr. år
Formue, ægtefæller§ 14, stk. 120.000 kr. pr. år
Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom§ 14, stk. 8150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgerpligt§ 30, stk. 215.547 kr. pr. md.
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre§ 30, stk. 211.698 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt§ 31, stk. 128,40 kr. pr. time
Fradrag for indtægter ved arbejde – STU (maksimumbeløb)§ 31, stk. 226.842 kr. pr. år
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats§ 31, stk. 3251,99 kr. pr. time
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2LovhenvisningSats
Ikke-forsørgere§ 34, stk. 83.150 kr. pr. md.
Forsørgere med et hjemmeboende barn§ 34, stk. 84.600 kr. pr. md.
Forsørgere med et udeboende barn§ 34, stk. 84.700 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1§ 34, stk. 8850 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1§ 34, stk. 8700 kr. pr. md.
Indtægtsgrænse efter 3 måneder – dagpengemaksimum§ 34, stk. 819.322 kr. pr. md.
Grænse uafhængig af tidligere indtægter – integrationsydelse§ 34, stk. 814.043 kr. pr. md.
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidragLovhenvisningSats
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)§ 96 a, stk. 115.547 kr. pr. md.

Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

Her kan du finde en række forskellige tilskud til arbejdsgivere, når de har ansat medarbejdere på særlige vilkår eller fx i et job med løntilskud.

Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Lov nr. 548 af 7. maj 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Løntilskud1LovhenvisningSats
Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob§ 75, stk. 2, nr. 129,71 kr. pr. time
Løntilskud, folkepensionister§ 75, stk. 2, nr. 2 52,03 kr. pr. time
Løntilskud, privat arbejdsgiver§ 75, stk. 2, nr. 382,90 kr. pr. time
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver§ 75, stk. 2, nr. 4120,40 kr. pr. time
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver§ 75, stk. 2, nr. 5160,24 kr. pr. time
Timeløn2§ 72, stk. 2130,99 kr. pr. time
Løntilskud ved fleksjobLovhenvisningSats
Maksimum for beregning af løntilskud§ 133 og § 136548.386 kr. pr. år
Maksimum for beregning af løntilskud§ 133 og § 136285,00 kr. pr. time
Ved 1/2 tilskud§ 133 og § 136274.193 kr. pr. år
Ved 1/2 tilskud§ 133 og § 136142,50 kr. pr. time
Ved 2/3 tilskud§ 133 og § 136365.591 kr. pr. år
Ved 2/3 tilskud§ 133 og § 136190,00 kr. pr. time
Fleksløntilskud§ 123, stk. 14.370 kr. pr. uge
Fleksløntilskud§ 123, stk. 118.936 kr. pr. md.
Lønindtægtsgrænse§ 123, stk. 215.264 kr. pr. md.
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende§ 126, stk. 5146.767 kr. pr. år
Højeste fleksbidrag3§ 7, stk. 24.545 kr. pr. md.
JobrotationsydelseLovhenvisningSats
Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver§ 152, stk. 1192,82 kr. pr. time
Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver (gammel ordning)4§ 98 a, stk. 2216,93 kr. pr. time
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelseLovhenvisningSats
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse§ 48, stk. 74.232,82  kr. pr. uge

1 Der gælder samme løntilskudssatser, for så vidt angår løntilskud efter § 15 b, stk. 4, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

2 Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale månedlige dagpengesats.

3 Bestemmelsen findes i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK 1086 af 19. september 2017).

4 Jobrotationsydelse til private arbejdsgivere, der har indgået aftale om et jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014. Der henvises til LBK nr. 1342 af 21. november 2016, § 98 a., stk. 2

Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloft, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 247 af 3. marts 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2LovhenvisningSats
Gifte/samlevende, forsørgere§ 25 b, stk. 1, nr. 115.547 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere§ 25 b, stk. 1, nr. 211.698 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn§ 25 b, stk. 1, nr. 316.209 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn§ 25 b, stk. 1, nr. 416.592 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger§ 25 b, stk. 1, nr. 514.150 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1LovhenvisningSats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn§ 25 b, stk. 2, nr. 113.274 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn§ 25 b, stk. 2, nr. 213.142 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere§ 25 b, stk. 2, nr. 310.082 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn§ 25 b, stk. 2, nr. 415.889 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn§ 25 b, stk. 2, nr. 516.272 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger§ 25 b, stk. 2, nr. 610.832 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1LovhenvisningSats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn§ 25 b, stk. 3, nr. 112.659 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn§ 25 b, stk. 3, nr. 212.488 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere§ 25 b, stk. 3, nr. 39.660 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn§ 25 b, stk. 3, nr. 415.118 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn§ 25 b, stk. 3, nr. 515.499 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger§ 25 b, stk. 3, nr. 610.404 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)LovhenvisningSats
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn§ 25 b, stk. 5, nr. 19.424 kr. pr. md.
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn§ 25 b, stk. 5, nr. 29.495 kr. pr. md.
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger§ 25 b, stk. 5, nr. 36.333 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn§ 25 b, stk. 5, nr. 47.593 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn§ 25 b, stk. 5, nr. 57.664 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, ikke forsørger§ 25 b, stk. 5, nr. 65.608 kr. pr. md.

Ressourceforløbsydelse

Alle, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

RessourceforløbsydelseLovhenvisningSats
Forsørgere§§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 115.547 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere§§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 211.698 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt§§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 33.639 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg§§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 415.547 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)§ 68, stk. 44.460 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)§ 68, stk. 53.969 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)§ 68, stk. 515.547 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger)§ 68, stk. 511.698 kr. pr. md.
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fraLovhenvisningSats
Lønindtægtsgrænse§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 915.264 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 1016,95 kr. pr. time
Periodesanktion – fradrag i ressourceforløbsydelsenLovhenvisningSats
Forsørgere§ 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2718 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere§ 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2540 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt§ 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2168 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg§ 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2718 kr. pr. dag
Punktsanktion – nedsættelse af ressourceforløbsydelsenLovhenvisningSats
Forsørgere§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 11.799 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 11.799 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)§ 69 d, stk. 2, nr. 11.799 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk 2, nr. 2278 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighedLovhenvisningSats
Forsørgere§ 69 j, stk. 4, nr. 111.660 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere§ 69 j, stk. 4, nr. 18.774 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt§ 69 j, stk. 4, nr. 12.729 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg§ 69 j, stk. 4, nr. 114.637 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighedLovhenvisningSats
Forsørgere§ 69 j, stk. 4, nr. 27.774 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere§ 69 j, stk. 4, nr. 25.849 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt§ 69 j, stk. 4, nr. 21.820 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg§ 69 j, stk. 4, nr. 213.728 kr. pr. md.
Periodesanktion – fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighedLovhenvisningSats
Forsørgere§ 69 l, stk. 3539 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere§ 69 l, stk. 3405 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt§ 69 l, stk. 3126 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg§ 69 l, stk. 3539 kr. pr. dag
Punktsanktion – nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighedLovhenvisningSats
Forsørgere§ 69 o, stk. 2, nr. 11.349 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere§ 69 o, stk. 2, nr. 11.349 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt§ 69 o, stk. 2, nr. 2209 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg§ 69 o, stk. 2, nr. 2209 kr. pr. hændelse
Periodesanktion – fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighedLovhenvisningSats
Forsørgere§ 69 l, stk. 3359 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere§ 69 l, stk. 3270 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt§ 69 l, stk. 384 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg§ 69 l, stk. 3359 kr. pr. dag
Punktsanktion – nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighedLovhenvisningSats
Forsørgere§ 69 o, stk. 2, nr. 1900 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere§ 69 o, stk. 2, nr. 1900 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt§ 69 o, stk. 2, nr. 2139 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg§ 69 o, stk. 2, nr. 2139 kr. pr. hændelse

Revalidering og ledighedsydelse

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

RevalideringsydelseLovhenvisningSats
Fyldt 30 år§ 71, stk. 119.334 kr. pr. md.
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet§ 71, stk. 2, nr. 119.334 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn§ 71, stk. 2, nr. 215.547 kr. pr. md.
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt§ 71, stk. 2, nr. 311.698 kr. pr. md.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre§ 71, stk. 2, nr. 47.541 kr. pr. md.
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre§ 71, stk. 2, nr. 53.639 kr. pr. md.
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge§ 71, stk. 2, nr. 611.698 kr. pr. md.
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg§ 71, stk. 2, nr. 715.547 kr. pr. md.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg§ 71, stk. 2, nr. 811.698 kr. pr. md.
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg§ 71, stk. 315.547 kr. pr. md.
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering§ 71, stk. 419.334 kr. pr. md.
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb§ 73, stk. 112.000 kr. pr. år
LedighedsydelseLovhenvisningSats
Ledighedsydelse (89 pct.)§ 74 a, stk. 23.969 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (89 pct.)§ 74 a, stk. 217.197 kr. pr. md.
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) § 74 a, stk. 3,
nr. 1
3.588 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)§ 74 a, stk. 3,
nr. 1
15.547 kr. pr. md.
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)§ 74 a, stk. 3,
nr. 2
2.700 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)§ 74 a, stk. 3,
nr. 2
11.698 kr. pr. md.
Lønindtægtsgrænse§ 74 d, stk. 315.264 kr. pr. md.
Omregningssats§ 74 d, stk. 5251,99 kr. pr. time
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsenLovhenvisningSats
Ledighedsydelse (89 pct.)§ 77, stk. 4794 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)§ 77, stk. 4718 kr. pr. dag
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)§ 77, stk. 4540 kr. pr. dag

Seniorjob

Ledige seniorer, som højst har fem år til efterløns­alderen, kan have ret til et seniorjob i bopæls­kommunen, hvis de har brugt retten til dagpenge op.

Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

SeniorjobLovhenvisningSats
Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling§ 15, stk. 1152.716 kr. pr. år

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 107 af 2. februar 2020)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

Sygedagpenge1LovhenvisningSats
Højeste sygedagpengebeløb§ 50, stk. 14.460 kr. pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb§ 50, stk. 1120,54 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, mand2§ 47, stk. 2217,23 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, kvinde2§ 47, stk. 2196,18 kr. pr. time
Sygedagpengeforsikring, selvstændige erhvervsdrivendeLovhenvisningSats
Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb)3§ 45, stk. 22.973 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4§ 45, stk. 42.395 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4§ 45, stk. 43.593 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4§ 45, stk. 43.703 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4§ 45, stk. 45.554 kr. pr. år
Sygedagpengeforsikring, private arbejdsgivereLovhenvisningSats
Lønsum, optagelse§ 55, stk. 57.805.000 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse§ 55, stk. 59.633.600 kr. pr. år
Præmiesats§ 55, stk. 50,99 pct. pr. år

1 Træder i kraft mandag den 4. januar 2021.

2 Jf. § 11 i BEK nr. 833 af 19. juni 2019 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

3 Jf. § 5 i BEK nr. 1096 af 4. november 2019 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

4 Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1776 af 2. december 2020 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2021 frem til og med den 31. marts 2022.

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

Uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2021, medmindre andet er anført.

UddannelseshjælpLovhenvisningSats
Enlige forsørgere – under 30 år§ 23, stk. 2, nr. 112.821 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud§ 23, stk. 2, nr. 28.973 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)§ 23, stk. 2, nr. 311.698 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt§ 23, stk. 2, nr. 415.547 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende§ 23, stk. 2, nr. 511.698 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende§ 23, stk. 2, nr. 66.410 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende§ 23, stk. 2, nr. 72.762 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende§ 23, stk. 2, nr. 86.410 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende§ 23, stk. 2, nr. 92.762 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg§ 23, stk. 315.547 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælpLovhenvisningSats
Enlige forsørgere under 30 år§ 24, stk. 3, nr. 12.727 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud§ 24, stk. 3, nr. 26.575 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende§ 24, stk. 3, nr. 35.288 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende§ 24, stk. 3, nr. 48.936 kr. pr. md.
Under 25 år og udeboende§ 24, stk. 3, nr. 51.130 kr. pr. md.
Under 25 år og hjemmeboende§ 24, stk. 3, nr. 6876 kr. pr. md.
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 4LovhenvisningSats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr.§ 35, stk. 4200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr.§ 35, stk. 4400 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr.§ 35, stk. 4600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr.§ 35, stk. 4700 kr. pr. hændelse
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 5LovhenvisningSats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr.§ 35, stk. 5600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr.§ 35, stk. 51.200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr.§ 35, stk. 51.800 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr.§ 35, stk. 52 100 kr. pr. hændelse
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandetLovhenvisningSats
Sanktionsgrænse§ 42, stk. 1 og § 43, stk. 111.698 kr. pr. md.

Selvforsørgelses- og Hjemrejseydelse eller Overgangsydelse

Satserne fremgår af § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik og reguleres hvert år pr. 1. januar.

Enlig forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 12.437 kr. pr. måned før skat (2021).

Forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 8.703 kr. pr. måned før skat (2021).

Ikke-forsørger

Person, der er fyldt 30, samt udeboende under 30 år: 6.219 kr. pr. måned før skat (2021).

Ung hjemmeboende

Person, der er hjemmeboende og under 30 år: 2.679 kr. pr. måned før skat (2021). 

Danskbonus

Hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og opnår ret til danskbonus i en periode på seks måneder, udgør den 1.618 kr. pr. måned før skat (2021).

Hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og opnår ret til danskbonus, udgør den en engangsudbetaling på 6.494 kr. (2021), som du ikke skal betale skat af. Satsen fremgår af § 22, stk. 1, i integrationsloven.